31 Δεκ 2008

Κόρινθος - Τρίπολη


ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Εξέταση από Εισαγγελέα

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να κριθεί αν συντρέχει περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης, διέταξε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ναυπλίου Περικλής Δράκος μετά την αίτηση – αναφορά του πολιτευτή του Πα.Σο.Κ. Γιώργου Κανελλόπουλου σχετικά με την τοποθέτηση εμποδίων στο δρόμο Τρίπολης – Κορίνθου από την ανάδοχο κοινοπραξία, που μειώνουν το πλάτος της οδού, ακόμη και όταν δεν εκτελούνται εργασίες.

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Δράκου, δόθηκε τηλεφωνική παραγγελία στο διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Άργους να ελέγξει άμεσα την αναγκαιότητα και επικινδυνότητα ή μη του περιορισμού της οδού και να ενημερώσει την Εισαγγελία, προβαίνοντας συγχρόνως στις ενδεδειγμένες συστάσεις στους νόμιμους εκπροσώπους της εργολήπτριας εταιρείας και στην επιβολή σε βάρος της των προβλεπόμενων κυρώσεων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
Ο κ. Κανελλόπουλος, μιλώντας στο «Θάρρος», εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση της εισαγγελικής Αρχής, αλλά και για την άμεση επέμβαση που έγινε, τουλάχιστον στα τμήματα του δρόμου που βρίσκονται στο Νομό Αργολίδας. Είπε, επίσης, ότι υπήρξε ευαισθητοποίηση και από πλευράς του ΤΕΕ Πελοποννήσου, ενώ το θέμα συζητήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας, μετά από ερώτηση της συμβούλου Δήμητρας Ψαρούλη.
Ο ίδιος δήλωσε ικανοποίηση, «επειδή οι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν πιο ασφαλείς απ’ ό,τι όταν τα προστατευτικά δημιουργούσαν αυτό τον ‘τοίχο’ γύρω τους. Προσωπικά, θα συνεχίσω τις ενέργειές μου προς τις δικαστικές Αρχές, καθώς, όπως φαίνεται, η Πολιτεία και η κυβέρνηση έχουν παραιτηθεί από το έργο τους».
Σημείωσε, επίσης, πως η εταιρεία δείχνει να προσαρμόζει την τακτική της και στα τμήματα του δρόμου στην Αρκαδία και στην Κορινθία, παρ’ ότι δε φαίνεται να έχει οχληθεί από τις εκεί εισαγγελικές Αρχές.

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου

© 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions

23 Δεκ 2008

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΤΑ

Η γραμματεία της Ν.Ε. του
Συνασπισμού, σε πρό-
σφατη συνεδρίασή της,
στην οποία συζήτησε το θέμα
της ΠΟΤΑ κατέληξε ομόφωνα
στην παρακάτω απόφαση:
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η
επένδυση της ΠΟΤΑ Μεσση-
νίας έχει ήδη προχωρήσει στο
τελικό στάδιο, θεωρεί ανα-
γκαίο να τονίσει ότι στην πα-
ρούσα φάση πρέπει να καλέ-
σει τους πολίτες να αγωνι-
στούν ώστε να ελαχιστοποιη-
θούν οι αρνητικές επιπτώσεις
και να μεγιστοποιηθούν τα
όποια θετικά.
Είμαστε υποχρεωμένοι λοι-
πόν να τονίσουμε ότι τα κεντρι-
κά ζητήματα είναι τα θέματα
που αφορούν τους υδάτινους
πόρους, την αυστηρή τήρηση
των όρων των μελετών περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων και
της νομιμότητας.
Με βάση αυτά τα δεδομένα
επιμένουμε στην δημιουργία
επιτροπής παρακολούθησης
της συγκεκριμένης επένδυσης
στην οποία θα συμμετέχει η
Ν.Α., οι όμοροι δήμοι, οι εκ-
πρόσωποι του επενδυτή, εκ-
πρόσωποι της Περιφέρειας και
εκπρόσωπος της κυβέρνησης,
με περιεχόμενο την τήρηση
των όρων των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων και την προ-
στασία των υδάτων.
