31 Δεκ 2008

Κόρινθος - Τρίπολη


ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Εξέταση από Εισαγγελέα

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να κριθεί αν συντρέχει περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης, διέταξε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ναυπλίου Περικλής Δράκος μετά την αίτηση – αναφορά του πολιτευτή του Πα.Σο.Κ. Γιώργου Κανελλόπουλου σχετικά με την τοποθέτηση εμποδίων στο δρόμο Τρίπολης – Κορίνθου από την ανάδοχο κοινοπραξία, που μειώνουν το πλάτος της οδού, ακόμη και όταν δεν εκτελούνται εργασίες.

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Δράκου, δόθηκε τηλεφωνική παραγγελία στο διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Άργους να ελέγξει άμεσα την αναγκαιότητα και επικινδυνότητα ή μη του περιορισμού της οδού και να ενημερώσει την Εισαγγελία, προβαίνοντας συγχρόνως στις ενδεδειγμένες συστάσεις στους νόμιμους εκπροσώπους της εργολήπτριας εταιρείας και στην επιβολή σε βάρος της των προβλεπόμενων κυρώσεων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
Ο κ. Κανελλόπουλος, μιλώντας στο «Θάρρος», εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση της εισαγγελικής Αρχής, αλλά και για την άμεση επέμβαση που έγινε, τουλάχιστον στα τμήματα του δρόμου που βρίσκονται στο Νομό Αργολίδας. Είπε, επίσης, ότι υπήρξε ευαισθητοποίηση και από πλευράς του ΤΕΕ Πελοποννήσου, ενώ το θέμα συζητήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας, μετά από ερώτηση της συμβούλου Δήμητρας Ψαρούλη.
Ο ίδιος δήλωσε ικανοποίηση, «επειδή οι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν πιο ασφαλείς απ’ ό,τι όταν τα προστατευτικά δημιουργούσαν αυτό τον ‘τοίχο’ γύρω τους. Προσωπικά, θα συνεχίσω τις ενέργειές μου προς τις δικαστικές Αρχές, καθώς, όπως φαίνεται, η Πολιτεία και η κυβέρνηση έχουν παραιτηθεί από το έργο τους».
Σημείωσε, επίσης, πως η εταιρεία δείχνει να προσαρμόζει την τακτική της και στα τμήματα του δρόμου στην Αρκαδία και στην Κορινθία, παρ’ ότι δε φαίνεται να έχει οχληθεί από τις εκεί εισαγγελικές Αρχές.

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου

© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions

23 Δεκ 2008

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΤΑ

Η γραμματεία της Ν.Ε. του
Συνασπισμού, σε πρό-
σφατη συνεδρίασή της,
στην οποία συζήτησε το θέμα
της ΠΟΤΑ κατέληξε ομόφωνα
στην παρακάτω απόφαση:
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η
επένδυση της ΠΟΤΑ Μεσση-
νίας έχει ήδη προχωρήσει στο
τελικό στάδιο, θεωρεί ανα-
γκαίο να τονίσει ότι στην πα-
ρούσα φάση πρέπει να καλέ-
σει τους πολίτες να αγωνι-
στούν ώστε να ελαχιστοποιη-
θούν οι αρνητικές επιπτώσεις
και να μεγιστοποιηθούν τα
όποια θετικά.
Είμαστε υποχρεωμένοι λοι-
πόν να τονίσουμε ότι τα κεντρι-
κά ζητήματα είναι τα θέματα
που αφορούν τους υδάτινους
πόρους, την αυστηρή τήρηση
των όρων των μελετών περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων και
της νομιμότητας.
Με βάση αυτά τα δεδομένα
επιμένουμε στην δημιουργία
επιτροπής παρακολούθησης
της συγκεκριμένης επένδυσης
στην οποία θα συμμετέχει η
Ν.Α., οι όμοροι δήμοι, οι εκ-
πρόσωποι του επενδυτή, εκ-
πρόσωποι της Περιφέρειας και
εκπρόσωπος της κυβέρνησης,
με περιεχόμενο την τήρηση
των όρων των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων και την προ-
στασία των υδάτων.
Αναλυτικά:
Α) Για το λόγο αυτό, διεκδι-
κούμε από την κυβέρνηση:
1) Να υπάρξει γενναία χρημα-
τοδότηση και να επιταχυνθούν
όλες οι διαδικασίες, ώστε γρή-
γορα να ολοκληρωθούν οι με-
λέτες και να δημοπρατηθούν
από το εθνικό σκέλος του
ΕΣΠΑ η ουσιαστική βελτίωση
των οδικών αξόνων (α) Καλα-
μάτα – Ριζόμυλος – Πύλος –
Μεθώνη, β) Πύλος – Ρωμανού
– Γαργαλιάνοι – Φιλιατρά, διό-
τι με το υπάρχον οδικό δίκτυο
δεν μπορεί να υπάρξει τουρι-
στική ανάπτυξη.
2) Την χρηματοδότηση για
άμεση ολοκλήρωση και λει-
τουργία των βιολογικών καθα-
ρισμών του Δήμου Νέστορος
και Πύλου με τριτοβάθμιο σύ-
στημα επεξεργασίας των λυ-
μάτων. Σε διαφορετική περί-
πτωση πρέπει να δρομολογη-
θεί άμεσα ο εναλλακτικός τρό-
πος λειτουργίας της μονάδας
βιολογικού καθαρισμού της
επένδυσης.
3) Την άμεση νομοθετική ρύθ-
μιση ώστε να επαναχρησιμο-
ποιούνται τα νερά των βιολο-
γικών καθαρισμών για άρδευ-
ση.
4) Τη δημιουργία Τμήματος
Τουριστικών Επαγγελμάτων
στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και ανά-
λογων τμημάτων στα δημόσια
Ι.Ε.Κ. του νομού, ώστε να
υπάρξουν οι ειδικότητες εργα-
ζομένων που θα απαιτούνται
για τη λειτουργία της ΠΟΤΑ,
διότι θα πρέπει οι νέοι του νο-
μού να επωφεληθούν από τη
δημιουργία των θέσεων εργα-
σίας της ΠΟΤΑ.
5) Τη θεσμοθέτηση επιτροπής
παρακολούθησης της τήρησης
των περιβαλλοντικών όρων
που έχουν εγκριθεί στις Μ.Π.Ε.
και επιτροπής επίβλεψης για το
σύνολο των υδάτων που χρη-
σιμοποιούνται στην ΠΟΤΑ
ώστε να μην υπάρξει υποβάθ-
μιση του υδροφόρου ορίζο-
ντα. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε
ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις.
7) Την επιδότηση των ελαιοτρι-
βείων 3 φάσεων ώστε να μετα-
τραπούν σε διφασικά α) μέσα
από τα χρήματα που παρακρα-
τούνται από την ενιαία αποδε-
σμευμένη ενίσχυση, β) από
παρακράτηση μέρους της επι-
δότησης των 145 εκ. ευρώ
που γίνονται για την επένδυ-
ση, διότι για την προστασία
του περιβάλλοντος πρέπει να
πληρώσει και ο επενδυτής, γ)
από προγράμματα προστασίας
του περιβάλλοντος της Ε.Ε. με
στόχο τον μηδενισμό της ρύ-
πανσης των νερών των ποτα-
μών και των χειμάρρων.
Β) Η Ν.Α. Μεσσηνίας πρέπει να
επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα
και να προχωρήσει στα κατάλ-
ληλα μέτρα και ενέργειες για
τη σύνδεση του τουρισμού με
την εγχώρια παραγωγή.
Τονίζουμε για μια ακόμη φορά
ότι ο ΣΥΝ διεκδίκησε και από
την κυβέρνηση, αλλά και μέσα
από τα στελέχη του στο Ν.Σ. να
υπάρξει απόφαση του Ν.Σ. της
ΝΑΜ και να ζητήσει από τον
επενδυτή την υπογραφή μνη-
μονίου συνεργασίας μεταξύ
της ΝΑΜ και την ΤΕΜΕΣ ΑΕ
ώστε:
α) Οι εργαζόμενοι που θα απα-
σχοληθούν στην ΠΟΤΑ να εί-
ναι από την περιοχή και το νο-
μό μας κατά προτεραιότητα και
β) Να υπάρξει κατά προτεραιό-
τητα απορρόφηση πιστοποιη-
μένων αγροτικών προϊόντων
ποιότητας του νομού μας από
την ΠΟΤΑ.
Παρ’ ότι αυτή η πρότασή μας
απορρίφθηκε από τις παρατά-
ξεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ
στο Ν.Σ., αλλά και από την κυ-
βέρνηση το Μάρτιο του 2007,
όταν έθεσε το θέμα στη βουλή
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δρα-
γασάκης. Θα αγωνιστούμε για
να γίνουν πράξη αυτά, απευ-
θυνόμενοι πρώτα απ’ όλα
στην κοινωνία της Μεσσηνίας,
αλλά και στους φορείς, την
αυτοδιοίκηση και διεκδικώ-
ντας τα πάλι από την κυβέρνη-
ση.
Επιπλέον διεκδικούμε από τη
ΝΑΜ να προχωρήσει στα κα-
τάλληλα μέτρα και ενέργειες:
α) Προς τους επαγγελματίες
της περιοχής ώστε να εφαρμο-
στεί ένα «σύμφωνο ποιότη-
τας» με αποκλειστική χρησιμο-
ποίηση μεσσηνιακού έξτρα
παρθένου ελαιολάδου και το-
πικών προϊόντων σε όλα τα
καταστήματα εστίασης.
β) Προς τους αγρότες για πα-
ραγωγή πιστοποιημένων προϊ-
όντων ποιότητας (ολοκληρω-
μένη διαχείριση των βιολογι-
κών) και τυποποίησή τους (λά-
δι, κρασί, φρούτα, οπωροκη-
πευτικά κ.λπ.) με στόχο να συ-
ζητήσει η ΝΑΜ με τους επεν-
δυτές για την απορρόφηση
των αγροτικών προϊόντων ποι-
ότητας για τις ανάγκες λειτουρ-
γίας της ΠΟΤΑ.
γ) Να αναβαθμίσει το Τμήμα
Περιβάλλοντος σε διεύθυνση
και να δημιουργηθεί ειδικό
τμήμα, ώστε με επάρκεια να
παρακολουθείται η τήρηση
των όρων των Μ.Π.Ε. και ειδι-
κότερα η προστασία των νε-
ρών (μετρητές παροχών και
χρήση κ.λπ.).
Παρ’ ότι μέχρι σήμερα ο
επενδυτής μέσα από τις μελέ-
τες περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων που έχουν εγκριθεί, έχει
προχωρήσει σε ενέργειες για
την ελαχιστοποίηση της επιβά-
ρυνσης του περιβάλλοντος
(δημιουργία λιμνοδεξαμενών,
αξιοποίηση ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας με φωτοβολταϊ-
κά πάρκα και σύστημα γεω-
θερμίας, μερική αξιοποίηση
νερού θαλάσσης, επαναφύ-
τευση ελαιοδέντρων κ.λπ.),
οφείλουμε να παρατηρήσου-
με στην πορεία των έργων, με
επίκεντρο τα νερά, ορισμένα
ζητήματα που προκύπτουν μέ-
σα από τους εγκεκριμένους πε-
ριβαλλοντικούς όρους:
Υπάρχει καθυστέρηση στην
εκπόνηση της μελέτης διαχεί-
ρισης των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων της περιο-
χής της υδρογεωλογικής λεκά-
νης (παρ. Δ24 περ. όρων ΠΟ-
ΤΑ Πύλου).
Επρεπε με βάση τις εγκεκρι-
μένες Μ.Π.Ε. να είχαν εκδοθεί
οι σχετικές άδειες, να είχαν
εγκατασταθεί οι μετρητές πα-
ροχής και κατανάλωσης νε-
ρών σε συγκεκριμένες θέσεις
των αξιοποιήσιμων ρεμάτων,
των λιμνοδεξαμενών και της
λιμνοθάλασσας και να κατατί-
θενται για έλεγχο στις αρμό-
διες υπηρεσίες. Εξ άλλου αυτό
προβλέπεται και με την υλο-
ποίηση κατά τη διάρκεια κατα-
σκευής και λειτουργίας του έρ-
γου προγράμματος παρακο-
λούθησης (monitoring).
Συνεπώς είναι επείγουσα η
ανάγκη εγκατάστασης των πα-
ραπάνω στοιχείων και επιπρο-
σθέτως για να ξέρουμε μήπως
στην πορεία απαιτηθεί άλλη
μορφή εξεύρεσης υδάτων
(π.χ. αφαλάτωση). Επειδή έχει
αρχίσει η δημιουργία του γκα-
ζόν για τα γήπεδα γκολφ Ρω-
μανού επείγει να διασφαλιστεί
άμεσα ο έλεγχος των χαρακτη-
ριστικών του και η μη μόλυν-
ση της θάλασσας, καθώς και η
αξιοποίηση των προϊόντων
κλαδέματος αυτού (κομποστο-
ποίηση).
Επιπλέον είναι ανάγκη να
υπάρξουν ξεχωριστοί περι-
βαλλοντικοί όροι για το συ-
γκρότημα που προβλέπεται
εντός της προστατευόμενης πε-
ριοχής (Natura) της ΠΟΤΑ Πύ-
λου. Στα πλαίσια προστασίας
του περιβάλλοντος επισημαί-
νουμε ακόμα την ανάγκη για
συνέχιση του έργου της ανα-
κύκλωσης και εκτός ΠΟΤΑ, τη
λειτουργία εντός αυτής μονά-
δας κομποστοποίησης για τα
παραγόμενα προϊόντα και ιδι-
αίτερα αυτά του χορταριού
του γκολφ και φυσικά το σε-
βασμό της προστατευόμενης
παραλιακής ζώνης όπου πρέ-
πει να μείνει άθικτη και κανένα
έργο δεν πρέπει να γίνει επ’
αυτής.
Να γίνει διαχειριστικό σχέ-
διο, με χρηματοδοτήσεις και
προγράμματα δράσεων για
την προστασία της χλωρίδας,
της πανίδας και των οικοτόπων
της περιοχής και να δημιουρ-
γηθεί μουσείο φυσικής ιστο-
ρίας για το οικοσύστημα της
Γιάλοβας.
Τέλος, απαιτούμε την τήρη-
ση των όρων για ελεύθερη
πρόσβαση στις παραλίες. Δεν
πρόκειται να επιτρέψουμε το
κλείσιμό τους.
Η Ν.Ε. ΣΥΝ Μεσσηνίας

