30 Νοε 2008

Σημαντική πρόοδος στα έργα της ΠΟΤΑ

ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τους τελευταίους πέντε μήνες οι εργασίες στην
ΠΟΤΑ έχουν προχωρήσει σημαντικά σύμφωνα με
ανακοίνωση της εταιρείας “ΤΕΜΕΣ“ στην οποία
γίνεται παρουσίαση των εξελίξεων. Οπως αναφέ-
ρεται σε αυτή, η πρόοδος αφορά την πορεία κατα-
σκευής του έργου, τη βελτίωση των υποδομών
και τις πρωτοβουλίες για την προστασία και ανα-
βάθμιση του φυσικού πλούτου της περιοχής. Ει-
δικότερα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, σημειώνεται
ότι στην περιοχή Ρωμανού ολοκληρώθηκε η με-
λέτη οικολογικής αναβάθμισης και αρχίζει η
υλοποίησή της με πρώτα έργα τη δημιουργία τε-
χνητών οικοτόπων και υγροτόπων για την προ-
σέλκυση ορνιθοπανίδας και άλλων ζώων, καθώς
και την επέκταση της παραλιακής βλάστησης στο
εσωτερικό των εγκαταστάσεων. ....
_________________________________________

Βελτίωση υποδομών
Με βάση τις τεχνικές και περιβαλλοντικές
εγκρίσεις που είχαν
εξασφαλισθεί ήδη από το 2004 και το 2006
και με δαπάνες της ΤΕΜΕΣ, ξεκίνησαν οι
εργασίες κατασκευής του έργου «Τροποποίηση
αποκατάστασης τμήματος της υφι-
στάμενης εθνικής οδού Γιάλοβας -
Πύλου, παρά τα όρια της ΠΟΤΑ»
.
Επειδή αποφασίστηκε μικρή τρο-
ποποίηση της χάραξης ώστε όλη η
διαδρομή να βρίσκεται μέσα σε
ιδιοκτησίες της ΤΕΜΕΣ, χρειάστηκε
να κινηθούν διαδικασίες συμπλη-
ρωματικής περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης για τις οποίες γνωμοδό-
τησε ήδη θετικά το Νομαρχιακό
Συμβούλιο Μεσσηνίας. Στόχος της
ΤΕΜΕΣ είναι να ολοκληρωθεί το
έργο το συντομότερο δυνατό.
Συμπληρωματικά με τις υδρο-
λογικές, υδρογεωλογικές και με-
λέτες διαχείρισης που έχουν εκπο-
νηθεί από καιρό για τις ανάγκες
της ΠΟΤΑ, η ΤΕΜΕΣ χρηματοδοτεί
ήδη και εκτεταμένες μελέτες, που
εκπονεί το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, για την κα-
ταγραφή, εξεύρεση, αξιοποίηση,
εξοικονόμηση και κατάλληλη δια-
χείριση των υδάτινων πόρων σε
ολόκληρη την υδρολογική λεκά-
νη, που εκτός από τις εγκαταστά-
σεις της ΠΟΤΑ περιλαμβάνει και
ολόκληρη την περιοχή των Δή-
μων Πύλου,
Χιλιοχωρίων και Νέ-
στορος και μέρος των Δήμων Γαρ-
γαλιάνων και Παπαφλέσσα, κα-
θώς και τις λεκάνες απορροής των
ποταμών Σέλα, Ξεριά και Γιαννού-
ζαγα. Η σωστή αυτή διαχείριση και
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων
της υδρολογικής λεκάνης θα εξα-
σφαλίσει, σύμφωνα με τις διαβε-
βαιώσεις των ειδικών επιστημό-
νων, την αυτάρκεια των Δήμων
της περιοχής σε νερό σε βάθος
χρόνου.
Στόχος των μελετών είναι να κα-
ταγραφούν τόσο οι σημερινές
ανάγκες της περιοχής σε νερό,
όσο και οι μελλοντικές που θα
προκύψουν από την ανάπτυξη
που προβλέπεται εντός της επόμε-
νης εικοσαετίας και να εξευρεθεί ο
βέλτιστος τρόπος κάλυψης. Πα-
ράλληλα θα εγκατασταθεί σύστη-
μα μέτρησης και συνεχούς παρα-
κολούθησης όλων των παραμέ-
τρων, ώστε να εξασφαλίζεται το
ισοζύγιο των παροχών και των κα-
ταναλώσεων χωρίς υπεράντληση
και χωρίς εξάντληση των αποθε-
μάτων, ούτε υποβάθμιση των ποι-
οτικών χαρακτηριστικών. Επίσης,
θα διαπιστώνονται έγκαιρα τυχόν
αποκλίσεις από τις προβλέψεις και
θα προτείνονται τα απαιτούμενα
διορθωτικά μέτρα. Τέλος, θα ελέγ-
χεται και θα εξασφαλίζεται η διά-
θεση των απαιτουμένων οικολογι-
κών παροχών ώστε να διατηρού-
νται σε καλή κατάσταση τα ευαί-
σθητα οικοσυστήματα της περιο-
χής. Ηδη, υπάρχουν τα πρώτα
αποτελέσματα από τις μελέτες των
εξειδικευμένων επιστημόνων.
Υδρογεώτρηση που ολοκληρώ-
θηκε επιτυχημένα στις 19 Αυγού-
στου 2008, στη λεκάνη απορροής
του ποταμού Γιαννούζαγα, σε θέ-
ση βόρεια του οικισμού της Γιάλο-
βας, προορίζεται για υδρευτική
χρήση στο Δήμο Πύλου. Οι πρώ-
τες ενδείξεις από τις δοκιμαστικές
αντλήσεις δείχνουν ότι αποφέρει
παροχή εκμετάλλευσης 80 κυβικά
μέτρα την ώρα, ποσότητα αρκετή
για να καλύψει μεγάλο μέρος των
υδρευτικών αναγκών του Δήμου.
Ηδη, δε, εκπονήθηκαν με δαπάνες
της ΤΕΜΕΣ οι μελέτες για τα έργα
σύνδεσης της γεώτρησης αυτής με
το δίκτυο του Δήμου Πύλου.
Παράλληλα προχωρούν τα έρ-
γα αξιοποίησης μέρους των νερών
του Γιαννούζαγα, που σήμερα χύ-
νονται στη θάλασσα, για να καλύ-
ψουν και αυτά ανάγκες του Δήμου
Πύλου και επικουρικές ανάγκες
του Navarino Bay.