Αναλυτικά:
Α) Για το λόγο αυτό, διεκδι-
κούμε από την κυβέρνηση:
1) Να υπάρξει γενναία χρημα-
τοδότηση και να επιταχυνθούν
όλες οι διαδικασίες, ώστε γρή-
γορα να ολοκληρωθούν οι με-
λέτες και να δημοπρατηθούν
από το εθνικό σκέλος του
ΕΣΠΑ η ουσιαστική βελτίωση
των οδικών αξόνων (α) Καλα-
μάτα – Ριζόμυλος – Πύλος –
Μεθώνη, β) Πύλος – Ρωμανού
– Γαργαλιάνοι – Φιλιατρά, διό-
τι με το υπάρχον οδικό δίκτυο
δεν μπορεί να υπάρξει τουρι-
στική ανάπτυξη.
2) Την χρηματοδότηση για
άμεση ολοκλήρωση και λει-
τουργία των βιολογικών καθα-
ρισμών του Δήμου Νέστορος
και Πύλου με τριτοβάθμιο σύ-
στημα επεξεργασίας των λυ-
μάτων. Σε διαφορετική περί-
πτωση πρέπει να δρομολογη-
θεί άμεσα ο εναλλακτικός τρό-
πος λειτουργίας της μονάδας
βιολογικού καθαρισμού της
επένδυσης.
3) Την άμεση νομοθετική ρύθ-
μιση ώστε να επαναχρησιμο-
ποιούνται τα νερά των βιολο-
γικών καθαρισμών για άρδευ-
ση.
4) Τη δημιουργία Τμήματος
Τουριστικών Επαγγελμάτων
στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και ανά-
λογων τμημάτων στα δημόσια
Ι.Ε.Κ. του νομού, ώστε να
υπάρξουν οι ειδικότητες εργα-
ζομένων που θα απαιτούνται
για τη λειτουργία της ΠΟΤΑ,
διότι θα πρέπει οι νέοι του νο-
μού να επωφεληθούν από τη
δημιουργία των θέσεων εργα-
σίας της ΠΟΤΑ.
5) Τη θεσμοθέτηση επιτροπής
παρακολούθησης της τήρησης
των περιβαλλοντικών όρων
που έχουν εγκριθεί στις Μ.Π.Ε.
και επιτροπής επίβλεψης για το
σύνολο των υδάτων που χρη-
σιμοποιούνται στην ΠΟΤΑ
ώστε να μην υπάρξει υποβάθ-
μιση του υδροφόρου ορίζο-
ντα. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε
ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις.
7) Την επιδότηση των ελαιοτρι-
βείων 3 φάσεων ώστε να μετα-
τραπούν σε διφασικά α) μέσα
από τα χρήματα που παρακρα-
τούνται από την ενιαία αποδε-
σμευμένη ενίσχυση, β) από
παρακράτηση μέρους της επι-
δότησης των 145 εκ. ευρώ
που γίνονται για την επένδυ-
ση, διότι για την προστασία
του περιβάλλοντος πρέπει να
πληρώσει και ο επενδυτής, γ)
από προγράμματα προστασίας
του περιβάλλοντος της Ε.Ε. με
στόχο τον μηδενισμό της ρύ-
πανσης των νερών των ποτα-
μών και των χειμάρρων.
Β) Η Ν.Α. Μεσσηνίας πρέπει να
επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα
και να προχωρήσει στα κατάλ-
ληλα μέτρα και ενέργειες για
τη σύνδεση του τουρισμού με
την εγχώρια παραγωγή.
Τονίζουμε για μια ακόμη φορά
ότι ο ΣΥΝ διεκδίκησε και από
την κυβέρνηση, αλλά και μέσα
από τα στελέχη του στο Ν.Σ. να
υπάρξει απόφαση του Ν.Σ. της
ΝΑΜ και να ζητήσει από τον
επενδυτή την υπογραφή μνη-
μονίου συνεργασίας μεταξύ
της ΝΑΜ και την ΤΕΜΕΣ ΑΕ
ώστε:
α) Οι εργαζόμενοι που θα απα-
σχοληθούν στην ΠΟΤΑ να εί-
ναι από την περιοχή και το νο-
μό μας κατά προτεραιότητα και
β) Να υπάρξει κατά προτεραιό-
τητα απορρόφηση πιστοποιη-
μένων αγροτικών προϊόντων
ποιότητας του νομού μας από
την ΠΟΤΑ.