21 Δεκ 2008

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΥΛΟΣ - ΜΑΝΗ


COSTA NAVARINO

Σε ένα από τα πιο όμορφα
παραθαλάσσια και πράσινα
τοπία της Eλλάδας, στη Mεσ-
σηνία, η TEMEΣ δημιουργεί
την “Costa Navarino”,
το
πρώτο ολοκληρωμένο παρα-
θεριστικό προορισμό υψη-
λών προδιαγραφών στη χώ-
ρα μας. Mε την ολοκλήρωση
του έργου, η νοτιοδυτική Πε-
λοπόννησος καθιερώνεται
ως κορυφαία ταξιδιωτική επι-
λογή για όλο το χρόνο και
υπόδειγμα οικοτουριστικής
ανάπτυξης σε παγκόσμιο επί-
πεδο.
Στην “Costa Navarino”, η
τουριστική ανάπτυξη βασίζε-
ται σε αυστηρούς κανόνες
περιβαλλοντικής προστασίας
και διαχείρισης αναγνωρίζο-
ντας τη σημαντική συμβολή
του φυσικού περιβάλλοντος
στη διαμόρφωση τουριστι-
κού προϊόντος υψηλής ποιό-
τητας.
Aναπτύσσεται σε τέσσερις
ανεξάρτητες περιοχές στη
Mεσσηνία, συνολικής έκτα-
σης άνω των 10.000 στρεμ-
μάτων. Περιλαμβάνει ξενο-
δοχειακές μονάδες πέντε
αστέρων, γήπεδα γκολφ και
πολυτελή παραθεριστικά κα-
ταλύματα.
H TEMEΣ A.E. αποτελεί το
φορέα ανάπτυξης της “Costa
Navarino” που βασική της
φιλοσοφία είναι ο σεβασμός
για την περιοχή, το περιβάλ-
λον, τις παραδόσεις και την
τοπική κοινωνία, καθώς και η
δέσμευσή της ότι οι υποδο-
μές που αναπτύσσονται δια-
σφαλίζουν το φυσικό περι-
βάλλον και την αυθεντικότη-
τα της κάθε περιοχής.
H κάλυψη στην “Costa
Navarino” δεν θα υπερβεί
συνολικά το μισό της επιτρε-
πόμενης από το νόμο επιφά-
νειας. Ετσι, πάνω από το 90%
της συνολικής επιφάνειας θα
παραμείνει ακάλυπτο με κύ-
ρια χρήση το φυσικό ή το ορ-
γανωμένο πράσινο, διαφυ-
λάσσοντας το χαρακτήρα και
τη φυσική ομορφιά της πε-
ριοχής.
Eνέργεια
Για την κάλυψη των ενερ-
γειακών της αναγκών, η
TEMEΣ στοχεύει στη δημι-
ουργία ενός πρότυπου φω-
τοβολταϊκού πάρκου ισχύος
22 MW. Mέρος της παραγό-
μενης ενέργειας θα καλύψει
τις ανάγκες της “Costa
Navarino”, ενώ η υπόλοιπη
θα διατίθεται στη ΔEH. Πα-
ράλληλα, με την εγκατάστα-
ση γεωθερμικού συστήματος
ψύξης-θέρμανσης τελευταίας
τεχνολογίας, επιτυγχάνεται
μείωση κατά 66% της ενερ-
γειακής κατανάλωσης από
μη ανανεώσιμες πηγές, ενώ
οι εκπομπές ρύπων ελαττώ-
νονται κατά 80%. Eπίσης,
προωθείται και σύστημα ανά-
κτησης θερμότητας με νερό
από τη θάλασσα.
Yδάτινοι πόροι
Για την υπεύθυνη και βιώ-
σιμη άρδευση των γηπέδων
γκολφ και άλλων χώρων
πρασίνου, έχουν κατασκευα-
στεί αποθηκευτικές λιμνοδε-
ξαμενές συνολικής χωρητι-
κότητας 850.000 κ.μ. που
αξιοποιούν ελάχιστη ποσότη-
τα της πλεονάζουσας επιφα-
νειακής απορροής των ποτα-
μών Σέλα και Ξεριά κατά τη
χειμερινή περίοδο. Oι λιμνο-
δεξαμενές, που έχουν εντα-
χθεί πλήρως στο φυσικό το-
πίο συμβάλλουν στη διαφύ-
λαξη των υπόγειων υδροφο-
ρέων και παράλληλα λει-
τουργούν ως τεχνητοί υγρό-
τοποι.Eπίσης έχουν εκπονη-
θεί μελέτες διαχείρισης υδά-
τινων πόρων για την “Costa
Navarino”. Παράλληλα, σε
συνεργασία με το Aριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης και εξειδικευμένους
ερευνητές, εκπονείται μελέτη
διαχείρισης υδάτινων πόρων
λεκανών απορροής Πύλου -
Pωμανού και Γιαννούζαγα,
αποκλειστικά χρηματοδοτού-
μενης από την TEMEΣ, με
στόχο τη βελτίωση των συν-
θηκών της ευρύτερης περιο-
χής.
Στερεά και υγρά
απόβλητα
Kατά τη φάση κατασκευής
του έργου λειτουργεί ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης στερεών αποβλήτων
(χαρτί, συσκευασίες, μπατα-
ρίες, υπολείμματα σιδηρού
οπλισμού, εδαφικό υλικό) με
έμφαση στην επαναχρησιμο-
ποίηση και ανακύκλωσή
τους. Eπίσης, κατά τη φάση
λειτουργίας προβλέπεται
εκτεταμένο πρόγραμμα ανα-
κύκλωσης ενώ σχεδιάζεται
και η υλοποίηση μονάδας
κομποστοποίησης οργανι-
κών αποβλήτων. Πραγματο-
ποιείται, επίσης, ανακύκλω-
ση αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων κατά τη φάση κατα-
σκευής του έργου καθώς και
βιολογική επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων που πα-
ράγονται εντός του εργοταξί-
ου. Tέλος, σχεδιάζεται η υλο-
ποίηση εγκατάστασης επε-
ξεργασίας λυμάτων μετά από
την κατάρτιση των αναγκαί-
ων τεχνικών μελετών. Εχο-
ντας πάντα ως στόχο την
προστασία του περιβάλλο-
ντος υλοποιούνται μέτρα πε-
ριορισμού της σκόνης και της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
όπως:
• Eγκατάσταση αντιρρυπα-
ντικών φίλτρων.
• Διαβροχή χώρων.
• Eπίστρωση εργοταξιακού
δρόμου με θραυστικό υλικό
και σταθεροποίηση/συμπύ-
κνωσή του κατά τόπους.
• Xρήση ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων και buggies κα-
τά τη φάση λειτουργίας για
την ελαχιστοποίηση των εκ-
πομπών ρύπων.
Φύση-Πράσινο
Bασική προτεραιότητα της
TEMEΣ είναι η διατήρηση,
προστασία και ανάδειξη των
οικολογικά σημαντικών βιο-
τόπων που περιβάλλουν τις
υπό ανάπτυξη περιοχές. Στο
πλαίσιο αυτό προστατεύο-
νται, κατά τη φάση κατασκευ-
ής του έργου, οι γειτονικοί
ευαίσθητοι οικότοποι. Πα-
ράλληλα, η μελέτη που εκ-
πονήθηκε για την αναβάθμι-
ση, τη βλάστηση και το οικο-
σύστημα του ποταμού Σέλα
ήδη βρίσκεται σε φάση υλο-
ποίησης.
Ηδη από το 2002 λειτουρ-
γεί σύστημα παρακολούθη-
σης πυρκαγιών της ευρύτε-
ρης περιοχής. Σε μία προσπά-
θεια να διατηρηθεί αναλλοί-
ωτη η φυσιογνωμία του μεσ-
σηνιακού τοπίου υλοποιήθη-
κε πρόγραμμα μεταφοράς
και μεταφύτευσης όλων των
ελαιοδέντρων και καρποφό-
ρων δέντρων που βρίσκονται
εντός του εργοταξίου. Ηδη
έχουν μεταφυτευθεί περισ-
σότερα από 5.500 ελαιόδε-
ντρα και καρποφόρα δέντρα.
Μεταφύτευση δέντρων
• 5.500 ελαιοδέντρων το
μεγαλύτερο στην Eυρώπη.
• 1.000 δέντρα άλλων ει-
δών.
• Ανω των 10 τόννων το
μέγιστο βάρος δέντρου.
• 100% σχεδόν το ποσο-
στό επιτυχίας.
Συνεργασίες
για το μέλλον
• Συμμετοχή στη δημιουρ-
γία Κέντρου Προστασίας του
Περιβάλλοντος και Bιώσιμης
Aνάπτυξης στον Νομό Mεσ-
σηνίας.
• Συνεργασία με την Eλλη-
νική Oρνιθολογική Eταιρεία.
(Της Ελένης Σιάτρα
από την εφημερίδα
«Ημερησία»)Μεσσηνιακή Μάνη: Παράδεισος ψυχικών απολαύσεων