EΛΕΥΘΕΡΙΑ

20 Νοε 2008

Καταγραφή των ζημιών ζητά ο Χρονόπουλος

Την καταγραφή των ζημιών στην ελαιοκαλλιέργεια και την αποστολή κλι-
μακίων για την ανάδειξη του προβλήματος, προκειμένου να αποζημιωθούν οι
παραγωγοί και να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ, ζητεί με έγγραφό του ο
δήμαρχος Πύλου Γιώργος Χρονόπουλος, από το νομάρχη Μεσσηνίας, τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ.
Ο κ. Χρονόπουλος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η παρατεταμένη ανομβρία και
ξηρασία που επικρατεί στην περιοχή του Δήμου Πύλου και γενικότερα στη Μεσ-
σηνία έχουν σαν συνέπεια οι ελαιοπαραγωγοί φέτος να έχουν μειωμένη έως και
μηδενική παραγωγή. Καθημερινά προσέρχονται στο Δημαρχείο με δείγματα
από ελιές, ζητώντας να προβούμε σε ενέργειες για να αποζημιωθούν».
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η βράβευση αριστούχων αποφοίτων λυκείων


Ηβράβευση 21 αριστούχων αποφοί-
των λυκείων της Μεσσηνίας από την
Eurobank έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για όλους
τους αριστούχους των 5 νομών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, την Τρίτη το απόγευμα στην Τρίπο-
λη, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμητική πλακέτα
απονεμήθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας απ’
όπου αποφοίτησε η Παναγιώτα Μητροπούλου, που
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη Μεσσηνία.
Την πλακέτα παρέλαβε η διευθύντρια του 1ου Λυκείου
Αθηνά Παναγάκου......
Tο βραβείο για το Λύκειο Πύλου έλαβε η :

Παρασκευή Τσούτσουρα από το ΓΕΛ Πύλου,ί-
Η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συ-
νοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ... ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Συνάντηση δημάρχων Πυλίας
για το δεματοποιητή σκουπιδιών