Παρ’ ότι αυτή η πρότασή μας
απορρίφθηκε από τις παρατά-
ξεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ
στο Ν.Σ., αλλά και από την κυ-
βέρνηση το Μάρτιο του 2007,
όταν έθεσε το θέμα στη βουλή
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δρα-
γασάκης. Θα αγωνιστούμε για
να γίνουν πράξη αυτά, απευ-
θυνόμενοι πρώτα απ’ όλα
στην κοινωνία της Μεσσηνίας,
αλλά και στους φορείς, την
αυτοδιοίκηση και διεκδικώ-
ντας τα πάλι από την κυβέρνη-
ση.
Επιπλέον διεκδικούμε από τη
ΝΑΜ να προχωρήσει στα κα-
τάλληλα μέτρα και ενέργειες:
α) Προς τους επαγγελματίες
της περιοχής ώστε να εφαρμο-
στεί ένα «σύμφωνο ποιότη-
τας» με αποκλειστική χρησιμο-
ποίηση μεσσηνιακού έξτρα
παρθένου ελαιολάδου και το-
πικών προϊόντων σε όλα τα
καταστήματα εστίασης.
β) Προς τους αγρότες για πα-
ραγωγή πιστοποιημένων προϊ-
όντων ποιότητας (ολοκληρω-
μένη διαχείριση των βιολογι-
κών) και τυποποίησή τους (λά-
δι, κρασί, φρούτα, οπωροκη-
πευτικά κ.λπ.) με στόχο να συ-
ζητήσει η ΝΑΜ με τους επεν-
δυτές για την απορρόφηση
των αγροτικών προϊόντων ποι-
ότητας για τις ανάγκες λειτουρ-
γίας της ΠΟΤΑ.
γ) Να αναβαθμίσει το Τμήμα
Περιβάλλοντος σε διεύθυνση
και να δημιουργηθεί ειδικό
τμήμα, ώστε με επάρκεια να
παρακολουθείται η τήρηση
των όρων των Μ.Π.Ε. και ειδι-
κότερα η προστασία των νε-
ρών (μετρητές παροχών και
χρήση κ.λπ.).
Παρ’ ότι μέχρι σήμερα ο
επενδυτής μέσα από τις μελέ-
τες περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων που έχουν εγκριθεί, έχει
προχωρήσει σε ενέργειες για
την ελαχιστοποίηση της επιβά-
ρυνσης του περιβάλλοντος
(δημιουργία λιμνοδεξαμενών,
αξιοποίηση ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας με φωτοβολταϊ-
κά πάρκα και σύστημα γεω-
θερμίας, μερική αξιοποίηση
νερού θαλάσσης, επαναφύ-
τευση ελαιοδέντρων κ.λπ.),
οφείλουμε να παρατηρήσου-
με στην πορεία των έργων, με
επίκεντρο τα νερά, ορισμένα
ζητήματα που προκύπτουν μέ-
σα από τους εγκεκριμένους πε-
ριβαλλοντικούς όρους:
Υπάρχει καθυστέρηση στην
εκπόνηση της μελέτης διαχεί-
ρισης των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων της περιο-
χής της υδρογεωλογικής λεκά-
νης (παρ. Δ24 περ. όρων ΠΟ-
ΤΑ Πύλου).
Επρεπε με βάση τις εγκεκρι-
μένες Μ.Π.Ε. να είχαν εκδοθεί
οι σχετικές άδειες, να είχαν
εγκατασταθεί οι μετρητές πα-
ροχής και κατανάλωσης νε-
ρών σε συγκεκριμένες θέσεις
των αξιοποιήσιμων ρεμάτων,
των λιμνοδεξαμενών και της
λιμνοθάλασσας και να κατατί-
θενται για έλεγχο στις αρμό-
διες υπηρεσίες. Εξ άλλου αυτό
προβλέπεται και με την υλο-
ποίηση κατά τη διάρκεια κατα-
σκευής και λειτουργίας του έρ-
γου προγράμματος παρακο-
λούθησης (monitoring).