CLOSE WINDOW
Η διπλή παραλία του Φονιά κοντά στην Καρδαμύλη.
Στο μεσαιωνικό κάστρο και τον πύργο του Μούρτζινου στην παλιά Καρδαμύλη.
Στο μεσαιωνικό κάστρο και τον πύργο του Μούρτζινου στην παλιά Καρδαμύλη.
Ερωτευτείτε τη μαγευτική ακτογραμμή της Εξω Μάνης, διασχίστε τα μοναδικά φαράγγια του Βυρού και του Ριντόμου, απολαύστε γαλήνιες διακοπές 9 μήνες τον χρόνο στη Στούπα και επισκεφθείτε την αρχαία ακρόπολη στην Καρδαμύλη.
Τα τελευταία 1.100 χρόνια, το όνομα Μαϊνη ή Βραχίων της Μάνης ορίζει τον τόπο που κατέχει η μεσαία από τις τρεις χερσονήσους στη νότια Πελοπόννησο. Η επιβλητική οροσειρά του Ανω και Κάτω Ταϋγέτου είναι η απόληξη στη Μεσόγειο της αλπικής πτύχωσης της Πίνδου και έτσι σχηματίζεται η επιμήκης χερσόνησος.
Ενας παράδεισος ψυχικών απολαύσεων, ένα απίστευτο σύνολο τουριστικών προορισμών με ιδιαίτερη χάρη και ένας τόπος γεμάτος ευκαιρίες για μοναδικές διακοπές. Το φαράγγι του Βυρού βρίσκεται στη καρδιά της Μεσσηνιακής Μάνης και χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα ως δρόμος προς τη Λακωνία.
Ο Βυρός αρχίζει από τον Αγιο Παντελεήμονα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.400 μέτρων στον Ταϋγετο και περνώντας από το δάσος της Βασιλικής φτάνει στη θάλασσα.
Το φαράγγι του Ριντόμου βρίσκεται στην αρχή της Μεσσηνιακής Μάνης, 15 χιλιόμετρα νοτιότερα από την Καλαμάτα, και ξεκινάει από τις εκβολές του ρέματος Σάνταβα. Η διάβαση του Ριντόμου χαρακτηρίζεται από παράξενους και θαυμαστούς γεωλογικούς σχηματισμούς και απαιτεί καλή φυσική κατάσταση.
ΑξιοθέαταΗ Καρδαμύλη αναφέρεται από τον Ομηρο και είχε ακρόπολη και πολλούς ναούς. Στη σημερινή Καρδαμύλη αξιοθέατα τα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης, η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα του 6ου αιώνα, καθώς και κατάλοιπα μεσαιωνικού κάστρου.
Λίγο έξω από το χωριό βρίσκονται οι τάφοι των Διοσκούρων, λαξευμένοι επάνω σε βράχο, ενώ στο νησάκι Μερόπη απέναντι από την παραλία της Καρδαμύλης βρίσκονται ερείπια ενετικών τειχών.
Τέλος, η Στούπα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για πάρα πολλούς, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, αφού προσφέρει φυσική ομορφιά, γαλήνιες διακοπές, υπέροχο κλίμα, παραδειγματική φιλοξενία από πλευράς παροχής υπηρεσιών και το κυριότερο, όλα αυτά τα απολαμβάνει ο επισκέπτης για τουλάχιστον 9 μήνες τον χρόνο!
Από τη νεολιθική εποχή έως τη νίκη κατά του ΙμπραήμΑξιζει να υπενθυμίσουμε ότι στο τείχος της Βέργας οχυρωμένοι Λάκωνες και Μανιάτες πολεμιστές, στις 22-24 Ιουνίου 1826, απέκρουσαν και κατανίκησαν τις μέχρι τότε ανίκητες Τουρκοαιγυπτιακές ορδές του Ιμπραήμ, ανατρέποντας τα σχέδιά του για την κατάπνιξη της Επανάστασης του 1821.
Στο χωριό Κάμπος έχει βρεθεί θολωτός τάφος, καθώς και ερείπια αρχαίου ναού. Τα ερείπια του ονομαστού βυζαντινού κάστρου της Ζαρνάτας βρίσκονται στην κορυφή ενός απότομου βράχου, επάνω από τον Κάμπο.
Στις βάσεις του διακρίνεται αρχαίο πολυγωνικό τείχος, ενώ φημισμένος είναι και ο πύργος του Κουμουντουράκη. Δίπλα του, στη μικρή εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής υπάρχουν παλιές τοιχογραφίες και περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο.
Κοντά στο χωριό Δόλοι βρίσκεται το βαραθρώδες σπήλαιο του Λυκούργου, που διανοίγεται σε 3 ορόφους, στολισμένους με πολύχρωμα εντυπωσιακά λιθωματικά συγκροτήματα. Το σπήλαιο Καταφύγι Αγ. Δημητρίου που βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο οικισμό είναι ένας υπόγειος ποταμός που τα νερά του εκβάλλουν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.
Η εγκαταλελειμμένη από νερά κύρια κοίτη του, με μήκος 1.250 μ., έχει αλλάξει πολλές φορές στάθμη, διανοίγοντας ένα πολυδαίδαλο σύστημα καναλιών.Τα μελανά όστρακα και ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε αυτό μαρτυρούν τη χρησιμοποίησή του για κατοίκηση και τόπο λατρείας, από ανθρώπους της Νεολιθικής Εποχής. Τέλος, μοναδική είναι η μαρμάρινη είσοδος με το τεράστιο επίσης μαρμαρόστρωτο προαύλιο!
Στη Στούπα του... Ζορμπά
Αφεθείτε στη γοητεία του γαλήνιου τοπίου, με τη θάλασσα στα πόδια σας, όπου έζησε ο Καζαντζάκης με τον αληθινό ήρωά του Γιώργο Ζορμπά
Για την απόλυτη θέα στην πόλη της Καλαμάτας και το κέντρο του Μεσσηνιακού κόλπου, ένας είναι ο εξώστης, πέρα ψηλά στην Ανω Βέργα. Ο δρόμος αναρριχάται στον δυτικό Ταϋγετο από τα Σωτηριάνικα και αρκετά ψηλότερα από το χωριό, φεύγετε αριστερά στην πινακίδα που δείχνει για την Ανω Βέργα.
Ολο και ξεμακραίνουμε από το επίπεδο της θάλασσας, θέα καταπληκτική, όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμάτας βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, χαρακτηριστική η κύρια γραμμή από το κάστρο μέχρι το λιμάνι, όπου ήταν και το πρώτο οικιστικό κύτταρο της πόλης.
Εκεί στη Στούπα τώρα, τον αντικειμενικά ιδανικό τόπο διακοπών και για τις «τέσσερις εποχές» του Βιβάλντι, αφεθείτε στο πανόραμα της παραλίας και απολαύστε το μανιάτικο πρωινό σας, με λάδι και μικρή ελιά Μάνης, ζυμωτό παξιμάδι, ντομάτα από τα μποστάνια και φέτα από τον Ταϋγετο.
Με φρέσκο ψάριΦυσικά μεσημέρι και βράδυ, την πρωτοκαθεδρία έχει το φρεσκότατο ψάρι του Μεσσηνιακού κόλπου στα διάφορα κεντράκια, με τη θάλασσα στα πόδια σας και τη γαλήνη να κυριεύει τα πάντα...
Από τις ανέκδοτες ιστορίες και φυσικά γεγονός άγνωστο για τους πολλούς είναι το στοιχείο ότι στη Στούπα ο Νίκος Καζαντζάκης έζησε με τον αληθινό ήρωά του Γιώργο Ζορμπά, έχοντας την εκμετάλλευση του μεταλλείου Πραστοβάς - Στούπας.
Στο χωριό Μηλιά που αποτελείται από πέντε οικισμούς, υπάρχει το μοναδικό στην Ελλάδα κωδωνοστάσιο γοτθικού ρυθμού ύψους 22 μέτρων κατασκευασμένο με ντόπιο μάρμαρο.
Στην Πλάτσα υπάρχουν οι βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Ιωάννη.
Το χωριό Θαλάμες πήρε τη νεότερη ονομασία του από την ομώνυμη αρχαία πόλη που βρισκόταν εκεί κοντά, που φιλοξενούσε ιερό της Ινώς και μαντείο, στο οποίο οι ιερείς εξηγούσαν τα όνειρα των ενδιαφερομένων...
Αναμνήσεις από έναν κόσμο που χάθηκε...«Κάποτε οι εποχές ήταν διαφορετικές, το κάθε χωριό ήταν σαν μια οικογένεια, μοιράζονταν τις χαρές και τις λύπες και ο ένας στήριζε τον άλλον...
Η αρχιτεκτονική εκείνης της εποχής έβγαινε από τους μαστόρους της πέτρας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ντόπια υλικά, με το μεράκι και την αγάπη τους, έχιζαν σπίτια, πύργους, εκκλησίες, γεφύρια, καλντερίμια, έργα που και σήμερα προκαλούν τον θαυμασμό.
Η διασκέδαση για τον κόσμο τότε ήταν οι γάμοι, τα βαφτίσια και κυρίως τα πανηγύρια, παραμονή ή ολοήμερα στη γιορτή της εκκλησίας κάθε χωριού. Ο τρόπος ζωής ήταν απλός και δεν είχε αλλάξει για πολλά χρόνια.
Μέσο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, οι «βενζίνες» για Καλαμάτα (είδος μεγάλου καϊκιού), που περνούσαν καθημερινά από Τραχήλα, Αγιο Νικόλαο, Στούπα και Καρδαμύλη. Ετσι οι κάτοικοι από τα ορεινά χωριά έπρεπε να περπατήσουν ώρες και συνήθως φορτωμένοι.
Η Στούπα μέχρι τη δεκαετία του 70 ήταν ένα μικρό χωριό, με ελάχιστα σπίτια κατά μήκος της παραλίας όπου υπήρχαν και δύο καφενεία. Εκεί μπορούσε κάποιος να βρει τα βασικά για ένα σπιτικό, αλλά και απλά γεύματα για τους πρώτους επισκέπτες.
Οι οικογένειες εκείνα τα χρόνια ήταν αυτάρκεις. Στη Στούπα υπήρχαν πηγάδια, από τα οποία πότιζαν τους μπαξέδες, αλλά και στα οποία κρέμαγαν καλάθια με τρόφιμα και ποτά για συντήρηση και δροσιά.
Οι άντρες ήταν υπεύθυνοι για τις πολύ σκληρές δουλειές, μπορούσαν όμως να περνάνε πολλές ώρες στο καφενείο, που γι αυτούς αποτελούσε τον χώρο συνάντησης των πολιτικών και παντός είδους αναλύσεων, πειραγμάτων και ενίοτε καυγάδων...
Στις ρούγεςΟι γυναίκες δεν πήγαιναν στο καφενείο. Τόπος συνεύρεσής τους ήταν οι ρούγες. Συγκεκριμένοι χώροι σε κάθε χωριό (με πέτρινα πεζούλια), όπου συναντιόντουσαν, κουβέντιαζαν, κουτσομπόλευαν, πλέκανε, κεντάγανε, γνέθανε με τη ρόκα τους και καμιά φορά χορεύανε.
Ο ερχομός των τουριστών άλλαξε τα πράγματα δραστικά και την επόμενη δεκαετία η Στούπα και η γύρω περιοχή άλλαξαν ριζικά.
Αυτά και άλλα πολλά ζηλευτά καταγράφουν, λοιπόν, τα δραστήρια μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών της Στούπας.
Στον άγριο Νότιο Ταϋγετο
Πυκνά δάση από έλατα και πεύκα, δυσπρόσιτες πλαγιές, ψηλές κορυφές, γάργαρες πηγές και αναπτυγμένο δίκτυο δασικών δρόμων καθηλώνουν τον επισκέπτη του Πενταδάκτυλου
Πολυκόρυφος και άγριος ο νότιος Ταϋγετος, με τις πηγές του, τα δάση του και τις δυσπρόσιτες πλαγιές του. Ξακουστός, λοιπόν, ο Πενταδάκτυλος και θαυμαστό το δάσος της Βασιλικής στη μεσσηνιακή του πλευρά.
Σε ένα βουνό πασίγνωστο και πανέμορφο, όπως είναι ο Ταϋγετος, υπάρχει ανεπτυγμένο δίκτυο δασικών δρόμων, αρκετά δασικά φυλάκια και σημεία δασικής αναψυχής, αλλά και παράλληλα σημειώστε ότι δεν υπάρχουν «δασικά πρατήρια καυσίμων»...
Το δάσος της ΒασιλικήςΜε ορμητήριο, λοιπόν, τη Στούπα παίρνουμε τώρα τον δρόμο για Εξωχώρι, εκεί στην άσφαλτο που συνδέει το Οίτυλο με την Καλαμάτα, αμέσως μετά το παμπάλαιο μοναστήρι του Αγίου Σαμουήλ, και συνεχίζουμε την πορεία μας για το δάσος της Βασιλικής.
Ελατα, πεύκα, φτέρες όλα ζωντανά και φωτεινά, και κάπου κάπου και καμιά όαση ανθρώπινης παρουσίας, στη μορφή μιας κατοικίας ή και κάποιου κήπου με λαχανικά, εκεί που δεν το φαντάζεσαι!
Γραφικό το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου με την πηγή και το κρυστάλλινο νερό να τρέχει στο πλάι του και εμείς συνεχίζουμε 200 μέτρα πιο πάνω, για να βρεθούμε στον καλοκαιρινό οικισμό που αποτελείται από καμιά δεκαριά μονόχωρα σπιτάκια.
Εδώ στο τέρμα του οδοιπορικού μας στα νότια του Μεσσηνιακού Ταϋγέτου, ο απαιτητικός οδοιπόρος και ορειβάτης μπορεί να επιλέξει και πάνω και κάτω, αφού το σημείο εδώ αποτελεί κόμβο για ανάβαση στην κορυφή του Ταϋγέτου, την Πυραμίδα, ή κατάβαση στο φαράγγι του Βυρού, με το χτιστό μονοπάτι και τα χτιστά τοιχώματα σε κάποια σημεία.
Ανθολογώντας ομορφιές...Από τον Αγιο Δημήτριο ο αδιέξοδος δρόμος οδηγεί στην Τραχήλα σε 7 χλμ., έναν παράδεισο για λίγους και για απόλυτα ήσυχες διακοπές.
Εκεί ένα σηματοδοτημένο πεζοπορικό μονοπάτι οδηγεί στη Λαγκάδα, προσφέροντάς σας εικόνες εναρμονισμένες στο πνεύμα της οικοτουριστικής δράσης, ενώ ένα χιλιόμετρο βορειότερα της Τραχήλας ένα άλλο οδοσημασμένο μονοπάτι οδηγεί στις Θαλάμες και στο Νομιτσί.
Από το τέρμα του δρόμου στην Τραχήλα σε νότια κατεύθυνση, ένας χωματόδρομος 400 μέτρα οδηγεί σε μια γιγάντια φυσική πισίνα με πρασινογάλαζα νερά, αλλά, για να κολυμπήσει κάποιος σε αυτό το υπέροχο φιόρδ, χρειάζεται να κάνει πρώτα ελεύθερη πτώση και μετά να επέμβει ελικόπτερο διάσωσης...
Στο σπήλαιο Καταφύγι και το χωριό ΜηλιάΚοντά στο χωριό Προάστιο διανοίγεται το σπήλαιο Καταφύγι Βατσινίδη. Εχει δύο τεράστιους θαλάμους με λίμνες από θαλασσινό νερό, καθώς και ξερολιθιές σκεπασμένες από σταλακτιτική ύλη, που μαρτυρούν την εγκατάσταση ανθρώπων εδώ και πολλούς αιώνες. Ενας φεγγίτης στην οροφή μοιράζει φως και χρώματα, ενώ ανιχνεύονται και λιμναίες αποβάθρες!
Τέλος, στο χωριό Μηλιά, σε υψόμετρο 450 μέτρων που αποτελείται από πέντε οικισμούς, υπάρχει ένα κωδωνοστάσιο γοτθικού ρυθμού ύψους 22 μέτρων κατασκευασμένο από ντόπιο μάρμαρο, ενώ στο χωριό Πλάτσα υπάρχουν οι βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Ιωάννη.
Ο κοσμοπολίτικος Αγιος ΝικόλαοςΟ Αγιος Νικόλαος κοσμοπολίτικος και πολύκοσμος, συμπαθητικό το αλιευτικό καταφύγιο, αλλά για να μπεις στη θάλασσα από την παράκτια μεγάλη ξέρα πρέπει να είσαι κάτι ανάμεσα σε αναστενάρη και φακίρη...
Το σπήλαιο του Αγ. Δημητρίου, που βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο οικισμό, λίγο πιο πέρα από τον Αγιο Νικόλαο (Σελίνιτσα), είναι υπόγειος ποταμός που τα νερά του εκβάλλουν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και έχει εξερευνηθεί σε βάθος 16 χιλιομέτρων.
Η εγκαταλελειμμένη από νερά κύρια κοίτη του, με μήκος 1.250 μέτρα, έχει αλλάξει πολλές φορές στάθμη, διανοίγοντας ένα πολυδαίδαλο σύστημα καναλιών σε χαμηλότερα επίπεδα.
Πώς θα πάτε

 • Η οδική πρόσβαση στην Καλαμάτα από Αθήνα εγγυάται ασφάλεια εθνικής οδού σε μήκος περίπου 165 χιλιομέτρων μέχρι και έξω από την Τρίπολη. Μετά ακολουθεί ένα διπλό πακέτο δύσκολων στροφών, ένα πλησιάζοντας τη Μεγαλόπολη και ένα άλλο να υποδηλώνει την απουσία της ελαττωματικής εθνικής προς Καλαμάτα.

 • Από την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας η Καρδαμύλη απέχει 30 περίπου χιλιόμετρα, με τη Στούπα να βρίσκεται περίπου 6 χιλιόμετρα μακρύτερα. Οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να έλθει στην Καλαμάτα και από τη Σπάρτη, αφού αυτός ο κλασικός δρόμος αξίζει για την αυθεντικότητά του, όσο και για την οδηγική απόλαυση που χαρίζει. Φυσικά, η Μεσσηνιακή Μάνη συνδέεται και με την υπόλοιπη, μέσω Οιτύλου και Γυθείου.

 • Τέλος, το δάσος της Βασιλικής προσεγγίζεται με χωματόδρομο που απαιτεί στοιχειώδη οδηγική εμπειρία σε βουνά και ομάδα εντός του αυτοκινήτου, πλήρους σύμπνοιας...
Πού θα φάτε

 • Στούπα
Στη Στούπα, η εκπληκτική κυρία Βούλα Κυριακέα στο στέκι της «Χθες και Σήμερα» είναι ένα χείμαρρος δημιουργίας και αυθεντικότητας.
«Εχουμε γεύσεις με λάδι, φτιάχνουμε σαπούνι, ζυμωτό ψωμί κάθε Τρίτη στον ξυλόφουρνο και, φυσικά, μπόλικη κουβέντα για το λιομάζωμα, δείχνοντας στους εκατοντάδες Κεντροευρωπαίους πώς μαζεύεται η ελιά...», μας λέει η κυρία Βούλα. Εσείς απλά αφεθείτε στο πανόραμα της παραλίας της Στούπας και απολαύστε το μανιάτικο πρωινό σας, με λάδι και μικρή ελιά Μάνης, ζυμωτό παξιμάδι, ντομάτα από τα μποστάνια και φέτα από τον Ταϋγετο. Ακόμη πίτα με λιαστές ντομάτες, μανιταρόπιτα, μελιτζανόπιτα και κιμαδόπιτα, με υλικά που εγγυώνται την απόλυτη ποιότητα, σε πανέμορφη θέση και με μυρωδιές από το χθες!

 • Λαγκάδα
Στην είσοδο του χωριού Λαγκάδα από Αρεόπολη, η αυθεντικότατη ταβέρνα του κ. Πέτρου Γιωργηλά, του επονομαζόμενου και μπάρμπα Πέτρου, με τα κοκόρια του και τα κηπευτικά του, είναι το απόλυτο σημείο για στάση.
Χρήσιμα τηλέφωνα

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας: 27210-44200

 • Τροχαία Καλαμάτας: 27210-25444

 • Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλης: 27210-73209

 • Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας: 27210-69696

 • Νοσοκομείο Καλαμάτας: 27210-46000

 • Περιφερειακό Ιατρείο Καρδαμύλης: 27210-73218
Κείμενα: Αλέξανδρος Τσαντούλας
Φωτογραφίες: Πηνελόπη Τσαντούλα "ΕΘΝΟΣ" 18/09/2008

10 Δεκ 2008

Κάτι τρέχει στη Γιάλοβα .....

Το ΕΛΚΕΘΕ επανεξετάζει δείγματα της λιμνοθάλασσας

Τιμές αναλύσεων που μπορεί να προκληθούν από λύματα βιομηχανίας, παρουσιάσθηκαν σε δείγματα που έχουν ληφθεί από τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας.
Ήδη το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), μετά από αίτημα του Τμήματος Αλιείας της Νομαρχίας Μεσσηνίας, έχει λάβει νέα δείγματα, τόσο από το ίζημα όσο και από το νερό, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.
Τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων στις αρχές του καλοκαιριού παραξένεψαν τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την εμφάνιση τέτοιων τοξικών ουσιών. Κι αυτό, γιατί από την ευρύτερη περιοχή απουσιάζουν βιομηχανίες τέτοιου είδους που με λύματά τους θα μπορούσαν να ρυπάνουν τη λιμνοθάλασσα.
Κατόπιν αυτών των ευρημάτων, οι υπηρεσίες έκριναν πως χρειάζεται επανεξέταση, ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι η ύπαρξη τοξικών ουσιών.

Νέα δείγματα
Μετά τα αποτελέσματα από τα πρώτα δείγματα, οι υπηρεσίες έκριναν πως χρειάζεται επανεξέταση, ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι η ύπαρξη τοξικών ουσιών (π.χ. βαρέα μέταλλα).
Η προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της Νομαρχίας Μεσσηνίας Ζωή Γεωργίου, ερωτώμενη από το «Θάρρος», επιβεβαίωσε ότι στα πρώτα δείγματα υπήρξαν κάποια αποτελέσματα τα οποία παραξένεψαν την υπηρεσία (χωρίς να αναφέρει ποια είναι αυτά), εξ ου και αποφασίσθηκε ο επανέλεγχος. Ζητήθηκε, μάλιστα, τα νέα δείγματα να ληφθούν από το ΕΛΚΕΘΕ λόγω εμπειρίας και εξοπλισμού, ώστε τα αποτελέσματα να είναι απολύτως αξιόπιστα.
Από την πλευρά του ΕΛΚΕΘΕ, η κα Αλέκα Παυλίδου, με την οποία επικοινωνήσαμε, μας ενημέρωσε ότι έχουν ληφθεί δείγματα από το ίζημα και το νερό της λιμνοθάλασσας, εδώ και περίπου ένα μήνα, ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας τα αποτελέσματα θα έχουν σταλεί στο Τμήμα Αλιείας.