Συνάντηση των δημάρχων της ενότητας της Πυλίας
πραγματοποιήθηκε προχθές στην Πύλο, για το δεματο-
ποιητή σκουπιδιών που θα εγκατασταθεί και θα λειτουρ-
γήσει στην περιοχή. Στη συνάντηση μετείχαν και οι 7 δή-
μαρχοι της ενότητας (Πύλου, Μεθώνης, Κορώνης, Αίπει-
ας Χιλιοχωρίων, Βουφράδος και Παπαφλέσσα), ενώ πα-
ραβρέθηκε και ο δήμαρχος Νέστορος Τάσος Τσορώνης, ο
οποίος είχε κληθεί και βλέπει με θετικό μάτι τη συμμετο-
χή του δήμου του στη συγκεκριμένη ενότητα, αντί αυτής
της Τριφυλίας (αυτό θα εξαρτηθεί από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου).
«Κουβεντιάσαμε τα διαδικαστικά. Κάναμε μια πρώτη
προσέγγιση και συμφωνήσαμε», μας είπε ο δήμαρχος
Πύλου Γιώργος Χρονόπουλος και σημείωσε: «Ολοι
έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν πρέπει να επικρεμάται ο
κίνδυνος για την επιβολή προστίμων και πως πρέπει να
αποκατασταθούν οι ενεργές χωματερές. Οι χώροι για το
δεματοποιητή και τα δεματοποιημένα σκουπίδια είναι
εξασφαλισμένοι και πρέπει να τους διαχειριστούμε προς
όφελος των δήμων μας. Θέλουμε και πιστεύουμε να εί-
μαστε από τους πρώτους δήμους, που θα προμηθευτούν
δεματοποιητή». Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

______________________________________________________
7 Δήμαρχοι και ένας παρατηρητής ..... Σα πολλοί δεν
μαζευτήκαμε στον Άι Νικόλα ?
Σκουπίδια , Ανεμογεννήτριες και Φασκόμηλο δεν συμβιβάζονται.
Μ.Λ

στο πρόγραμμα “ Βοήθεια στο Σπίτι "


Μεγάλη συμμετοχή είχε πανελλαδικά η απεργία
των εργαζομένων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι“,
η οποία έφτασε το 70%.Μπορεί οι εκπρόσωποι των
συλλόγων που συναντήθηκαν με τον υφυπουργό Εσω-
τερικών Αθ. Νάκο να μην πήραν όλες τις απαντήσεις που
ήθελαν, αλλά τουλάχιστον κατάφεραν να κινηθούν οι
διαδικασίες προκειμένου να έρθουν τα χρήματα των μι-
σθών για τους τέσσερις τελευταίους μήνες του 2008.
Οπως μας ενημέρωσε η γραμματέας του Διαπεριφε-
ρειακού Συλλόγου Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου
των Εργαζομένων στο “Βοήθεια στο Σπίτι“ Κατερίνα
Τριανταφύλλου, την επόμενη κιόλας ημέρα της διήμερης
απεργίας, είχαν έρθει επειγόντως από το υπουργείο τα
χαρτιά τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν για να κινη-
θεί η διαδικασία της χρηματοδότησης των προγραμμά-
των! ........ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
___________________________________________________

Είναι από τα πιό πετυχημένα προγράμματα,που λες
χαλάλι τα λεφτά της ΕΟΚ και τα δικά μας.
Έχω ασχοληθεί με το πρόγραμμα και ξέρω ότι δόθηκε
η δυνατότητα στους Δήμους να επιδοτηθούν γιά πολλά
χρόνια γιά να δημιουργήσουν δομές με Κοινωνικό λειτουργό
Νοσηλεύτρια και Καθαρίστρια γιά να προσφέρουν στο σπίτι
βοήθεια σε άρρωστους ,ανύμπορους γέρους και σε ΑΜΕΑ.
Οι δομές αυτές έγιναν από το 1998 μέχρι το 2002.
Στη Πϋλο φυσικά δεν έγινε τίποτα ...
Φαίνεται οι τότε δημοτικοί άρχοντες γιά άλλα
πράγματα έδειχναν ενδιαφέρον ... < Μ.Λ >

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΩΝΗ ....