Συνεπώς είναι επείγουσα η
ανάγκη εγκατάστασης των πα-
ραπάνω στοιχείων και επιπρο-
σθέτως για να ξέρουμε μήπως
στην πορεία απαιτηθεί άλλη
μορφή εξεύρεσης υδάτων
(π.χ. αφαλάτωση). Επειδή έχει
αρχίσει η δημιουργία του γκα-
ζόν για τα γήπεδα γκολφ Ρω-
μανού επείγει να διασφαλιστεί
άμεσα ο έλεγχος των χαρακτη-
ριστικών του και η μη μόλυν-
ση της θάλασσας, καθώς και η
αξιοποίηση των προϊόντων
κλαδέματος αυτού (κομποστο-
ποίηση).
Επιπλέον είναι ανάγκη να
υπάρξουν ξεχωριστοί περι-
βαλλοντικοί όροι για το συ-
γκρότημα που προβλέπεται
εντός της προστατευόμενης πε-
ριοχής (Natura) της ΠΟΤΑ Πύ-
λου. Στα πλαίσια προστασίας
του περιβάλλοντος επισημαί-
νουμε ακόμα την ανάγκη για
συνέχιση του έργου της ανα-
κύκλωσης και εκτός ΠΟΤΑ, τη
λειτουργία εντός αυτής μονά-
δας κομποστοποίησης για τα
παραγόμενα προϊόντα και ιδι-
αίτερα αυτά του χορταριού
του γκολφ και φυσικά το σε-
βασμό της προστατευόμενης
παραλιακής ζώνης όπου πρέ-
πει να μείνει άθικτη και κανένα
έργο δεν πρέπει να γίνει επ’
αυτής.
Να γίνει διαχειριστικό σχέ-
διο, με χρηματοδοτήσεις και
προγράμματα δράσεων για
την προστασία της χλωρίδας,
της πανίδας και των οικοτόπων
της περιοχής και να δημιουρ-
γηθεί μουσείο φυσικής ιστο-
ρίας για το οικοσύστημα της
Γιάλοβας.
Τέλος, απαιτούμε την τήρη-
ση των όρων για ελεύθερη
πρόσβαση στις παραλίες. Δεν
πρόκειται να επιτρέψουμε το
κλείσιμό τους.
Η Ν.Ε. ΣΥΝ Μεσσηνίας

21 Δεκ 2008

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΥΛΟΣ - ΜΑΝΗ


COSTA NAVARINO

Σε ένα από τα πιο όμορφα
παραθαλάσσια και πράσινα
τοπία της Eλλάδας, στη Mεσ-
σηνία, η TEMEΣ δημιουργεί
την “Costa Navarino”,
το
πρώτο ολοκληρωμένο παρα-
θεριστικό προορισμό υψη-
λών προδιαγραφών στη χώ-
ρα μας. Mε την ολοκλήρωση
του έργου, η νοτιοδυτική Πε-
λοπόννησος καθιερώνεται
ως κορυφαία ταξιδιωτική επι-
λογή για όλο το χρόνο και
υπόδειγμα οικοτουριστικής
ανάπτυξης σε παγκόσμιο επί-
πεδο.
Στην “Costa Navarino”, η
τουριστική ανάπτυξη βασίζε-
ται σε αυστηρούς κανόνες
περιβαλλοντικής προστασίας
και διαχείρισης αναγνωρίζο-
ντας τη σημαντική συμβολή
του φυσικού περιβάλλοντος
στη διαμόρφωση τουριστι-
κού προϊόντος υψηλής ποιό-
τητας.