Ψαράδες
Στην ερώτησή μας αν γνωρίζει για το πρόβλημα, ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων, Γ. Σταυριανάκης, απάντησε ότι κανείς δεν τον έχει ενημερώσει. Πρόσθεσε, ωστόσο, λίγο αργότερα ότι γνώριζε πως είχαν ληφθεί δείγματα αρχές καλοκαιριού στα οποία «βρέθηκε κάτι», αλλά και πως επρόκειτο να ληφθούν νέα δείγματα.
Κατά τον κ. Σταυριανάκη, μέχρι σήμερα κανείς δεν τον έχει ενημερώσει γι’ αυτά τα δεύτερα δείγματα, ενώ αναρωτήθηκε πώς ελήφθησαν χωρίς να ερωτηθεί και να είναι παρών. Παρατήρησε, μάλιστα, ότι είναι σημαντικό το σημείο από το οποίο ελήφθησαν, αφού οι περίεργες τιμές μπορεί να αφορούν στο νερό της θάλασσας το οποίο μπαίνει στη λιμνοθάλασσα, όταν ανοίγουν οι δίοδοι.
Από την πλευρά του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορυφασίου ο κ. Κωνσταντίνος Τσάκωνας, στην ερώτησή μας αν υπάρχουν προβλήματα με τη λιμνοθάλασσα, σημείωσε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η αλατότητά της και αν αυτό συνεχισθεί, σε 2-3 χρόνια θα έχει «πεθάνει».

© Θάρροs 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions

4 Δεκ 2008

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΟΥ

Εμπλοκή προέκυψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου για το χώρο εγκατά-
στασης του δεματοποιητή και εναπόθεσης των δεματοποιημένων σκουπιδιών
της ενότητας 7-8 δήμων της πρώην επαρχίας Πυλίας. Σύμβουλοι των μειοψηφιών
και της πλειοψηφίας πρότειναν οι δράσεις αυτές να αναπτυχθούν σ’ άλλο χώρο, να
βρεθεί κατάλληλος χώρος και να μην επιλεχθεί η χωματερή του δήμου, ώστε οι
εγκαταστάσεις αυτές να μην είναι κοντά στην Πύλο.
Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει προβληματισμό, διαβουλεύσεις και συζητήσεις
στους δημοτικούς παράγοντες, και ο δήμαρχος Γιώργος Χρονόπουλος προτίθεται
να το φέρει σύντομα και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
«Σ’ αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει, να αναζητήσουμε και να βρούμε άλλο χώρο»,
μας είπε ο δήμαρχος και συμπλήρωσε: «Σε 1 - 2 μήνες αυτός ο χώρος δεν μπορεί να
βρεθεί. Θα απαιτήσει έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αγορά ή παραχώρηση του
χώρου που θα βρούμε. Και όλο αυτό θα πάρει μήνες. Εκεί τα έχουμε όλα και θα κά-
νουμε και αποκατάσταση της χωματερής.
Κι είναι για τα 2 χρόνια που υπάρχει η δέσμευση για προσωρινή εναπόθεση».
Ο κ. Χρονόπουλος τόνισε πως δε θα το επιτρέψει να πληρώνει ο πυλιακός λαός
πρόστιμο 34.000 ευρώ την ημέρα. Και πρόσθεσε: «Είναι αυστηρά για 2 χρόνια.
Από ‘κεί κι έπειτα μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εκτιμώ πως θα γίνει ένα εργοστά-
σιο για όλη την Πελοπόννησο. Δεν μπορεί να γίνει ένα μόνο για όλη τη Μεσσηνία.
Δεν είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των σκουπιδιών. Εμείς οι 7-8 δήμοι μπορούμε να
δούμε την περίπτωση της λιπασματοποίησης ή ΣΔΙΤ, ώστε να έχουμε λιγότερα
σκουπίδια». Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
______________________________________________________________________________

Μπράβο στους συμβούλους της Αντιπολίτευσης και περισσότερο της Συμπολίτευσης που
αρνήθηκαν τη παράλογη πρόταση του Δημάρχου .....
ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ των οκτώ Δήμων για να πάνε στον Άι Νικόλα από θα περνάνε από την πλατεία (πολιτιστικό δρώμενο μετά οσμών) ή από τη λεωφόρο Κολοκοτρώνη (παρακαμπτήριος της πόλης... sic )
Στον Άι Νικόλα ο Δήμαρχος δεν ήθελε ούτε Αιολικό Πάρκο γιά λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ήταν και τα πουλιά που θάχαναν το δρόμο της επιστροφής ....
Ο Φαρισαϊσμός σε όλο του το μεγαλείο.
Μπράβο και πάλι στους συμβούλους που είπαν όχι,πιστεύω ο δήμαρχος να μη τους πείσει........όταν το θέμα ξανασυζητηθεί.
(M.Λ)

30 Νοε 2008

Σημαντική πρόοδος στα έργα της ΠΟΤΑ

ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τους τελευταίους πέντε μήνες οι εργασίες στην
ΠΟΤΑ έχουν προχωρήσει σημαντικά σύμφωνα με
ανακοίνωση της εταιρείας “ΤΕΜΕΣ“ στην οποία
γίνεται παρουσίαση των εξελίξεων. Οπως αναφέ-
ρεται σε αυτή, η πρόοδος αφορά την πορεία κατα-
σκευής του έργου, τη βελτίωση των υποδομών
και τις πρωτοβουλίες για την προστασία και ανα-
βάθμιση του φυσικού πλούτου της περιοχής. Ει-
δικότερα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, σημειώνεται
ότι στην περιοχή Ρωμανού ολοκληρώθηκε η με-
λέτη οικολογικής αναβάθμισης και αρχίζει η
υλοποίησή της με πρώτα έργα τη δημιουργία τε-
χνητών οικοτόπων και υγροτόπων για την προ-
σέλκυση ορνιθοπανίδας και άλλων ζώων, καθώς
και την επέκταση της παραλιακής βλάστησης στο
εσωτερικό των εγκαταστάσεων. ....
_________________________________________

Βελτίωση υποδομών
Με βάση τις τεχνικές και περιβαλλοντικές
εγκρίσεις που είχαν
εξασφαλισθεί ήδη από το 2004 και το 2006
και με δαπάνες της ΤΕΜΕΣ, ξεκίνησαν οι
εργασίες κατασκευής του έργου «Τροποποίηση
αποκατάστασης τμήματος της υφι-
στάμενης εθνικής οδού Γιάλοβας -
Πύλου, παρά τα όρια της ΠΟΤΑ»
.
Επειδή αποφασίστηκε μικρή τρο-
ποποίηση της χάραξης ώστε όλη η
διαδρομή να βρίσκεται μέσα σε
ιδιοκτησίες της ΤΕΜΕΣ, χρειάστηκε
να κινηθούν διαδικασίες συμπλη-
ρωματικής περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης για τις οποίες γνωμοδό-
τησε ήδη θετικά το Νομαρχιακό
Συμβούλιο Μεσσηνίας. Στόχος της
ΤΕΜΕΣ είναι να ολοκληρωθεί το
έργο το συντομότερο δυνατό.
Συμπληρωματικά με τις υδρο-
λογικές, υδρογεωλογικές και με-
λέτες διαχείρισης που έχουν εκπο-
νηθεί από καιρό για τις ανάγκες
της ΠΟΤΑ, η ΤΕΜΕΣ χρηματοδοτεί
ήδη και εκτεταμένες μελέτες, που
εκπονεί το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, για την κα-
ταγραφή, εξεύρεση, αξιοποίηση,
εξοικονόμηση και κατάλληλη δια-
χείριση των υδάτινων πόρων σε
ολόκληρη την υδρολογική λεκά-
νη, που εκτός από τις εγκαταστά-
σεις της ΠΟΤΑ περιλαμβάνει και
ολόκληρη την περιοχή των Δή-
μων Πύλου,
Χιλιοχωρίων και Νέ-
στορος και μέρος των Δήμων Γαρ-
γαλιάνων και Παπαφλέσσα, κα-
θώς και τις λεκάνες απορροής των
ποταμών Σέλα, Ξεριά και Γιαννού-
ζαγα. Η σωστή αυτή διαχείριση και
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων
της υδρολογικής λεκάνης θα εξα-
σφαλίσει, σύμφωνα με τις διαβε-
βαιώσεις των ειδικών επιστημό-
νων, την αυτάρκεια των Δήμων
της περιοχής σε νερό σε βάθος
χρόνου.
Στόχος των μελετών είναι να κα-
ταγραφούν τόσο οι σημερινές
ανάγκες της περιοχής σε νερό,
όσο και οι μελλοντικές που θα
προκύψουν από την ανάπτυξη
που προβλέπεται εντός της επόμε-
νης εικοσαετίας και να εξευρεθεί ο
βέλτιστος τρόπος κάλυψης. Πα-
ράλληλα θα εγκατασταθεί σύστη-
μα μέτρησης και συνεχούς παρα-
κολούθησης όλων των παραμέ-
τρων, ώστε να εξασφαλίζεται το
ισοζύγιο των παροχών και των κα-
ταναλώσεων χωρίς υπεράντληση
και χωρίς εξάντληση των αποθε-
μάτων, ούτε υποβάθμιση των ποι-
οτικών χαρακτηριστικών. Επίσης,
θα διαπιστώνονται έγκαιρα τυχόν
αποκλίσεις από τις προβλέψεις και
θα προτείνονται τα απαιτούμενα
διορθωτικά μέτρα. Τέλος, θα ελέγ-
χεται και θα εξασφαλίζεται η διά-
θεση των απαιτουμένων οικολογι-
κών παροχών ώστε να διατηρού-
νται σε καλή κατάσταση τα ευαί-
σθητα οικοσυστήματα της περιο-
χής. Ηδη, υπάρχουν τα πρώτα
αποτελέσματα από τις μελέτες των
εξειδικευμένων επιστημόνων.
Υδρογεώτρηση που ολοκληρώ-
θηκε επιτυχημένα στις 19 Αυγού-
στου 2008, στη λεκάνη απορροής
του ποταμού Γιαννούζαγα, σε θέ-
ση βόρεια του οικισμού της Γιάλο-
βας, προορίζεται για υδρευτική
χρήση στο Δήμο Πύλου. Οι πρώ-
τες ενδείξεις από τις δοκιμαστικές
αντλήσεις δείχνουν ότι αποφέρει
παροχή εκμετάλλευσης 80 κυβικά
μέτρα την ώρα, ποσότητα αρκετή
για να καλύψει μεγάλο μέρος των
υδρευτικών αναγκών του Δήμου.
Ηδη, δε, εκπονήθηκαν με δαπάνες
της ΤΕΜΕΣ οι μελέτες για τα έργα
σύνδεσης της γεώτρησης αυτής με
το δίκτυο του Δήμου Πύλου.
Παράλληλα προχωρούν τα έρ-
γα αξιοποίησης μέρους των νερών
του Γιαννούζαγα, που σήμερα χύ-
νονται στη θάλασσα, για να καλύ-
ψουν και αυτά ανάγκες του Δήμου
Πύλου και επικουρικές ανάγκες
του Navarino Bay.

EΛΕΥΘΕΡΙΑ

20 Νοε 2008

Καταγραφή των ζημιών ζητά ο Χρονόπουλος

Την καταγραφή των ζημιών στην ελαιοκαλλιέργεια και την αποστολή κλι-
μακίων για την ανάδειξη του προβλήματος, προκειμένου να αποζημιωθούν οι
παραγωγοί και να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ, ζητεί με έγγραφό του ο
δήμαρχος Πύλου Γιώργος Χρονόπουλος, από το νομάρχη Μεσσηνίας, τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ.
Ο κ. Χρονόπουλος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η παρατεταμένη ανομβρία και
ξηρασία που επικρατεί στην περιοχή του Δήμου Πύλου και γενικότερα στη Μεσ-
σηνία έχουν σαν συνέπεια οι ελαιοπαραγωγοί φέτος να έχουν μειωμένη έως και
μηδενική παραγωγή. Καθημερινά προσέρχονται στο Δημαρχείο με δείγματα
από ελιές, ζητώντας να προβούμε σε ενέργειες για να αποζημιωθούν».
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η βράβευση αριστούχων αποφοίτων λυκείων


Ηβράβευση 21 αριστούχων αποφοί-
των λυκείων της Μεσσηνίας από την
Eurobank έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για όλους
τους αριστούχους των 5 νομών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, την Τρίτη το απόγευμα στην Τρίπο-
λη, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμητική πλακέτα
απονεμήθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας απ’
όπου αποφοίτησε η Παναγιώτα Μητροπούλου, που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη Μεσσηνία.
Την πλακέτα παρέλαβε η διευθύντρια του 1ου Λυκείου
Αθηνά Παναγάκου......
Tο βραβείο για το Λύκειο Πύλου έλαβε η :

Παρασκευή Τσούτσουρα από το ΓΕΛ Πύλου,ί-
Η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συ-
νοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Συνάντηση δημάρχων Πυλίας
για το δεματοποιητή σκουπιδιών

Συνάντηση των δημάρχων της ενότητας της Πυλίας
πραγματοποιήθηκε προχθές στην Πύλο, για το δεματο-
ποιητή σκουπιδιών που θα εγκατασταθεί και θα λειτουρ-
γήσει στην περιοχή. Στη συνάντηση μετείχαν και οι 7 δή-
μαρχοι της ενότητας (Πύλου, Μεθώνης, Κορώνης, Αίπει-
ας Χιλιοχωρίων, Βουφράδος και Παπαφλέσσα), ενώ πα-
ραβρέθηκε και ο δήμαρχος Νέστορος Τάσος Τσορώνης, ο
οποίος είχε κληθεί και βλέπει με θετικό μάτι τη συμμετο-
χή του δήμου του στη συγκεκριμένη ενότητα, αντί αυτής
της Τριφυλίας (αυτό θα εξαρτηθεί από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου).
«Κουβεντιάσαμε τα διαδικαστικά. Κάναμε μια πρώτη
προσέγγιση και συμφωνήσαμε», μας είπε ο δήμαρχος
Πύλου Γιώργος Χρονόπουλος και σημείωσε: «Ολοι
έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν πρέπει να επικρεμάται ο
κίνδυνος για την επιβολή προστίμων και πως πρέπει να
αποκατασταθούν οι ενεργές χωματερές. Οι χώροι για το
δεματοποιητή και τα δεματοποιημένα σκουπίδια είναι
εξασφαλισμένοι και πρέπει να τους διαχειριστούμε προς
όφελος των δήμων μας. Θέλουμε και πιστεύουμε να εί-
μαστε από τους πρώτους δήμους, που θα προμηθευτούν
δεματοποιητή». Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

______________________________________________________
7 Δήμαρχοι και ένας παρατηρητής ..... Σα πολλοί δεν
μαζευτήκαμε στον Άι Νικόλα ?
Σκουπίδια , Ανεμογεννήτριες και Φασκόμηλο δεν συμβιβάζονται.
Μ.Λ

στο πρόγραμμα “ Βοήθεια στο Σπίτι "


Μεγάλη συμμετοχή είχε πανελλαδικά η απεργία
των εργαζομένων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι“,
η οποία έφτασε το 70%.Μπορεί οι εκπρόσωποι των
συλλόγων που συναντήθηκαν με τον υφυπουργό Εσω-
τερικών Αθ. Νάκο να μην πήραν όλες τις απαντήσεις που
ήθελαν, αλλά τουλάχιστον κατάφεραν να κινηθούν οι
διαδικασίες προκειμένου να έρθουν τα χρήματα των μι-
σθών για τους τέσσερις τελευταίους μήνες του 2008.
Οπως μας ενημέρωσε η γραμματέας του Διαπεριφε-
ρειακού Συλλόγου Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου
των Εργαζομένων στο “Βοήθεια στο Σπίτι“ Κατερίνα
Τριανταφύλλου, την επόμενη κιόλας ημέρα της διήμερης
απεργίας, είχαν έρθει επειγόντως από το υπουργείο τα
χαρτιά τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν για να κινη-
θεί η διαδικασία της χρηματοδότησης των προγραμμά-
των! ........ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
___________________________________________________

Είναι από τα πιό πετυχημένα προγράμματα,που λες
χαλάλι τα λεφτά της ΕΟΚ και τα δικά μας.
Έχω ασχοληθεί με το πρόγραμμα και ξέρω ότι δόθηκε
η δυνατότητα στους Δήμους να επιδοτηθούν γιά πολλά
χρόνια γιά να δημιουργήσουν δομές με Κοινωνικό λειτουργό
Νοσηλεύτρια και Καθαρίστρια γιά να προσφέρουν στο σπίτι
βοήθεια σε άρρωστους ,ανύμπορους γέρους και σε ΑΜΕΑ.
Οι δομές αυτές έγιναν από το 1998 μέχρι το 2002.
Στη Πϋλο φυσικά δεν έγινε τίποτα ...
Φαίνεται οι τότε δημοτικοί άρχοντες γιά άλλα
πράγματα έδειχναν ενδιαφέρον ... < Μ.Λ >

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΩΝΗ ....