Για την εκπόνηση της μελέτης του δρόμου
Πύλου - Μεθώνης και για βελτιώσεις στο συγκε-
κριμένο δρόμο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Μεσσηνίας, συζήτησε χθες με τον αντινομάρχη Στάθη
Αναστασόπουλο ο δήμαρχος Μεθώνης Ηρακλής Μι-
χελής, παρουσία του νομαρχιακού συμβούλου -
μηχανικού της ΔΤΥ Σπύρου Κοντοθανάση και του διευ-
θυντή Προγραμματισμού Δημήτρη Μουντζούρη.
Η μελέτη αφορά τη βελτίωση γεωμετρικών χαρα-
κτηριστικών του δρόμου στα επικίνδυνα σημεία, με
προτεραιότητα στο τμήμα από τη διασταύρωση προς
Καλλιθέα - Λογγά μέχρι την είσοδο της Μεθώνης. Ο
δρόμος αυτός είναι εθνικός και με πρόσφατη απόφαση
του περιφερειάρχη Πελοποννήσου η συντήρησή
του περιήλθε στις αρμοδιότητες της ΝΑΜ.
Στην εργολαβία των άμεσων παρεμβάσεων στο
εθνικό οδικό δίκτυο του νομού από το ΥΠΕΧΩΔΕ, προ-
ϋπολογισμού 8,2 εκ. ευρώ,έχει περιληφθεί ασφαλτό-
στρωση του δρόμου Πύλου - Μεθώνης σε μήκος 4
χιλιομέτρων.
Ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων,
πως θα προωθηθεί εργολαβία της Νομαρχίας για επεμ-
βάσεις, που θα βελτιώσουν αρκετές στροφές του δρό-
μου. Και παρατήρησε πως,σε συνδυασμό με τις
ασφαλτοστρώσεις από την εργολαβία του υπουργείου,
θα προκύψει ένα ολοκληρωμένο και θετικό αποτέλε-
σμα. Επεσήμανε ότι «άμεσος στόχος μέχρι να ολο-
κληρωθεί η μελέτη Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη από
το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι να γίνουν οι απαιτούμενες πα-
ρεμβάσεις στον οδικό άξονα, λόγω και της υψηλής
επικινδυνότητας του δρόμου, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η οδική ασφάλεια για τους διερχόμε-
νους>> ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
______________________________________________
Είναι ντροπή το 2008 να υπάρχουν δρόμοι σαν αυτό
της Πύλου - Μεθώνης. Πιό στενό δρόμο και μάλιστα σε κάμπο
δεν έχω ξαναδεί.....
Βλέπεις νάρχεται λεωφορείο και κάνεις το σταυρό σου.
Τί να πω ξεφτίλα ..... < Μ.Λ >

18 Νοε 2008

το θέμα του μπαλοποιητή......


Μαραθόλακκα

Στη Βουλή το θέμα του μπαλοποιητή

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο και ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά, για την απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να λειτουργήσει μονάδα μπαλοποιητή στον Ταΰγετο, κατέθεσαν τις προηγούμενες ημέρες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, Μιχάλης Παπαγιαννάκης και Φώτης Κουβέλης.
Όπως σημειώνουν, μεταξύ άλλων, «η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανάμεσα στους χώρους μπαλοποίησης και αποθήκευσης που αποφάσισε να λειτουργήσει, περιλαμβάνει τον καμένο από τις περσινές πυρκαγιές Ταΰγετο, σε χώρο δίπλα στον υπάρχοντα προσωρινό σκουπιδότοπο, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2003 με ανοχή των πολιτών, αφού το πρόβλημα των σκουπιδιών είχε οξυνθεί πολύ, και με τη δέσμευση ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο για 3 χρόνια. Ο δε χώρος μπαλοποίησης είναι εντός της ζώνης Natura 2000.
Πέραν, όμως, αυτού, η απόφαση του γ.γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι πρωτοφανής, διότι, αντί να προστατεύσει τον Ταΰγετο, τον επιλέγει ως μόνιμο σκουπιδότοπο όλων των Δήμων της τέως επαρχίας Καλαμάτας. Επίσης, είναι: α) επικίνδυνη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, β) επικίνδυνη για πρόκληση πυρκαγιών, γ) παράνομη, αφού καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει προηγηθεί. Επιπλέον, είναι ακόμα πιο απαράδεκτη και περίεργη, γιατί στην Καλαμάτα υπάρχει Μονάδα Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας, η οποία συνειδητά απαξιώνεται, ενώ έχουν διατεθεί 7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και επισκευή της από τη μέχρι σήμερα χρήση της.
Με βάση όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί: 1) Θα δώσετε εντολή στο γ.γ. ώστε από το σχεδιασμό των χώρων μπαλοποίησης και εναπόθεσης να εξαιρεθεί η περιοχή Μαραθόλακκα; 2) Γιατί δε λειτουργεί η ΜΟΛΑΚ, τουλάχιστον για τα απορρίμματα του Δήμου Καλαμάτας, στο μεταβατικό στάδιο των 2-3 ετών μέχρι την οριστική λύση; 3) Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την οριστική λύση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και τι ακριβώς περιλαμβάνει για τη Μεσσηνία; 4) Η προτεινόμενη εγκατάσταση μπαλοποιητών πού αλλού έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ποια τα αποτελέσματά της; 5) Πώς έχουν συνταχθεί οι μελέτες για την προμήθεια του συστήματος μπαλοποίησης και αληθεύει ότι αφορά μόνο στη δεματοποίηση χαρτιού; 6) Με ποια ΜΠΕ και αδειοδότηση έγινε η επιλογή της Μαραθόλακκας;».
θαρρος
© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions
_________________________________________________________________________________
Μπαλοποιητές - NATURA - ΧΥΤΑ
Πώς συνδέονται όλα αυτά ;;;;