Aναπτύσσεται σε τέσσερις
ανεξάρτητες περιοχές στη
Mεσσηνία, συνολικής έκτα-
σης άνω των 10.000 στρεμ-
μάτων. Περιλαμβάνει ξενο-
δοχειακές μονάδες πέντε
αστέρων, γήπεδα γκολφ και
πολυτελή παραθεριστικά κα-
ταλύματα.
H TEMEΣ A.E. αποτελεί το
φορέα ανάπτυξης της “Costa
Navarino” που βασική της
φιλοσοφία είναι ο σεβασμός
για την περιοχή, το περιβάλ-
λον, τις παραδόσεις και την
τοπική κοινωνία, καθώς και η
δέσμευσή της ότι οι υποδο-
μές που αναπτύσσονται δια-
σφαλίζουν το φυσικό περι-
βάλλον και την αυθεντικότη-
τα της κάθε περιοχής.
H κάλυψη στην “Costa
Navarino” δεν θα υπερβεί
συνολικά το μισό της επιτρε-
πόμενης από το νόμο επιφά-
νειας. Ετσι, πάνω από το 90%
της συνολικής επιφάνειας θα
παραμείνει ακάλυπτο με κύ-
ρια χρήση το φυσικό ή το ορ-
γανωμένο πράσινο, διαφυ-
λάσσοντας το χαρακτήρα και
τη φυσική ομορφιά της πε-
ριοχής.
Eνέργεια
Για την κάλυψη των ενερ-
γειακών της αναγκών, η
TEMEΣ στοχεύει στη δημι-
ουργία ενός πρότυπου φω-
τοβολταϊκού πάρκου ισχύος
22 MW. Mέρος της παραγό-
μενης ενέργειας θα καλύψει
τις ανάγκες της “Costa
Navarino”, ενώ η υπόλοιπη
θα διατίθεται στη ΔEH. Πα-
ράλληλα, με την εγκατάστα-
ση γεωθερμικού συστήματος
ψύξης-θέρμανσης τελευταίας
τεχνολογίας, επιτυγχάνεται
μείωση κατά 66% της ενερ-
γειακής κατανάλωσης από
μη ανανεώσιμες πηγές, ενώ
οι εκπομπές ρύπων ελαττώ-
νονται κατά 80%. Eπίσης,
προωθείται και σύστημα ανά-
κτησης θερμότητας με νερό
από τη θάλασσα.
Yδάτινοι πόροι
Για την υπεύθυνη και βιώ-
σιμη άρδευση των γηπέδων
γκολφ και άλλων χώρων
πρασίνου, έχουν κατασκευα-
στεί αποθηκευτικές λιμνοδε-
ξαμενές συνολικής χωρητι-
κότητας 850.000 κ.μ. που
αξιοποιούν ελάχιστη ποσότη-
τα της πλεονάζουσας επιφα-
νειακής απορροής των ποτα-
μών Σέλα και Ξεριά κατά τη
χειμερινή περίοδο. Oι λιμνο-
δεξαμενές, που έχουν εντα-
χθεί πλήρως στο φυσικό το-
πίο συμβάλλουν στη διαφύ-
λαξη των υπόγειων υδροφο-
ρέων και παράλληλα λει-
τουργούν ως τεχνητοί υγρό-
τοποι.Eπίσης έχουν εκπονη-
θεί μελέτες διαχείρισης υδά-
τινων πόρων για την “Costa
Navarino”. Παράλληλα, σε
συνεργασία με το Aριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης και εξειδικευμένους
ερευνητές, εκπονείται μελέτη
διαχείρισης υδάτινων πόρων
λεκανών απορροής Πύλου -
Pωμανού και Γιαννούζαγα,
αποκλειστικά χρηματοδοτού-
μενης από την TEMEΣ, με
στόχο τη βελτίωση των συν-
θηκών της ευρύτερης περιο-
χής.
