30 Νοε 2008

Σημαντική πρόοδος στα έργα της ΠΟΤΑ

ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τους τελευταίους πέντε μήνες οι εργασίες στην
ΠΟΤΑ έχουν προχωρήσει σημαντικά σύμφωνα με
ανακοίνωση της εταιρείας “ΤΕΜΕΣ“ στην οποία
γίνεται παρουσίαση των εξελίξεων. Οπως αναφέ-
ρεται σε αυτή, η πρόοδος αφορά την πορεία κατα-
σκευής του έργου, τη βελτίωση των υποδομών
και τις πρωτοβουλίες για την προστασία και ανα-
βάθμιση του φυσικού πλούτου της περιοχής. Ει-
δικότερα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, σημειώνεται
ότι στην περιοχή Ρωμανού ολοκληρώθηκε η με-
λέτη οικολογικής αναβάθμισης και αρχίζει η
υλοποίησή της με πρώτα έργα τη δημιουργία τε-
χνητών οικοτόπων και υγροτόπων για την προ-
σέλκυση ορνιθοπανίδας και άλλων ζώων, καθώς
και την επέκταση της παραλιακής βλάστησης στο
εσωτερικό των εγκαταστάσεων. ....
_________________________________________

Βελτίωση υποδομών
Με βάση τις τεχνικές και περιβαλλοντικές
εγκρίσεις που είχαν
εξασφαλισθεί ήδη από το 2004 και το 2006
και με δαπάνες της ΤΕΜΕΣ, ξεκίνησαν οι
εργασίες κατασκευής του έργου «Τροποποίηση
αποκατάστασης τμήματος της υφι-
στάμενης εθνικής οδού Γιάλοβας -
Πύλου, παρά τα όρια της ΠΟΤΑ»
.
Επειδή αποφασίστηκε μικρή τρο-
ποποίηση της χάραξης ώστε όλη η
διαδρομή να βρίσκεται μέσα σε
ιδιοκτησίες της ΤΕΜΕΣ, χρειάστηκε
να κινηθούν διαδικασίες συμπλη-
ρωματικής περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης για τις οποίες γνωμοδό-
τησε ήδη θετικά το Νομαρχιακό
Συμβούλιο Μεσσηνίας. Στόχος της
ΤΕΜΕΣ είναι να ολοκληρωθεί το
έργο το συντομότερο δυνατό.
Συμπληρωματικά με τις υδρο-
λογικές, υδρογεωλογικές και με-
λέτες διαχείρισης που έχουν εκπο-
νηθεί από καιρό για τις ανάγκες
της ΠΟΤΑ, η ΤΕΜΕΣ χρηματοδοτεί
ήδη και εκτεταμένες μελέτες, που
εκπονεί το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, για την κα-
ταγραφή, εξεύρεση, αξιοποίηση,
εξοικονόμηση και κατάλληλη δια-
χείριση των υδάτινων πόρων σε
ολόκληρη την υδρολογική λεκά-
νη, που εκτός από τις εγκαταστά-
σεις της ΠΟΤΑ περιλαμβάνει και
ολόκληρη την περιοχή των Δή-
μων Πύλου,
Χιλιοχωρίων και Νέ-
στορος και μέρος των Δήμων Γαρ-
γαλιάνων και Παπαφλέσσα, κα-
θώς και τις λεκάνες απορροής των
ποταμών Σέλα, Ξεριά και Γιαννού-
ζαγα. Η σωστή αυτή διαχείριση και
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων
της υδρολογικής λεκάνης θα εξα-
σφαλίσει, σύμφωνα με τις διαβε-
βαιώσεις των ειδικών επιστημό-
νων, την αυτάρκεια των Δήμων
της περιοχής σε νερό σε βάθος
χρόνου.
Στόχος των μελετών είναι να κα-
ταγραφούν τόσο οι σημερινές
ανάγκες της περιοχής σε νερό,
όσο και οι μελλοντικές που θα
προκύψουν από την ανάπτυξη
που προβλέπεται εντός της επόμε-
νης εικοσαετίας και να εξευρεθεί ο
βέλτιστος τρόπος κάλυψης. Πα-
ράλληλα θα εγκατασταθεί σύστη-
μα μέτρησης και συνεχούς παρα-
κολούθησης όλων των παραμέ-
τρων, ώστε να εξασφαλίζεται το
ισοζύγιο των παροχών και των κα-
ταναλώσεων χωρίς υπεράντληση
και χωρίς εξάντληση των αποθε-
μάτων, ούτε υποβάθμιση των ποι-
οτικών χαρακτηριστικών. Επίσης,
θα διαπιστώνονται έγκαιρα τυχόν
αποκλίσεις από τις προβλέψεις και
θα προτείνονται τα απαιτούμενα
διορθωτικά μέτρα. Τέλος, θα ελέγ-
χεται και θα εξασφαλίζεται η διά-
θεση των απαιτουμένων οικολογι-
κών παροχών ώστε να διατηρού-
νται σε καλή κατάσταση τα ευαί-
σθητα οικοσυστήματα της περιο-
χής. Ηδη, υπάρχουν τα πρώτα
αποτελέσματα από τις μελέτες των
εξειδικευμένων επιστημόνων.
Υδρογεώτρηση που ολοκληρώ-
θηκε επιτυχημένα στις 19 Αυγού-
στου 2008, στη λεκάνη απορροής
του ποταμού Γιαννούζαγα, σε θέ-
ση βόρεια του οικισμού της Γιάλο-
βας, προορίζεται για υδρευτική
χρήση στο Δήμο Πύλου. Οι πρώ-
τες ενδείξεις από τις δοκιμαστικές
αντλήσεις δείχνουν ότι αποφέρει
παροχή εκμετάλλευσης 80 κυβικά
μέτρα την ώρα, ποσότητα αρκετή
για να καλύψει μεγάλο μέρος των
υδρευτικών αναγκών του Δήμου.
Ηδη, δε, εκπονήθηκαν με δαπάνες
της ΤΕΜΕΣ οι μελέτες για τα έργα
σύνδεσης της γεώτρησης αυτής με
το δίκτυο του Δήμου Πύλου.
Παράλληλα προχωρούν τα έρ-
γα αξιοποίησης μέρους των νερών
του Γιαννούζαγα, που σήμερα χύ-
νονται στη θάλασσα, για να καλύ-
ψουν και αυτά ανάγκες του Δήμου
Πύλου και επικουρικές ανάγκες
του Navarino Bay.

EΛΕΥΘΕΡΙΑ