Για την εκπόνηση της μελέτης του δρόμου
Πύλου - Μεθώνης και για βελτιώσεις στο συγκε-
κριμένο δρόμο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Μεσσηνίας, συζήτησε χθες με τον αντινομάρχη Στάθη
Αναστασόπουλο ο δήμαρχος Μεθώνης Ηρακλής Μι-
χελής, παρουσία του νομαρχιακού συμβούλου -
μηχανικού της ΔΤΥ Σπύρου Κοντοθανάση και του διευ-
θυντή Προγραμματισμού Δημήτρη Μουντζούρη.
Η μελέτη αφορά τη βελτίωση γεωμετρικών χαρα-
κτηριστικών του δρόμου στα επικίνδυνα σημεία, με
προτεραιότητα στο τμήμα από τη διασταύρωση προς
Καλλιθέα - Λογγά μέχρι την είσοδο της Μεθώνης. Ο
δρόμος αυτός είναι εθνικός και με πρόσφατη απόφαση
του περιφερειάρχη Πελοποννήσου η συντήρησή
του περιήλθε στις αρμοδιότητες της ΝΑΜ.
Στην εργολαβία των άμεσων παρεμβάσεων στο
εθνικό οδικό δίκτυο του νομού από το ΥΠΕΧΩΔΕ, προ-
ϋπολογισμού 8,2 εκ. ευρώ,έχει περιληφθεί ασφαλτό-
στρωση του δρόμου Πύλου - Μεθώνης σε μήκος 4
χιλιομέτρων.
Ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων,
πως θα προωθηθεί εργολαβία της Νομαρχίας για επεμ-
βάσεις, που θα βελτιώσουν αρκετές στροφές του δρό-
μου. Και παρατήρησε πως,σε συνδυασμό με τις
ασφαλτοστρώσεις από την εργολαβία του υπουργείου,
θα προκύψει ένα ολοκληρωμένο και θετικό αποτέλε-
σμα. Επεσήμανε ότι «άμεσος στόχος μέχρι να ολο-
κληρωθεί η μελέτη Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη από
το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι να γίνουν οι απαιτούμενες πα-
ρεμβάσεις στον οδικό άξονα, λόγω και της υψηλής
επικινδυνότητας του δρόμου, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η οδική ασφάλεια για τους διερχόμε-
νους>> ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
______________________________________________
Είναι ντροπή το 2008 να υπάρχουν δρόμοι σαν αυτό
της Πύλου - Μεθώνης. Πιό στενό δρόμο και μάλιστα σε κάμπο
δεν έχω ξαναδεί.....
Βλέπεις νάρχεται λεωφορείο και κάνεις το σταυρό σου.
Τί να πω ξεφτίλα ..... < Μ.Λ >

18 Νοε 2008

το θέμα του μπαλοποιητή......


Μαραθόλακκα

Στη Βουλή το θέμα του μπαλοποιητή

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο και ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά, για την απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να λειτουργήσει μονάδα μπαλοποιητή στον Ταΰγετο, κατέθεσαν τις προηγούμενες ημέρες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, Μιχάλης Παπαγιαννάκης και Φώτης Κουβέλης.
Όπως σημειώνουν, μεταξύ άλλων, «η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανάμεσα στους χώρους μπαλοποίησης και αποθήκευσης που αποφάσισε να λειτουργήσει, περιλαμβάνει τον καμένο από τις περσινές πυρκαγιές Ταΰγετο, σε χώρο δίπλα στον υπάρχοντα προσωρινό σκουπιδότοπο, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2003 με ανοχή των πολιτών, αφού το πρόβλημα των σκουπιδιών είχε οξυνθεί πολύ, και με τη δέσμευση ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο για 3 χρόνια. Ο δε χώρος μπαλοποίησης είναι εντός της ζώνης Natura 2000.
Πέραν, όμως, αυτού, η απόφαση του γ.γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι πρωτοφανής, διότι, αντί να προστατεύσει τον Ταΰγετο, τον επιλέγει ως μόνιμο σκουπιδότοπο όλων των Δήμων της τέως επαρχίας Καλαμάτας. Επίσης, είναι: α) επικίνδυνη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, β) επικίνδυνη για πρόκληση πυρκαγιών, γ) παράνομη, αφού καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει προηγηθεί. Επιπλέον, είναι ακόμα πιο απαράδεκτη και περίεργη, γιατί στην Καλαμάτα υπάρχει Μονάδα Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας, η οποία συνειδητά απαξιώνεται, ενώ έχουν διατεθεί 7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και επισκευή της από τη μέχρι σήμερα χρήση της.
Με βάση όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί: 1) Θα δώσετε εντολή στο γ.γ. ώστε από το σχεδιασμό των χώρων μπαλοποίησης και εναπόθεσης να εξαιρεθεί η περιοχή Μαραθόλακκα; 2) Γιατί δε λειτουργεί η ΜΟΛΑΚ, τουλάχιστον για τα απορρίμματα του Δήμου Καλαμάτας, στο μεταβατικό στάδιο των 2-3 ετών μέχρι την οριστική λύση; 3) Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την οριστική λύση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και τι ακριβώς περιλαμβάνει για τη Μεσσηνία; 4) Η προτεινόμενη εγκατάσταση μπαλοποιητών πού αλλού έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ποια τα αποτελέσματά της; 5) Πώς έχουν συνταχθεί οι μελέτες για την προμήθεια του συστήματος μπαλοποίησης και αληθεύει ότι αφορά μόνο στη δεματοποίηση χαρτιού; 6) Με ποια ΜΠΕ και αδειοδότηση έγινε η επιλογή της Μαραθόλακκας;».
θαρρος
© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions
_________________________________________________________________________________
Μπαλοποιητές - NATURA - ΧΥΤΑ
Πώς συνδέονται όλα αυτά ;;;;

17 Νοε 2008

«Πιστεύουμε πως θα είμαστε από τις πρώτες ενότητες
δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι 7 δήμοι της
Πυλίας (πλην του Πεταλιδίου που ανήκει στην ενότητα
της Μεσσήνης), που θα έχουμε δεματοποιητή σκου-
πιδιών». Αυτό σημείωσε με αισιοδοξία ο δήμαρχος Πύ-
λου Γιώργος Χρονόπουλος,επισημαίνοντας: «Περιμέ-
νουμε τον ανάδοχο από την Περιφέρεια. Θέλουμε να εί-
μαστε από τις περιοχές όπου ο δεματοποιητής θα εγκατα-
σταθεί το Δεκέμβιο. Είμαστε προετοιμασμένοι».
Ο κ. Χρονόπουλος υπενθύμισε ότι στο χώρο του
υφιστάμενου σκουπιδότο-
που της Πύλου θα λειτουργεί και ο δεματοποιητής και
θα υπάρχει και ο χώρος εναπόθεσης των δεματοποιημέ-
νων σκουπιδιών.
Μια πρώτη συνάντησητων 7 δημάρχων της ενότη-
τας της Πυλίας θα γίνει την Τρίτη στην Πύλο, όπως μας
ενημέρωσε ο δήμαρχος καιπαρατήρησε: «Με το δεμα-
τοποιητή θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ο χώρος μας θα
καλύψει και τις ανάγκες της ΠΟΤΑ με ανάλογα έσοδα
για το δήμο». Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

____________________________________________________

Καλά δεν μας έχει καταδικάσει η ΕΕ γιά το ότι δεν
έχομε ΧΥΤΑ ;
Τί δεματοποιητές μας λέει ο Δήμαρχος...
Τα σκουπίδια των διπλανών Δήμων θά τα φέρουν τελικά στη Πύλο;
Γνωρίζει κανένας τίποτα σχετικά με το θέμα;
Πολύ βρώμα στη Πύλο . < Μ.Λ >
____________________________________________________
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΙΛΟΣ ΕΓΡΑΨΕ :
Εμενα μου φαινεται πως η Πυλος θα καταληξει να είναι "η χωματερη" της ΠΟΤΑ με οτι συνεπαγεται αυτο!!!

ΠΟΤΑ------>ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΣΚΑΤΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛΦ-ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

Ανωνυμος ο Πυλιος

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ


Πριν τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσει η
λειτουργία τής ιδιωτικής μονάδας αιμο-
κάθαρσης λίγο έξω από τη Μεσσήνη,
στο δρόμο προς Πύλο. Είναι η 5η μονά-
δα του “Μεσογειακού Κέντρου Διακο-
πών ΑιμοκάθαρσηςΑ.Ε.” σ’ όλη την Ελ-
λάδα, που θα εξυπηρετήσει τους νεφρο-
παθείς της Μεσσηνίας, αλλά και νε-
φροπαθείς - επισκέπτες του νομού.
......ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ..............

Ξεφτίλα ?????
Καλά το κράτος δεν μπορεί να φτιάξει
μιά μονάδα αιμοκάθαρσης γιά τους άρρωστους
συμπατριώτες μας; ;;
θα χρυσοπληρώνει πάλι τον <<επενδυτή>>
ιδιώτη.

1 Νοε 2008

Επιδρομή αγριογούρουνων στα Μινάγια

Μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους του χωρι-
ού Αμπελόκηποι του Δήμου Πύλου αποτελεί η ει-
σβολή τις νυχτερινές ώρες αγριογούρουνων,
τα οποία καταστρέφουν καλλιέργειες, περιβόλια
και ό,τι άλλο προσφέρει περιοχή για δείπνο!
Στην περιοχή Λούτσα των Κάτω Αμπελοκήπων
σε ξέφωτο εντόπισαν κάτοικοι κοπάδι ολόκληρο
μικρών και μεγάλων ζώων. Ο κάτοικος του χωρι-
ού Παύλος Χριστόπουλος έπεσε θύμα ως αμπε-
λοπαραγωγός, καθώς τα αγριογούρουνα του έφα-
γαν το αμπέλι. Δεν τρύγησε ούτε τσαμπί. Αγριο-
γούρουνα έχουν εμφανιστεί και στη Μηλίτσα και
στην Καλλιθέα. Aνήσυχοι οι κάτοικοι όλης της
περιοχής από τις γενικότερες καταστροφές που
έχουν επιφέρει τα αγριογούρουνα, σκέφτονται
καθημερινά ποιον θα πλήξει η επόμενη επι-
δρομή.
Τάκης Αλεξάκης

Πού πήγε η Ενισχυτική Διδασκαλία;


To πρόβλημα δεν είναι μόνο στα σχολεία της Μεσσηνίας αλλά σε όλη τη χώρα. Ο θεσμός έχει εγκαταληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας,κακοπληρωμένοι καθηγητές, κουραστικά ωράρια για τα παιδιά , ρυθμοί χελώνας στο ξεκίνημα της χρονιάς κ.α έχουν θέσει ένα πολύ καλό εργαλείο του δημόσιου σχολείου στο περιθώριο.
________________________________________________________________________________

Γυμνάσια
Η Ενισχυτική Διδασκαλία είναι πρόγραμμα μαθημάτων που παρακολουθούν οι μαθητές στα Γυμνάσια για να βοηθηθούν και να βελτιώσουν την απόδοσή τους στο σχολείο. Δωρεάν φροντιστήριο δηλαδή, που γίνεται μέσα στο σχολείο και αποτελεί στήριξη για τα παιδιά που οι οικογένειές τους δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν φροντιστήρια ή «ιδιαίτερα». Μόνο που, φέτος, στη Μεσσηνία, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, η ενισχυτική διδασκαλία, που κανονικά θα έπρεπε να αρχίζει με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά και κανείς δεν ξέρει πότε θα αρχίσει.
Διαμαρτυρίες

«Τα παράπονα είναι πολλά» παραδέχεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Γιώργος Σταματόπουλος. «Σήμερα (χθες) έλαβα σχετική επιστολή από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας, ενώ έντονες και συνεχείς είναι οι οχλήσεις και από τους διευθυντές των Γυμνασίων».

Οι διευθυντές των σχολείων ζήτησαν από τους μαθητές της κάθε τάξης να δηλώσουν σε ποια μαθήματα χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία. Πήραν τις αιτήσεις, έφτιαξαν τα τμήματα, έδωσαν τα στοιχεία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά ακόμη περιμένουν. «Για να λειτουργήσει η ενισχυτική διδασκαλία χρειάζεται να προσλάβουμε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Εμείς έχουμε στείλει τις ανάγκες στο υπουργείο Παιδείας, αλλά το υπουργείο λέει ότι δεν μπορεί να μας δώσει ‘ώρες’, γιατί δεν του δίνει πιστώσεις το υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα, δηλαδή, είναι οικονομικό» σημειώνει ο κ. Σταματόπουλος. «Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Ενώ η χρονιά ξεκίνησε καλά, με καθηγητές, βιβλία κ.λπ., δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας για λόγους οικονομικούς. Προς το παρόν δε γνωρίζουμε τίποτα. Η απάντηση του υπουργείου είναι: περιμένετε... Είμαστε, λοιπόν, σε αναμονή».

Από την πλευρά της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, ο πρόεδρός της Παναγιώτης Πετρόπουλος μας είπε για το θέμα: «Όλα ξεκινούν από τη διαχείριση προσωπικού που κάνει το υπουργείο Παιδείας. Όταν κάνει αποσπάσεις μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, πώς να είναι έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους; Αν όλα αυτά τελειώνουν μέσα στο καλοκαίρι, μετά ξεκινάς τη χρονιά σου και ξέρεις ποια είναι τα κενά. Είναι γενικώς ανοργάνωτα τα πράγματα».