Στερεά και υγρά
απόβλητα
Kατά τη φάση κατασκευής
του έργου λειτουργεί ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης στερεών αποβλήτων
(χαρτί, συσκευασίες, μπατα-
ρίες, υπολείμματα σιδηρού
οπλισμού, εδαφικό υλικό) με
έμφαση στην επαναχρησιμο-
ποίηση και ανακύκλωσή
τους. Eπίσης, κατά τη φάση
λειτουργίας προβλέπεται
εκτεταμένο πρόγραμμα ανα-
κύκλωσης ενώ σχεδιάζεται
και η υλοποίηση μονάδας
κομποστοποίησης οργανι-
κών αποβλήτων. Πραγματο-
ποιείται, επίσης, ανακύκλω-
ση αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων κατά τη φάση κατα-
σκευής του έργου καθώς και
βιολογική επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων που πα-
ράγονται εντός του εργοταξί-
ου. Tέλος, σχεδιάζεται η υλο-
ποίηση εγκατάστασης επε-
ξεργασίας λυμάτων μετά από
την κατάρτιση των αναγκαί-
ων τεχνικών μελετών. Εχο-
ντας πάντα ως στόχο την
προστασία του περιβάλλο-
ντος υλοποιούνται μέτρα πε-
ριορισμού της σκόνης και της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
όπως:
• Eγκατάσταση αντιρρυπα-
ντικών φίλτρων.
• Διαβροχή χώρων.
• Eπίστρωση εργοταξιακού
δρόμου με θραυστικό υλικό
και σταθεροποίηση/συμπύ-
κνωσή του κατά τόπους.
• Xρήση ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων και buggies κα-
τά τη φάση λειτουργίας για
την ελαχιστοποίηση των εκ-
πομπών ρύπων.
Φύση-Πράσινο
Bασική προτεραιότητα της
TEMEΣ είναι η διατήρηση,
προστασία και ανάδειξη των
οικολογικά σημαντικών βιο-
τόπων που περιβάλλουν τις
υπό ανάπτυξη περιοχές. Στο
πλαίσιο αυτό προστατεύο-
νται, κατά τη φάση κατασκευ-
ής του έργου, οι γειτονικοί
ευαίσθητοι οικότοποι. Πα-
ράλληλα, η μελέτη που εκ-
πονήθηκε για την αναβάθμι-
ση, τη βλάστηση και το οικο-
σύστημα του ποταμού Σέλα
ήδη βρίσκεται σε φάση υλο-
ποίησης.
Ηδη από το 2002 λειτουρ-
γεί σύστημα παρακολούθη-
σης πυρκαγιών της ευρύτε-
ρης περιοχής. Σε μία προσπά-
θεια να διατηρηθεί αναλλοί-
ωτη η φυσιογνωμία του μεσ-
σηνιακού τοπίου υλοποιήθη-
κε πρόγραμμα μεταφοράς
και μεταφύτευσης όλων των
ελαιοδέντρων και καρποφό-
ρων δέντρων που βρίσκονται
εντός του εργοταξίου. Ηδη
έχουν μεταφυτευθεί περισ-
σότερα από 5.500 ελαιόδε-
ντρα και καρποφόρα δέντρα.
Μεταφύτευση δέντρων
• 5.500 ελαιοδέντρων το
μεγαλύτερο στην Eυρώπη.
• 1.000 δέντρα άλλων ει-
δών.
• Ανω των 10 τόννων το
μέγιστο βάρος δέντρου.
• 100% σχεδόν το ποσο-
στό επιτυχίας.
Συνεργασίες
για το μέλλον
• Συμμετοχή στη δημιουρ-
γία Κέντρου Προστασίας του
Περιβάλλοντος και Bιώσιμης
Aνάπτυξης στον Νομό Mεσ-
σηνίας.
• Συνεργασία με την Eλλη-
νική Oρνιθολογική Eταιρεία.
(Της Ελένης Σιάτρα
από την εφημερίδα
«Ημερησία»)Μεσσηνιακή Μάνη: Παράδεισος ψυχικών απολαύσεων

CLOSE WINDOW
Η διπλή παραλία του Φονιά κοντά στην Καρδαμύλη.
Στο μεσαιωνικό κάστρο και τον πύργο του Μούρτζινου στην παλιά Καρδαμύλη.
Στο μεσαιωνικό κάστρο και τον πύργο του Μούρτζινου στην παλιά Καρδαμύλη.