17 Νοε 2008

«Πιστεύουμε πως θα είμαστε από τις πρώτες ενότητες
δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι 7 δήμοι της
Πυλίας (πλην του Πεταλιδίου που ανήκει στην ενότητα
της Μεσσήνης), που θα έχουμε δεματοποιητή σκου-
πιδιών». Αυτό σημείωσε με αισιοδοξία ο δήμαρχος Πύ-
λου Γιώργος Χρονόπουλος,επισημαίνοντας: «Περιμέ-
νουμε τον ανάδοχο από την Περιφέρεια. Θέλουμε να εί-
μαστε από τις περιοχές όπου ο δεματοποιητής θα εγκατα-
σταθεί το Δεκέμβιο. Είμαστε προετοιμασμένοι».
Ο κ. Χρονόπουλος υπενθύμισε ότι στο χώρο του
υφιστάμενου σκουπιδότο-
που της Πύλου θα λειτουργεί και ο δεματοποιητής και
θα υπάρχει και ο χώρος εναπόθεσης των δεματοποιημέ-
νων σκουπιδιών.
Μια πρώτη συνάντησητων 7 δημάρχων της ενότη-
τας της Πυλίας θα γίνει την Τρίτη στην Πύλο, όπως μας
ενημέρωσε ο δήμαρχος καιπαρατήρησε: «Με το δεμα-
τοποιητή θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ο χώρος μας θα
καλύψει και τις ανάγκες της ΠΟΤΑ με ανάλογα έσοδα
για το δήμο». Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

____________________________________________________

Καλά δεν μας έχει καταδικάσει η ΕΕ γιά το ότι δεν
έχομε ΧΥΤΑ ;
Τί δεματοποιητές μας λέει ο Δήμαρχος...
Τα σκουπίδια των διπλανών Δήμων θά τα φέρουν τελικά στη Πύλο;
Γνωρίζει κανένας τίποτα σχετικά με το θέμα;
Πολύ βρώμα στη Πύλο . < Μ.Λ >
____________________________________________________
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΙΛΟΣ ΕΓΡΑΨΕ :
Εμενα μου φαινεται πως η Πυλος θα καταληξει να είναι "η χωματερη" της ΠΟΤΑ με οτι συνεπαγεται αυτο!!!

ΠΟΤΑ------>ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΣΚΑΤΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛΦ-ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

Ανωνυμος ο Πυλιος

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ


Πριν τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσει η
λειτουργία τής ιδιωτικής μονάδας αιμο-
κάθαρσης λίγο έξω από τη Μεσσήνη,
στο δρόμο προς Πύλο. Είναι η 5η μονά-
δα του “Μεσογειακού Κέντρου Διακο-
πών ΑιμοκάθαρσηςΑ.Ε.” σ’ όλη την Ελ-
λάδα, που θα εξυπηρετήσει τους νεφρο-
παθείς της Μεσσηνίας, αλλά και νε-
φροπαθείς - επισκέπτες του νομού.
......ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ..............

Ξεφτίλα ?????
Καλά το κράτος δεν μπορεί να φτιάξει
μιά μονάδα αιμοκάθαρσης γιά τους άρρωστους
συμπατριώτες μας; ;;
θα χρυσοπληρώνει πάλι τον <<επενδυτή>>
ιδιώτη.