Στην εποχή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο, όπως λέγεται, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας αδυνατεί - ή για ευνόητους λόγους αποφεύγει - να στήσει ένα απλό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας (πράγμα αυτονόητο σε άλλες χώρες). Πόσω μάλλον κάτι περισσότερο…

Της Μαρίας Νίκα


© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions

Διαβάστε περισσότερα...

29 Οκτ 2008

ΝΑΒΑΡΙΝΙΑΕκτός από την ιστορική σημασία των “Ναβαρινίων“
που εορτάζονται κάθε χρόνο με κάθε επισημότητα,
αποτελεί για τους Πύλιους και ημέρα συνάντησης.
Φίλοι και συμμαθητές από το δημοτικό θυμούνται ότι την ημέ-
ρα εκείνη παρακαλάγαμε να βρέξει προκειμένου να απο-
φύγουμε την παρέλαση. Ειδικά στο γυμνάσιο μας ήταν
μεγάλος βραχνάς, εκ του γεγονότος ότι ο βηματισμός
έπρεπε να είναι τέλειος, η συστοιχία απόλυτη γιατί οι επί-
σημοι για τους οποίους κλίναμε το βλέμμα δεξιά αποτε-
λούσαν την κρατική χουντοβασιλική οικογένεια κι έπρε-
πε διά του τρόπου αυτού να δείξουμε τον προσήκοντα
σεβασμό στους γαλονάδες. Ωστόσο οι φίλοι που συνα-
ντήθηκαν την ημέρα των “Ναβαρινίων“ είχαν άλλα πιο
ευχάριστα να συζητήσουν μετά την παρέλαση.
ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Από αριστερά: Ο πολιτικός μηχανικός Τάκης Παναγιωτόπουλος
που δραστηριοποιείται στην Αθήνα 30 και πλέον χρόνια,
ο Θανάσης Μαντόγιαννης πολιτικός μηχανικός στην Πύλο,
ο μαθηματικός Γιώργος Χρονόπουλος δήμαρχος Πύλου, δίπλα
του ο Τάκης Κατσιγιάννης κατά κόσμον “Τζίτζις“ ο οποίος
δραστηριοποιείται στο Βελιγράδι φέρνοντας σε επαφή
Γιουγκοσλάβους μπασκετμπολίστες με ελληνικά σωματεία.
Το υπόλοιπο από το μπόι το ’χει διαθέσει σε ενέργεια σε
πολλούς τομείς. Ο “Τζίτζις“ ήταν ο ιδρυτής της πρώτης disco
στην Πύλο το 1976. Δεκαπέντε ετών πρωτομπαρκάρισε
καμαροτάκι φεύγοντας από την Πύλο για την Κίνα. Τελευταίος
ο Πύλιος πιλότος Στέλιος Μπούνας που την ημέρα εκείνη
τράβηξε την μοναδική αυτή φωτογραφία της Βοϊδοκοιλιάς
χαρίζοντάς την για το αρχείο μας στην “Ελευθερία“.
Τάκης Αλεξάκης

21 Οκτ 2008

Κινηματογραφικό... χουνέρι στη ναυμαχία του Ναβαρίνου
ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ
Για χρόνια θα θυμούνται στην Πύλο τον φετινό εορτασμό της επετείου
της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, καθώς την ώρα της στρατιωτικής παρέλα-
σης από την πλευρά του λιμανιού, δίπλα από τα στρατιωτικά αγήματα εμφα-
νίστηκε ένας ρακένδυτος άντρας με σκισμένα ρούχα, ατημέλητα μαλλιά και
μούσια, μ‘ έναν μεγάλο ξύλινο σταυρό στον ώμο του με την επιγραφή ΜΜΜ.
Την αρχική σαστιμάρα από όλους ακολούθησε η έντονη κινητοποίηση της
Αστυνομίας αλλά και των μέσων ενημέρωσης, που έσπευσαν προς τα εκεί ενώ
ήδη τον συγκεκριμένο άνθρωπο είχαν περικυκλώσει αρκετές κάμερες. Μέσα
σε κλίμα πανικού οδηγήθηκε στην άκρη του λιμανιού, στο χώρο του πάρ-
κινγκ μακριά από την παρέλαση και τους επισήμους, και εκεί όλοι αναγνώ-
ρισαν στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού το γνωστό ηθοποιό Νίκο Καλογε-
ρόπουλο. Το όλο σκηνικό αποτελούσε μέρος γυρίσματος της ταινίας που ετοι-
μάζει αυτό τον καιρό, των “Ιππέων της Πύλου“.
Το όλο σκηνικό από ό,τι φάνηκε έγινε χωρίς προηγουμένως να έχει ειδο-
ποιηθεί κανένας, και έτσι, όπως ήταν φυσικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτω-
ση τραβώντας τα βλέμματα όλων προς τα εκεί, μακριά από την παρέλα-
ση. Οι αρχές μη γνωρίζοντας τι συμβαίνει προσπάθησαν άρον άρον να τον
απομακρύνουν από τον χώρο. Στηνάκρη που οδηγήθηκε, ο κ. Καλογερόπουλος
εξήγησε στους αστυνομικούς τι συνέβη αλλά και γιατί το έκανε - αφού
ήταν μέρος της ταινίας που γυρίζει.
Οταν μάλιστα ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους τι ήταν όλο αυτό, αρκέ-
στηκε να μας πει «παιδιά, όλα καλά».
Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις το θέμα στην συνέχεια δεν πήρε
μεγαλύτερες διαστάσεις και οι εκδηλώ-
σεις ολοκληρώθηκαν κανονικά.
Πάντως αν κάποιος ήταν αρκετά «ψυλλιασμένος» μπορούσε κάτι να κα-
ταλάβει από την αρχή, αφού στο χώρο από το πρωί υπήρχαν αρκετές κάμερες
επαγγελματικού επιπέδου και ολόκληρη οργάνωση για ηχογράφηση. Σίγου-
ρα όμως το μυαλό κανενός -όπως και το δικό μας- δεν πήγε στο τι θα μπο-
ρούσε να ακολουθήσει.
Oπως και να έχει το γεγονός, είτε με χιούμορ που το είδαν αρκετοί είτε ως
ένα συμβάν που δεν ταίριαζε με τον εορταστικό χαρακτήρα της μέρας, το σί-
γουρο είναι ότι «Οι Ιππείς της Πύλου»χαρακτήρισαν την 181η επέτειο της
ναυμαχίας του Ναβαρίνου.
Κ.Μπ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

20 Οκτ 2008


Τιμάται σήμερα στην Πύλο η 181η επέτειος της
Ναυμαχίας του Ναβαρίνου.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9.30 το πρωί με παράταξη των ση-
μαιών Ελλάδας, Αγγλίας,Γαλλίας και Ρωσίας στην πλατεία Τριών Ναυάρχων
και έπαρσή τους από το δήμαρχο Πύλου.
Στις 10.15 θα τελεστεί δοξολογία στο μητροπολιτικό ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, στην οποία θα προστεί ο μητροπολίτης
Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Στη συνέχεια θα ανα-
πεμφθεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Τριών
Ναυάρχων και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.
Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο
αντιναύαρχος, επίτιμος Α‘ υπαρχηγός του Λιμενικού
Σώματος Πελοπίδας Αγγελόπουλος, με θέμα “Ναυ-
μαχία του Ναβαρίνου“.
Η παρέλαση των σχολείων και των στρατιωτικών
τμημάτων θα ξεκινήσει στις 11.15 το πρωί, ενώ μι-
σή ώρα αργότερα οι επίσημοι θα επιβιβαστούν σε
πλωτά μέσα και θα μεταβούν στα νησιά Φανάρι,
Σφακτηρία και Χελωνήσι όπου βρίσκονται αντίστοι-
χα τα μνημεία των Γάλλων, Ρώσων και Αγγλων
πεσόντων, όπου επίσης θα αναπεμφθεί επιμνημόσυ-
νη δέηση και θα κατατε-
θούν στεφάνια.
Στη 1.30 μ.μ. ο νομάρχης Μεσσηνίας και ο δήμαρχος
Πύλου θα παραθέσουν γεύμα στους επίσημους προσκεκλημένους.
Στις 5.45 μ.μ. οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με
παραδοσιακούς χορούς από τοπικά συγκροτήματα
στην πλατεία Τριών Ναυάρχων.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

15 Οκτ 2008

Φράγματα σε Πυλία και Τριφυλία

Το Φιλιατρινό και άλλα 4
φράγματα σε Πυλία και Τριφυλία
μαζί μ’ ένα ακόμα αρδευτικό έρ-
γο, περιλαμβάνονται στα έργα σε-
ναρίου μελλοντικής επιλογής στη
Μεσσηνία, που παρουσιάστηκαν
σε πρόσφατη ημερίδα του
υπουργείου Ανάπτυξης στην Κα-
λαμάτα, για τη διαχείριση των
υδατικών πόρων της Πελοποννή-
σου.

Τα μελλοντικά έργα άρδευσης
του νομού που δεν έχουν εντα-
χθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης, με εξαίρεση το Φιλιατρινό, τα
οποία εξετάζονται στα Σενάρια
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
(ΣΔΥΤ) από τους μελετητές και
παρουσιάστηκαν στην ημερίδα εί-
ναι:
1) Φράγμα και δίκτυα Λα-
γκούβαρδου:
α) Φράγμα στη θέ-
ση Λαγκούβαρδος (υπάρχει προ-
μελέτη), προϋπολογισμού
33.912.356 ευρώ. Ωφέλιμος
όγκος 6.900.000 μκ. β) Δίκτυα
Λαγκούβαρδου, προϋπολογι-
σμού 31.350.000 ευρώ. Προβλέ-
πεται να αρδευθούν νέες εκτάσεις
28.500 στρεμμάτων στο Δήμο
Γαργαλιάνων.
2) Φράγμα Φιλιατρινού
(υπάρχει μελέτη),
προϋπολογι-
σμού 32.845.160 ευρώ. Φράγμα
από σκληρό επίχωμα με όγκο τα-
μίευσης 7.810.000 μκ. Σύμφωνα
με την οριστική μελέτη προβλέπε-
ται να αρδευθούν 35.000 στρέμ-
ματα με απόληψη 9 εκ. μκ. από το
φράγμα.
3) Φράγμα και δίκτυα Μινα-
γιώτικου:
α) Φράγμα Μιναγιώτι-
κο, προϋπολογισμού 11.198.424
ευρώ. Ωφέλιμος όγκος
11.800.000 μκ. Σύμφωνα με την
αναγνωριστική μελέτη προβλέπε-
ται να αρδευθούν 44.500 στρέμ-
ματα (265μκ/στρ/έτος). β) Δίκτυα
Μιναγιώτικου, προϋπολογισμού
48.950.000 ευρώ. Κατ’ εκτίμηση
20.000 στρέμματα προστιθέμενες
εκτάσεις στο Δήμο Πύλου και
24.000 στρέμματα στο Δήμο Με-
θώνης.

4) Φράγμα και δίκτυα Κλει-
σουρέικου
: α) Φράγμα Κλεισου-
ρέικο, προϋπολογισμού
9.701.605 ευρώ. Ωφέλιμος όγκος
3.400.000 μκ.
5) Φράγμα και δίκτυα Μπου-
λούμπαση:
α) Φράγμα Μπου-
λούμπαση, προϋπολογισμού
13.249.621 ευρώ. Ωφέλιμος
όγκος 3.200.000 μκ. Σύμφωνα με
την αναγνωριστική μελέτη προ-
βλέπεται να αρδευθούν 12.100
στρέμματα (265 μκ/στρ/έτος). β)
Δίκτυα Μπουλούμπαση, προϋ-
πολογισμού 13.310.000 ευρώ.
Κατ’ εκτίμηση 6.100 στρέμματα
προστιθέμενες εκτάσεις στο Δήμο
Αίπειας και 6.000 στρέμματα στο
Δήμο Πεταλιδίου.
6) Αρδευτικό έργο Κοινότη-
τας Αλωνίων,
προϋπολογισμού
1.100.000 ευρώ. Μικρό τμήμα
της περιοχής αρδεύεται από το
έργο στον Αγιο Φλώρο. Προβλέ-
πεται κατασκευή δικτύου 1.000
στρεμμάτων και σύνδεση με το
υφιστάμενο έργο Σκάλας, Βαλύ-
ρας, Αγίου Φλώρου. Γ.Σ.

12 Οκτ 2008

Από βδομάδα ξεκινούν «Οι ιππείς της Πύλου»ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Από βδομάδα ξεκινούν
«Οι ιππείς της Πύλου»
Ο Φιλιατρινός ηθοποιός Νίκος Καλογερό-
πουλος μετά τη σκηνοθεσία του (δικού του) θε-
ατρικού έργου “Οι Κυνικοίξανάρχονται“ τώρα αποφά-
σισε να σκηνοθετήσει καιμια κινηματογραφική ταινία.
“Οι ιππείς της Πύλου“ είναιο τίτλος της και ξεκινάει γυ-
ρίσματα από τη Μεσσηνία και μάλιστα από την Πύλο.
Εκεί εντοπίσαμε το Νίκο Καλογερόπουλο χθες το μεση-
μέρι να προετοιμάζει τα γυρίσματα που ξεκινούν την
επόμενη εβδομάδα.
“Οι ιππείς της Πύλου“ είναι μία ανατρεπτική κωμω-
δία, τα γυρίσματα της οποίας θα επεκταθούν και σε άλ-
λες περιοχές του νομού όπως η Αρχαία Μεσσήνη, ο
Μελιγαλάς, το Πολυλίμνιο,η Βοϊδοκοιλιά, οι Γαργαλιά-
νοι, η Μεθώνη.
Η υπόθεση της ταινίας έχει να κάνει με έναν γνωστό
ηθοποιό που έχει χάσει όλη του την περιουσία και τον
έχει εγκαταλείψει και η οικογένειά του. Βρίσκει «κατα-
φύγιο» λοιπόν στην επονομαζόμενη από τους κατοί-
κους της Πρότυπη Πολιτεία “Πολυπύλου“. Η επαφή
του ήρωα με έναν τόπο τόσο άμεσα συνυφασμένο με
την αρχαία και νεότερη ιστορία της Ελλάδος, μια σειρά
από περιστατικά και η γνωριμία του με μια κοπέλα που
αναπτύσσει έντονη οικολογική δράση και όραμα για
την οργάνωση αυτής της πολιτείας, δίνουν καινούργιο
νόημα και ελπίδα στη ζωή του.
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Καλογε-
ρόπουλος, που πρωταγωνιστεί κιόλας στην ταινία, μαζί
με γνωστούς συναδέλφους του, όπως ο Γιώργος Κιμού-
λης. Αλλωστε οι δυο τους έχουν... γράψει ιστορία στον
κινηματογράφο τόσο στη “Λούφα και παραλλαγή“
του Νίκου Περάκη (στην πρώτη και εξαιρετική βερ-
σιόν φυσικά του 1984) όσο και στην ταινία “Ενας κι
ένας“ του Νίκου Ζαπατίνα το
2000......
EΛΕΥΘΕΡΙΑ