Ερωτευτείτε τη μαγευτική ακτογραμμή της Εξω Μάνης, διασχίστε τα μοναδικά φαράγγια του Βυρού και του Ριντόμου, απολαύστε γαλήνιες διακοπές 9 μήνες τον χρόνο στη Στούπα και επισκεφθείτε την αρχαία ακρόπολη στην Καρδαμύλη.
Τα τελευταία 1.100 χρόνια, το όνομα Μαϊνη ή Βραχίων της Μάνης ορίζει τον τόπο που κατέχει η μεσαία από τις τρεις χερσονήσους στη νότια Πελοπόννησο. Η επιβλητική οροσειρά του Ανω και Κάτω Ταϋγέτου είναι η απόληξη στη Μεσόγειο της αλπικής πτύχωσης της Πίνδου και έτσι σχηματίζεται η επιμήκης χερσόνησος.
Ενας παράδεισος ψυχικών απολαύσεων, ένα απίστευτο σύνολο τουριστικών προορισμών με ιδιαίτερη χάρη και ένας τόπος γεμάτος ευκαιρίες για μοναδικές διακοπές. Το φαράγγι του Βυρού βρίσκεται στη καρδιά της Μεσσηνιακής Μάνης και χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα ως δρόμος προς τη Λακωνία.
Ο Βυρός αρχίζει από τον Αγιο Παντελεήμονα που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.400 μέτρων στον Ταϋγετο και περνώντας από το δάσος της Βασιλικής φτάνει στη θάλασσα.
Το φαράγγι του Ριντόμου βρίσκεται στην αρχή της Μεσσηνιακής Μάνης, 15 χιλιόμετρα νοτιότερα από την Καλαμάτα, και ξεκινάει από τις εκβολές του ρέματος Σάνταβα. Η διάβαση του Ριντόμου χαρακτηρίζεται από παράξενους και θαυμαστούς γεωλογικούς σχηματισμούς και απαιτεί καλή φυσική κατάσταση.
ΑξιοθέαταΗ Καρδαμύλη αναφέρεται από τον Ομηρο και είχε ακρόπολη και πολλούς ναούς. Στη σημερινή Καρδαμύλη αξιοθέατα τα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης, η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα του 6ου αιώνα, καθώς και κατάλοιπα μεσαιωνικού κάστρου.
Λίγο έξω από το χωριό βρίσκονται οι τάφοι των Διοσκούρων, λαξευμένοι επάνω σε βράχο, ενώ στο νησάκι Μερόπη απέναντι από την παραλία της Καρδαμύλης βρίσκονται ερείπια ενετικών τειχών.
Τέλος, η Στούπα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για πάρα πολλούς, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, αφού προσφέρει φυσική ομορφιά, γαλήνιες διακοπές, υπέροχο κλίμα, παραδειγματική φιλοξενία από πλευράς παροχής υπηρεσιών και το κυριότερο, όλα αυτά τα απολαμβάνει ο επισκέπτης για τουλάχιστον 9 μήνες τον χρόνο!
Από τη νεολιθική εποχή έως τη νίκη κατά του ΙμπραήμΑξιζει να υπενθυμίσουμε ότι στο τείχος της Βέργας οχυρωμένοι Λάκωνες και Μανιάτες πολεμιστές, στις 22-24 Ιουνίου 1826, απέκρουσαν και κατανίκησαν τις μέχρι τότε ανίκητες Τουρκοαιγυπτιακές ορδές του Ιμπραήμ, ανατρέποντας τα σχέδιά του για την κατάπνιξη της Επανάστασης του 1821.
Στο χωριό Κάμπος έχει βρεθεί θολωτός τάφος, καθώς και ερείπια αρχαίου ναού. Τα ερείπια του ονομαστού βυζαντινού κάστρου της Ζαρνάτας βρίσκονται στην κορυφή ενός απότομου βράχου, επάνω από τον Κάμπο.
Στις βάσεις του διακρίνεται αρχαίο πολυγωνικό τείχος, ενώ φημισμένος είναι και ο πύργος του Κουμουντουράκη. Δίπλα του, στη μικρή εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής υπάρχουν παλιές τοιχογραφίες και περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο.