1 Νοε 2008

Επιδρομή αγριογούρουνων στα Μινάγια

Μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους του χωρι-
ού Αμπελόκηποι του Δήμου Πύλου αποτελεί η ει-
σβολή τις νυχτερινές ώρες αγριογούρουνων,
τα οποία καταστρέφουν καλλιέργειες, περιβόλια
και ό,τι άλλο προσφέρει περιοχή για δείπνο!
Στην περιοχή Λούτσα των Κάτω Αμπελοκήπων
σε ξέφωτο εντόπισαν κάτοικοι κοπάδι ολόκληρο
μικρών και μεγάλων ζώων. Ο κάτοικος του χωρι-
ού Παύλος Χριστόπουλος έπεσε θύμα ως αμπε-
λοπαραγωγός, καθώς τα αγριογούρουνα του έφα-
γαν το αμπέλι. Δεν τρύγησε ούτε τσαμπί. Αγριο-
γούρουνα έχουν εμφανιστεί και στη Μηλίτσα και
στην Καλλιθέα. Aνήσυχοι οι κάτοικοι όλης της
περιοχής από τις γενικότερες καταστροφές που
έχουν επιφέρει τα αγριογούρουνα, σκέφτονται
καθημερινά ποιον θα πλήξει η επόμενη επι-
δρομή.
Τάκης Αλεξάκης

Πού πήγε η Ενισχυτική Διδασκαλία;


To πρόβλημα δεν είναι μόνο στα σχολεία της Μεσσηνίας αλλά σε όλη τη χώρα. Ο θεσμός έχει εγκαταληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας,κακοπληρωμένοι καθηγητές, κουραστικά ωράρια για τα παιδιά , ρυθμοί χελώνας στο ξεκίνημα της χρονιάς κ.α έχουν θέσει ένα πολύ καλό εργαλείο του δημόσιου σχολείου στο περιθώριο.
________________________________________________________________________________

Γυμνάσια
Η Ενισχυτική Διδασκαλία είναι πρόγραμμα μαθημάτων που παρακολουθούν οι μαθητές στα Γυμνάσια για να βοηθηθούν και να βελτιώσουν την απόδοσή τους στο σχολείο. Δωρεάν φροντιστήριο δηλαδή, που γίνεται μέσα στο σχολείο και αποτελεί στήριξη για τα παιδιά που οι οικογένειές τους δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν φροντιστήρια ή «ιδιαίτερα». Μόνο που, φέτος, στη Μεσσηνία, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, η ενισχυτική διδασκαλία, που κανονικά θα έπρεπε να αρχίζει με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά και κανείς δεν ξέρει πότε θα αρχίσει.
Διαμαρτυρίες

«Τα παράπονα είναι πολλά» παραδέχεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Γιώργος Σταματόπουλος. «Σήμερα (χθες) έλαβα σχετική επιστολή από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας, ενώ έντονες και συνεχείς είναι οι οχλήσεις και από τους διευθυντές των Γυμνασίων».

Οι διευθυντές των σχολείων ζήτησαν από τους μαθητές της κάθε τάξης να δηλώσουν σε ποια μαθήματα χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία. Πήραν τις αιτήσεις, έφτιαξαν τα τμήματα, έδωσαν τα στοιχεία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά ακόμη περιμένουν. «Για να λειτουργήσει η ενισχυτική διδασκαλία χρειάζεται να προσλάβουμε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Εμείς έχουμε στείλει τις ανάγκες στο υπουργείο Παιδείας, αλλά το υπουργείο λέει ότι δεν μπορεί να μας δώσει ‘ώρες’, γιατί δεν του δίνει πιστώσεις το υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα, δηλαδή, είναι οικονομικό» σημειώνει ο κ. Σταματόπουλος. «Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Ενώ η χρονιά ξεκίνησε καλά, με καθηγητές, βιβλία κ.λπ., δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας για λόγους οικονομικούς. Προς το παρόν δε γνωρίζουμε τίποτα. Η απάντηση του υπουργείου είναι: περιμένετε... Είμαστε, λοιπόν, σε αναμονή».

Από την πλευρά της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, ο πρόεδρός της Παναγιώτης Πετρόπουλος μας είπε για το θέμα: «Όλα ξεκινούν από τη διαχείριση προσωπικού που κάνει το υπουργείο Παιδείας. Όταν κάνει αποσπάσεις μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, πώς να είναι έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους; Αν όλα αυτά τελειώνουν μέσα στο καλοκαίρι, μετά ξεκινάς τη χρονιά σου και ξέρεις ποια είναι τα κενά. Είναι γενικώς ανοργάνωτα τα πράγματα».

Στην εποχή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο, όπως λέγεται, τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας αδυνατεί - ή για ευνόητους λόγους αποφεύγει - να στήσει ένα απλό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας (πράγμα αυτονόητο σε άλλες χώρες). Πόσω μάλλον κάτι περισσότερο…

Της Μαρίας Νίκα


© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions

Διαβάστε περισσότερα...