10 Οκτ 2008

Κέντρο ενημέρωσης το παλιό αντλιοστάσιο


Γιάλοβα

Ως υποτυπώδες κέντρο ενημέρωσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας λειτουργεί σήμερα το παλιό αντλιοστάσιο της Γιάλοβας στην Πύλο, μετά από συντηρήσεις που έγιναν στο κτήριο. Μάλιστα, την περασμένη Κυριακή, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, αρκετοί ήταν οι επισκέπτες που βρέθηκαν εκεί για να απολαύσουν τη θέα στον υδροβιότοπο με τηλεσκόπιο, να παρατηρήσουν πουλιά και να ενημερωθούν από τους εθελοντές της ΕΟΕ για τα πανέμορφα και σπάνια είδη που μεταναστεύουν στη λιμνοθάλασσα.
Ωστόσο, όπως μας λέει ο δήμαρχος Πύλου Γιώργος Χρονόπουλος, στόχος είναι μια σωστή ανακατασκευή του χώρου, ώστε να αποτελέσει ένα κανονικό κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ξενάγησης στην περιοχή Διβάρι, που εκτός από το να συμβάλλει στην προστασία της φύσης, θα προσελκύσει και συνειδητοποιημένους επισκέπτες.
«Το κτήριο έχει παραχωρηθεί στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το χρησιμοποιεί. Ήδη έγινε μια πρώτη προσπάθεια βελτίωσής του, αλλά επιχειρούμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα Leader, γιατί υπάρχει ώριμη μελέτη από παλιά, ώστε να φτιαχτεί και να λειτουργήσει όπως πρέπει ως κέντρο ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη σιγουριά ότι θα ενταχθεί στο Leader, όμως έχει γίνει σχετική πρόταση από το Δήμο με δεδομένο τη μελέτη που υπάρχει για την αξιοποίηση του αντλιοστασίου. Σκοπός μας να είναι έτοιμο το κέντρο ενημέρωσης, όταν θα λειτουργήσει ο φορέας διαχείρισης του ‘Natura’ στην περιοχή Διβάρι», παρατηρεί ο κ. Χρονόπουλος.
Επειδή, όμως, η διαδικασία για τη σύσταση φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής καθυστερεί, ο Δήμος Πύλου σε συνεργασία με το γειτονικό Δήμο Νέστορος, την Ορνιθολογική Εταιρεία - ίσως και την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας όπως λέει ο κ. Χρονόπουλος - συζητούν τη δημιουργία ενός άτυπου φορέα διαχείρισης της λιμνοθάλασσας μέχρι το τέλος του χρόνου.
«Θεωρώ ότι η πανέμορφη αυτή περιοχή είναι ένας ουσιαστικός πόλος έλξης επισκεπτών, αρκεί βέβαια να βελτιωθούν οι συνθήκες και να αναδειχθούν όλα αυτά που πρέπει βάσει ενός σωστού προγραμματισμού» λέει ο δήμαρχος Πύλου.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Life στη Γιάλοβα, οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την προστασία της ζωής στη λιμνοθάλασσα γίνονται από εθελοντές της Ορνιθολογικής Εταιρείας, που εξακολουθεί να παρακολουθεί το χώρο.

Της Μαρίας Νίκα

© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας <ΘΑΡΡΟΣ>

7 Οκτ 2008

Eπέστρεψε ο Σταύρος Δαϊλάκης
Eπέστρεψε στην Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας ο Σταύρος Δαϊλάκης μετά από την δημόσια επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό.

Ολοκληρώθηκε έτσι το παζλ απαξίωσης και γελοιοποίησης του ελληνικού πολιτικού συστήματος...

Η Νέα Δημοκρατία ... τώρα τον δέχεται σιωπηρά πίσω...

Σιωπηρά.

Η μαγική λέξη της γαλάζιας διακυβέρνησης.

Σιωπηρά επέστρεψε και ο Κουκοδήμος . Σε σιωπή καταδικάστηκαν και οι αντάρτες.

Μήπως υποτιμά την νοημοσύνη μας....

Εκτόξευσε τόνους λάσπης κατά του βουλευτή Δράμας μέσω των πληρωμένων δημοσιογράφων της και τώρα τον δέχεται σιωπηρά πίσω...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΗ blogspot

Επιστολή Μπεζαντάκου στον πρωθυπουργού για την υπόθεση Δαϊλάκη.

"Προς: κύριον Κώστα Καραμανλή
Πρωθυπουργό
Μέγαρο Μαξίμου
Αθήνα

Κοινοποίηση: κύριον Θεόδωρο Ρουσόπουλο
Υπουργό Επικρατείας& Μ.Μ.Ε.
4/10/08

Κύριε Πρωθυπουργέ

Παίρνω το θάρρος να απευθυνθώ προς το πρόσωπό σας μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με το βουλευτή ΝΔ κύριο Σταύρο Δαϊλάκη, τον οποίο γνωρίζω προσωπικώς και εκτιμώ βαθύτατα ως άνθρωπο και πολιτικό άνδρα.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι έχετε ήθος και αξιοπρέπεια, καθώς και ότι προέρχεστε από τη μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ελλάδος στην οποία ο τόπος χρωστά πάρα πολλά, ιδιαιτέρως στον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Το ατυχές περιστατικό με τις δηλώσεις του κου Δαϊλάκη που...

παρερμηνεύτηκαν, όπως και ο ίδιος εξήγησε, του κόστισαν την αποπομπή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ μετά από δική σας απόφαση.

Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε σοβαρούς λόγους προκειμένου να προχωρήσετε σ’ αυτή σας την απόφαση.

Μετά όμως και από την πρόθεση του βουλευτή σας να παραιτηθεί εάν δεν τον δεχτείτε ξανά στο κόμμα θεωρώ, σαν απλή πολίτης και μόνον, ότι πρέπει να μεταβάλετε άποψη.

Ως γνωστόν, ο βουλευτής είναι υπηρέτης του λαού κι έχει κατά το Σύνταγμα απεριόριστη ελευθερία λόγου και γνώμης.

Μετά λοιπόν και από τις τελευταίες δηλώσεις και κινήσεις του κου Δαϊλάκη αλλά και τη δήλωσή του ότι σας στηρίζει προσωπικά, σας εκτιμά και σας πιστεύει βαθύτατα, η μόνη λύση είναι η επιστροφή του στο κόμμα που ανήκει στη ΝΔ.

Εάν δεν το κάνετε, προσβάλλετε και τον απλό λαό που τον ψήφισε και τον έστειλε εκπρόσωπό του στη Βουλή και τον ίδιο τον κύριο Δαϊλάκη που σας εκτιμά και σας θεωρεί μεγάλο και σημαντικό ηγέτη της πατρίδας μας.

Η πατρίδα και ο λαός μας έχει σοβαρά προβλήματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθείτε, να δώσετε λύσεις σ' αυτά, παραμερίζοντας τα μικρά και ασήμαντα θέματα.

Είμαι βέβαιη ότι η απόφασή σας για το ζήτημα του κύριου Δαϊλάκη θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση".

Με εκτίμηση
Στέλλα Μπεζαντάκου
Τραγουδίστρια
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Σχόλιο Παραπολιτικής :
Η απόλυτη απαξίωση του πολιτικού συστήματος made in Greece...


Ανώνυμος είπε...


Θεε μου τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα!!!

Με την άδεια σου θα το αναδημοσιεύσω, είναι ιστορική στιγμή της πολιτικής αυτή...


ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 Οκτώβριος 2008 6:35 μμ

6 Οκτ 2008

Μεθώνη - ιχθυοτροφείο

Ανατροπές στη Μεθώνη για το ιχθυοτροφείο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεθώνης στην
συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου πέραν των άλλων θε-
μάτων κλήθηκε να πάρει απόφαση στο θέμα της εται-
ρείας «Ιχθυοπαραγωγικές επιχειρήσεις Σαπιέντζα Α.Ε.»,
για μετεγκατάσταση της μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε
πλησιέστερο στην ακτή σημείο απέναντι από την παρα-
λία «Λάμπες» του Δήμου Μεθώνης.
Την εισήγηση του θέματος την «προσπάθησε» ο κύ-
ριος δήμαρχος Ηρακλής Μιχελής. Ούτε λίγο ούτε πολύ,
με πρόδηλη την αμηχανία του μας είπε ότι πρέπει αυτό
να γίνει, γιατί ωφελεί την τοπική οικονομία, γιατί δίνει
δουλειά σε δύο ανθρώπους
. Να θυμίσω εδώ ότι ο δή-
μαρχος αυτός δέκα χρόνια τώρα με νταμάρια, ιχθυοτρο-
φεία, ανεμογεννήτριες μας έχει απασχολήσει.
Τέλος πάντων, επειδή στα θέματα αυτά θα επανέλ-
θουμε σύντομα με λεπτομερή αναφορά, τώρα και σχετι-
κά με το θέμα της μετεγκατάστασης του ιχθυοτροφείου,
το Δημοτικό Συμβούλιο συντάχθηκε με την πρόταση της
μειοψηφίας και όχι του δημάρχου, με τον οποίο συμ-
φώνησε μόνο ο σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αθανά-
σιος Παρασκευόπουλος. Και βέβαια, είναι αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι και ο κ. Καρβέλας για πρώτη φορά δεν
ήταν σύμφωνος με τον κ. Μιχελή. Το 2002 όμως, για το
ίδιο θέμα, όλοι θυμόμαστε την στάση του υπέρ του επι-
χειρηματία και εναντίον των ψαράδων. Κάλλιο αργά πα-
ρά ποτέ, λέει ο λαός.

Ο δημοτικός σύμβουλος
Κωνσταντίνος Μανωλέας

ΜΕΘΩΝΗ

Ηταν μια μαγευτική παραλία φτιαγμένη από τη μαστόρισσα μητέρα φύ-
ση μέχρι που οι ανεγκέφαλοι “σοφοί βάλαν το χεράκι τους για να φτιάξουν
πεζόδρομο (στην πραγματικότητα πεζοδρόμιο).
Δεν ξέρω τι προμελέτες έκαμαν οι“σοφοί” αυτοί και άρχισαν να χτίζουν
στην άμμο, ρίχνοντας μπετά πλακόστρωσαν τον πεζόδρομο, φτιάξανε
παγκάκια, τοποθέτησαν γλάστρες και απολαμβάναμε το εκπάγλου καλλο-
νής τοπίο του ενετικού κάστρου, της Σαπιέντζας, της Αμαργιανής, ένα σκη-
νικό μεθυστικής αισθητικής. Εύγε σοφοί!
Ομως ο χειμώνας πλάκωσε και ο γαρμπής αγρίεψε, έριξε τα χτίσματα
στην άμμο, όπως τα παιδικά παιχνίδια.......................

Ιωάννης Β. Αλεξόπουλος
Ομ. καθηγητής Σχολής Ικάρων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
http://www.eleftherianews.gr/openpdf.php?p_id=28

ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΓΗΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1,4 εκ. ευρώ η εισφορά
της... ΠΟΤΑ στο Δήμο Πύλου


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου συμφώ-
νησε κατά πλειοψηφία να μην πάρει τη γη,
αλλά να δεχθεί τα χρήματα του επενδυτή
της ΠΟΤΑ που αντιστοιχούν στη συγκεκρι-
μένη έκταση. Και υπολογίζεται ότι ο δήμος
θα εξασφαλίσει γύρω στο 1,4 εκ. ευρώ,
που θα μπορεί να διαθέσει για κοινωνικούς
ή τουριστικούς σκοπούς.. ....

«Σε περίπτωση που ο δήμος έπαιρνε τη γη, δε θα
μπορούσε να την εκποιήσεικαι θα έπρεπε να τη χρησι-
μοποιήσει μόνο για ειδικούς σκοπούς
(χώρους αθλοπαιδιών,τουριστικά περίπτερα κ.λπ.)»
παρατήρησε ο δήμαρχος Γιώργος Χρονόπουλος. Η
έκταση που θα έπαιρνε ο δήμος ήταν στον εθνικό δρόμο
μετά το “Μηδέν” προς την Καλαμάτα. Ο κ. Χρονόπου-
λος επεσήμανε πως «δε θα μπορούσε να γίνει τίποτα στη
συγκεκριμένη περιοχή. Δεν προσφέρεται για τις χρήσεις
που μπορούσαμε, από τονόμο, να κάνουμε».
Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

5 Οκτ 2008

Η Γιορτή των Πουλιών στη ΓιάλοβαΕρωδιούς, αργυροτσικνιάδες, θαλασσοσφυριχτές, νανόμπουφους, ποταμογλάρονα και άλλα πανέμορφα πουλιά μπορείτε να θαυμάσετε στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας σήμερα από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 3.00 μετά το μεσημέρι.

Με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία οργανώνει ξεναγήσεις, προκειμένου να γνωρίσει το κοινό από κοντά το μαγικό κόσμο των άγριων πουλιών που κρύβονται στην περιοχή μας. Εξορμήσεις για παρατήρηση πουλιών, περιβαλλοντικά παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες θα προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να περάσουν μια συναρπαστική ημέρα στη φύση και, παράλληλα, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα πουλιά του τόπου μας.
Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών είναι ετήσιο γεγονός που λαμβάνει χώρα σε 24 ευρωπαϊκές χώρες και συντονίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία «BirdLife International». Τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας διοργανώνει και συντονίζει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με τη συνεργασία Δήμων, τοπικών φορέων και οργανώσεων.

Πληροφορίες: Γραφείο Ε.Ο.Ε. στη Γιάλοβα, τηλ. 27230 23046.

ΘΑΡΡΟΣ 5/10/08
© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions

3 Οκτ 2008

Βιολογικός και νερό τα προβλήματα του ΔήμουΠύλος
Βιολογικός και νερό τα προβλήματα του Δήμου

Τη μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, την έντονη οσμή - κατά περιόδους- στο λιμάνι, τις διακοπές νερού τα δύο τελευταία χρόνια, το «πνίξιμο» λόγω της μη επέκτασης του σχεδίου πόλης, την έλλειψη πολιτιστικών και πνευματικών υποδομών, το άσχημο οδικό δίκτυο, αλλά και τη μη ύπαρξη γρήγορων ρυθμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, κατέγραψαν, μεταξύ άλλων, ως προβλήματα οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι των μειοψηφιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, παρά τις προσπάθειες να έχουμε τις απόψεις του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασ. Βρεττάκου και παρά τη μεταξύ μας επικοινωνία, αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Γ. Χρονόπουλος παραδέχθηκε την ύπαρξη των προβλημάτων και έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις για τη λύση τους, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία Γηροκομείου, που θα ανεγερθεί σε οικόπεδα του Δήμου από τα «Αλεξανδράκεια» κληροδοτήματα.

