25 Αυγ 2009
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκε-
ται η μάχη για τη χάραξη και
τα χαρακτηριστικά του περι-
φερειακού δρόμου της Κα-
λαμάτας, καθώς υπάρχουν
έντονες αντιδράσεις ιδιοκτη-
τών σε διάφορες ρυθμίσεις
και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις συγκρουόμενα συμφέ-
ροντα. Το ενδιαφέρον επικε-
ντρώνεται προς το παρόν σε
δύο περιοχές. Η πρώτη είναι
αυτή από την οποία ο δρό-
μος θα “ανέβει” από την
Σπερχογεία προς την Καλα-
μάτα. Οι έντονες πιέσεις που
ασκήθηκαν σε παράγοντες
του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ
από ιδιοκτήτες οδήγησαν σε
αναθεώρηση της αρχικής θέ-
σης και τώρα εμφανίζονται 3
σενάρια για την χάραξη....
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