Οι πολίτες
Η Σοφία, η Αγγελική και η Ρούμι, όπως την αποκαλούν, καθώς «το κανονικό της όνομα είναι δύσκολο και μεγάλο», σημείωσαν ως προβλήματα τις διακοπές νερού την καλοκαιρινή περίοδο και, κυρίως, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. «Ήταν δύσκολο», παρατήρησε η Σοφία, «να γυρίζεις από τη δουλειά ή από διασκέδαση και να μην μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο». «Αναγκαζόμασταν να μαζεύουμε νερό στους κουβάδες για τις όποιες βραδινές μας ανάγκες», πρόσθεσαν οι δύο άλλες.
Και οι τρεις έθιξαν ακόμη το θέμα της οσμής του λιμανιού, αλλά συμπλήρωσαν ότι η Δημοτική Αρχή έκανε και έργα καθημερινότητας. «Μη γράψετε μόνο τα προβλήματα, αλλά να γράψετε ότι υπήρξαν και καλά, όπως η λειτουργία παιδικής χαράς, η μεγαλύτερη καθαριότητα, αλλά και η περιποίηση των πλατανιών της πλατείας», μας είπαν.
Από την πλευρά του, ο Χρ. Ντούκας, Βολιώτης, ο οποίος έχει πλέον πολιτογραφηθεί Πύλιος, αναφέρθηκε κι αυτός στις πολύωρες διακοπές νερού. Παρατήρησε ακόμη ότι υπάρχει πρόβλημα με την οδική υποδομή, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε αυξάνει ο ρυθμός κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και των βαρέων οχημάτων, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία, καθώς οι δρόμοι είναι στενοί. «Δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό αν έχουμε τόσο στενό οδικό δίκτυο. Άλλωστε, μόνο από τον τουρισμό ζούμε και φανταστείτε τι θα γίνει αν κάποιος τουρίστας χρειάζεται μία ώρα και δέκα λεπτά για να φθάσει στην Πύλο από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας», είπε χαρακτηριστικά και αναρωτήθηκε αν το κράτος θα πρέπει να περιμένει τον καπετάν Βασίλη (Κωνσταντακόπουλο) για να κατασκευάσει τους δρόμους, που θα οδηγούν, εκτός των άλλων, στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).
Και αυτός σημείωσε το θέμα της οσμής του λιμανιού, που το απέδωσε στη μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και κατέληξε λέγοντας ότι η Πύλος είναι ένα πανέμορφο μέρος, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί, αλλά οι πολιτικοί, όταν φεύγουν, ξεχνούν τι πρέπει να κάνουν.

Οι αιρετοί
Η επικεφαλής του πρώτου συνδυασμού της ελάσσονος μειοψηφίας και πρώην δήμαρχος, Γιάννα Καρακαϊδού, καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης, λέγοντας πως έχει σχέση αποδυνάμωσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κατά την ίδια, χρειάζεται μια νέα πρόταση για την περιφερειακή ανάπτυξη: «Η ΠΟΤΑ και ο ‘Καποδίστριας 2’ θα μας δώσουν νέες δυνατότητες, αλλά θα δημιουργήσουν και νέες αναγκαιότητες. Απαιτείται διαβούλευση με τους πολίτες, με σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη και στόχους τη διάχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της τοπικής παραγωγής. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές πολιτισμού (Πνευματικό κέντρο, Πανεπιστήμιο), ευρυζωνικά δίκτυα, κοινωνικές δράσεις του Δήμου (για μητέρες, τρίτη ηλικία και μετανάστες). Πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για την οικιστική ανάπτυξη του Δήμου και η νυν Δημοτική Αρχή, όχι μόνο δεν εφαρμόζει πολιτικές σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν έχει διατυπώσει καν τις προτάσεις της».
Η κα Καρακαϊδού ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα στην ποιότητα ζωής, από τη συμμετοχή και την απόλαυση του πολιτισμού, όπως και στον τομέα της υδροδότησης τα δύο τελευταία χρόνια. «Κακός χειρισμός ή κακή διαχείριση; Εκείνοι το γνωρίζουν», επισήμανε σχετικά. Στο σημείο αυτό πρόσθεσε πως είναι ανυπόστατο αυτό που πολύ απλουστευτικά ακούγεται ότι «το νερό μας το παίρνει ο Κωνσταντακόπουλος. Είμαι σε θέση να γνωρίζω το ανακριβές της αντίληψης αυτής και το βεβαιώνω μετά λόγου γνώσης, αφού συμμετείχα κι ως σύμβουλος στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον εκλιπόντα Δημ. Καρακαϊδό και, ως εκ τούτου, γνωρίζω καλά τη ληφθείσα απόφαση από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο». Αναφερόμενη στην επικείμενη λειτουργία της ΠΟΤΑ, σημείωσε ότι θα αναδείξει την περιοχή σε σημαντικό τουριστικό προορισμό, με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. «Πρέπει να απαλλαγούμε», συνέχισε, «από ένα κλίμα φοβίας και κινδυνολογίας. Οφείλουμε να αποκομίσουμε από την επένδυση τα οφέλη για το Δήμο μας, δρομολογώντας ευοίωνες προοπτικές για τον τόπο μας, με σχέδιο και γνώση, αλλά προπάντων με βούληση. Πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση της μίζερης πολιτικής διεκδικήσεων. Απαιτείται υπεύθυνη και δυναμική άσκηση της τοπικής εξουσίας. Μας λείπουν πολλά, όπως ένα Πνευματικό Κέντρο, που ευελπιστούμε να το έχουμε στην ανακαινισμένη οικία του Κ. Τσικλητήρα, αλλά αργεί πολύ. Έχουμε δικαίωμα και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το τμήμα της Ενάλιας Αρχαιολογίας παραμένει όραμα, αλλά αλίμονο αν πάψουμε να οραματιζόμαστε».
Ο δημοτικός σύμβουλος Φωτ. Καραμπάτσος, ως επικεφαλής του δεύτερου συνδυασμού της ελάσσονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, μίλησε για τη μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, για να προσθέσει ότι ακόμη κι αν λειτουργήσει σύντομα, ένα μεγάλο κομμάτι της Πύλου θα είναι εκτός των δικτύων αποχέτευσης. Κατά τον ίδιο, επείγει η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων, χαρακτηρίζοντας άσκοπο το να χύνονται αυτά στο λιμάνι και γ’ αυτό δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.
Αναφέρθηκε ακόμη στο κυκλοφοριακό, καθώς και στην ανάδειξη του κάστρου της Πύλου με τη φύτευση πρασίνου χαμηλού ύψους, προκειμένου να είναι εύκολα ορατό, κι όπως είπε, έχει θέσει το θέμα στο δήμαρχο, ο οποίος το αντιμετώπισε θετικά.
Ζήτησε επιπλέον την επέκταση του σχεδίου πόλης, καθώς η Πύλος είναι στο κέντρο της ανάπτυξης με την επικείμενη λειτουργία της ΠΟΤΑ, προειδοποιώντας πως «σε διαφορετική περίπτωση, θα ‘πνιγούμε’».

Ο δήμαρχος
Απάντηση σε όλες τις αιτιάσεις, έδωσε ο δήμαρχος Γ. Χρονόπουλος. Όσον αφορά στο νερό, παραδέχθηκε την ύπαρξη προβλήματος, αλλά πρόσθεσε πως μεταφέρθηκε νερό από τη Γιάλοβα και αυξήθηκαν οι αντλούμενες ποσότητες, ήδη από τα μέσα Ιουλίου, με την ποσότητα που έφθανε στην Πύλο να ανέρχεται σε 1.600 κυβικά την ημέρα. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση προκάλεσε την ανάγκη των διακοπών τις νυχτερινές ώρες χωρίς αυτό να επηρεάσει τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων. Πάντως, σε 15 ημέρες περίπου θα είναι έτοιμη μελέτη για την κατασκευή ενός νέου αγωγού από τη Γιάλοβα στην Πύλο, που θα μεταφέρει και τα νερά από δύο νέες γεωτρήσεις (στο Ελαιόφυτο και σε ένα άλλο σημείο μεταξύ Ελαιόφυτου και Γιάλοβας) με συνολική παροχή 150 κυβικών την ώρα. Οι γεωτρήσεις αυτές, που θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες, προέκυψαν μετά τη συνεργασία του Δήμου με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Κρήτης, οι επιστήμονες των οποίων κατέδειξαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Επίσης, θα κατασκευαστεί ένας νέος αγωγός, που θα μεταφέρει το νερό της Γιάλοβας εκτός της ΠΟΤΑ, και ο δήμαρχος εξέφρασε την πεποίθηση, μετά τις επαφές με τα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Αθήνα, πως θα χρηματοδοτηθεί το έργο.
Όσον αφορά στα τοπικά διαμερίσματα νότια της Πύλου, είπε πως οι πηγές των Αμπελόκηπων στέρεψαν τελείως και η γεώτρηση στη θέση «Μπουρνιάς» στην Καλλιθέα δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες. Υπήρξαν και άλλα προβλήματα, όπως βλάβη στο σύστημα τροφοδότησης, ενώ μετά από συνεννόηση με τους κατοίκους των Αμπελοκήπων για τη χρήση μιας άλλης πηγής για την ύδρευση Κάτω και Άνω Αμπελοκήπων, μειώθηκαν τα προβλήματα με διακοπές κατά διαστήματα. Για αυτά τα διαμερίσματα ξεκίνησε η εκπόνηση μελέτης για την αντικατάσταση όλου του δικτύου.
Για τα τοπικά διαμερίσματα βόρεια της Πύλου, δημοπρατείται μελέτη για αλλαγή όλων των δικτύων.
Έτσι, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση κι άλλων γεωτρήσεων από την ερευνητική ομάδα των δύο Πανεπιστημίων, θα προκύψουν κι άλλες πηγές υδροδότησης. «Στην απίθανη περίπτωση που δεν προκύψουν επιπλέον ποσότητες νερού, από το νερό της Γιάλοβας θα προσπαθήσουμε να υδροδοτήσουμε τα πιο κοντινά διαμερίσματα, όπως το Μεσοχώρι, ο Πήδασος και το Κυνηγού, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο να επαρκεί για τα άλλα διαμερίσματα», είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά στο βιολογικό καθαρισμό, είπε πως έχει γίνει προσωρινή παραλαβή του έργου. Στο διάστημα της θητείας του χρειάστηκε, όπως πρόσθεσε, να ολοκληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο με επιπλέον ποσό 500.000 ευρώ, που διέθεσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης, δεν είχαν εξασφαλιστεί οι αδειοδοτήσεις για τη σύνδεση με τη ΔΕΗ, που – επιτέλους – δόθηκαν και έτσι συνδέθηκαν τα αντλιοστάσια και η μονάδα επεξεργασίας με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Άνθρωποι της αναδόχου εταιρείας βρέθηκαν στην Πύλο και ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας με νερό και σε 15 ημέρες θα ξεκινήσουν οι συνδέσεις οικιών και καταστημάτων με το δίκτυο αποχέτευσης, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί σύντομα καθώς υπάρχουν οι σχετικές «αναμονές».
Ο κ. Χρονόπουλος παραδέχθηκε ότι ένα μέρος της Πύλου (η οδός Κολοκοτρώνη) και η Γιάλοβα εξαιρέθηκαν λόγω μη επάρκειας των πιστώσεων. Όμως, σε συνάντησή του με το νομάρχη Μεσσηνίας και το γ.γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδοτήσεων για την ολοκλήρωση των δικτύων αυτών.
Πρόσθεσε δε ότι κατά την εκσκαφή της οδού Κολοκοτρώνη για το δίκτυο αποχέτευσης, θα τοποθετηθεί ένας ακόμη αγωγός, που θα μεταφέρει το νερό του βιολογικού καθαρισμού μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης.
Αναφορικά με τη δυσοσμία στο λιμάνι, την απέδωσε σε κακοτεχνία στην κατασκευή αγωγού μεταφοράς εκτός του λιμανιού. Όμως, σε σύντομα η κατάσταση θα βελτιωθεί, θέτοντας ως ορόσημο την 20ή Οκτωβρίου (επέτειος της ναυμαχίας του Ναυαρίνου).
Σχετικά με τους δρόμους, παρατήρησε ότι δε λειτούργησαν αποθαρρυντικά στην προσέλευση τουριστών και επισκεπτών, ενώ σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας ξεκίνησε η εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης και το Πάσχα θα γίνει η δοκιμαστική λειτουργία της πρότασης αυτής, που περιλαμβάνει μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις σε πραγματικές συνθήκες.
Όσον αφορά στην επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, παρατήρησε πως υπάρχει πρόβλημα. Ανέφερε, όμως, ότι, επίσης σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ξεκίνησε η εκπόνηση ενός μάστερ πλαν, που θα περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των πολεοδομικών υποβάθρων και την πρόταση επέκτασης, που όμως δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς το ΓΠΣ. Έτσι, συνέχισε, έως του τέλος της χρονιάς θα έχει ξεκινήσει η ανάθεση της εκπόνησής του, ενώ σύντομα θα ολοκληρωθεί η πρόταση επέκτασης, αναμενόμενης άλλωστε και της «πίεσης» από την επικείμενη λειτουργία της ΠΟΤΑ.
Στην επισήμανση για την επίσπευση ρυθμών παραγωγής έργου, ο δήμαρχος Πύλου απάντησε πως ο πρώτος χρόνος της θητείας της Δημοτικής Αρχής ήταν διερευνητικός. Ο δεύτερος χρόνος, που διανύεται, είναι αυτός του προγραμματισμού και «θα φανούν σύντομα οι καρποί του προγραμματισμού που κάναμε. Έτσι, άμεσα δημοπρατούνται έργα, μεταξύ των οποίων τα δίκτυα ύδρευσης για τα δημοτικά διαμερίσματα, η ανέγερση δημοτικού Παιδικού Σταθμού, η κατασκευή πέντε δεξαμενών ύδρευσης, παρεμβάσεις στο χώρο της πλατείας και του παραλιακού μετώπου, καθώς και η ανάδειξη σημείων όπως το μεσαιωνικό υδραγωγείο, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ».
Από τα λεγόμενα του κ. Χρονόπουλου, προκύπτει επίσης ότι μάλλον θα πρέπει να απομακρυνθεί η πιθανότητα λειτουργίας Πνευματικού Κέντρου στο πατρικό σπίτι του Κωστή Τσικλητήρα, που ανακατασκευάστηκε πρόσφατα, επειδή «οι χώροι είναι μικροί». Όμως, θα καταβληθεί προσπάθεια, προκειμένου να λειτουργήσει ως ζωντανό πολιτιστικό κέντρο, αν και η χρήση του θα είναι ως βιβλιοθήκη και πινακοθήκη. «Ο Δήμος», συνέχισε, «αναζητά μεγαλύτερους χώρους για το Πνευματικό Κέντρο», ενώ υπάρχει η ιδέα μετά το αίτημα διεκδίκησης για την εγκατάσταση του υποβρύχιου τηλεσκοπίου κυβικού χιλιομέτρου υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, να αποδεσμευτούν οι αποθήκες του πρώην ΑΣΟ, που σήμερα στεγάζουν τα μηχανουργεία του Ινστιτούτου Αστροσωματιδιακής Φυσικής «Νέστωρ», προκειμένου να παραχωρηθούν ως Πνευματικό Κέντρο.
Τέλος, όσον αφορά στο Τμήμα Ενάλιων Αρχαιοτήτων, επικαλέστηκε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού υπέγραψε την παραχώρηση του κτηρίου του παλιού νοσοκομείου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για 20 έτη. Αν η πληροφορία αυτή επαληθευτεί, στο κτήριο που θα κατασκευαστεί με χρήματα του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου

© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions
_______________________________________________________________________________
Πράγματι η βρώμα από το λιμάνι όλο το καλοκαίρι ήταν αφόρητη. Ακόμα και το πάνω μέρος του ρέματος στα Καλύβια μύριζε.Ο Δήμαρχος μου είπε ότι έχει βουλώσει ο αγωγός που έβγαζε τα λύματα μακριά περίπου 50 μ. από τη βασ. σκάλα και λειτουργούσε μόνο ο παλιός δίπλα στη σκάλα. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ, ΥΔΡΕΥΣΗ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ πρέπει να λυθούν ΑΜΕΣΑ. ή πιο σωστά θα έπρεπε να έχουν λυθεί από πολύ παλιότερα .....M.Λ