Κοντά στο χωριό Δόλοι βρίσκεται το βαραθρώδες σπήλαιο του Λυκούργου, που διανοίγεται σε 3 ορόφους, στολισμένους με πολύχρωμα εντυπωσιακά λιθωματικά συγκροτήματα. Το σπήλαιο Καταφύγι Αγ. Δημητρίου που βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο οικισμό είναι ένας υπόγειος ποταμός που τα νερά του εκβάλλουν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.
Η εγκαταλελειμμένη από νερά κύρια κοίτη του, με μήκος 1.250 μ., έχει αλλάξει πολλές φορές στάθμη, διανοίγοντας ένα πολυδαίδαλο σύστημα καναλιών.Τα μελανά όστρακα και ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε αυτό μαρτυρούν τη χρησιμοποίησή του για κατοίκηση και τόπο λατρείας, από ανθρώπους της Νεολιθικής Εποχής. Τέλος, μοναδική είναι η μαρμάρινη είσοδος με το τεράστιο επίσης μαρμαρόστρωτο προαύλιο!
Στη Στούπα του... Ζορμπά
Αφεθείτε στη γοητεία του γαλήνιου τοπίου, με τη θάλασσα στα πόδια σας, όπου έζησε ο Καζαντζάκης με τον αληθινό ήρωά του Γιώργο Ζορμπά
Για την απόλυτη θέα στην πόλη της Καλαμάτας και το κέντρο του Μεσσηνιακού κόλπου, ένας είναι ο εξώστης, πέρα ψηλά στην Ανω Βέργα. Ο δρόμος αναρριχάται στον δυτικό Ταϋγετο από τα Σωτηριάνικα και αρκετά ψηλότερα από το χωριό, φεύγετε αριστερά στην πινακίδα που δείχνει για την Ανω Βέργα.
Ολο και ξεμακραίνουμε από το επίπεδο της θάλασσας, θέα καταπληκτική, όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμάτας βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, χαρακτηριστική η κύρια γραμμή από το κάστρο μέχρι το λιμάνι, όπου ήταν και το πρώτο οικιστικό κύτταρο της πόλης.
Εκεί στη Στούπα τώρα, τον αντικειμενικά ιδανικό τόπο διακοπών και για τις «τέσσερις εποχές» του Βιβάλντι, αφεθείτε στο πανόραμα της παραλίας και απολαύστε το μανιάτικο πρωινό σας, με λάδι και μικρή ελιά Μάνης, ζυμωτό παξιμάδι, ντομάτα από τα μποστάνια και φέτα από τον Ταϋγετο.
Με φρέσκο ψάριΦυσικά μεσημέρι και βράδυ, την πρωτοκαθεδρία έχει το φρεσκότατο ψάρι του Μεσσηνιακού κόλπου στα διάφορα κεντράκια, με τη θάλασσα στα πόδια σας και τη γαλήνη να κυριεύει τα πάντα...
Από τις ανέκδοτες ιστορίες και φυσικά γεγονός άγνωστο για τους πολλούς είναι το στοιχείο ότι στη Στούπα ο Νίκος Καζαντζάκης έζησε με τον αληθινό ήρωά του Γιώργο Ζορμπά, έχοντας την εκμετάλλευση του μεταλλείου Πραστοβάς - Στούπας.
Στο χωριό Μηλιά που αποτελείται από πέντε οικισμούς, υπάρχει το μοναδικό στην Ελλάδα κωδωνοστάσιο γοτθικού ρυθμού ύψους 22 μέτρων κατασκευασμένο με ντόπιο μάρμαρο.
Στην Πλάτσα υπάρχουν οι βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Ιωάννη.
Το χωριό Θαλάμες πήρε τη νεότερη ονομασία του από την ομώνυμη αρχαία πόλη που βρισκόταν εκεί κοντά, που φιλοξενούσε ιερό της Ινώς και μαντείο, στο οποίο οι ιερείς εξηγούσαν τα όνειρα των ενδιαφερομένων...
Αναμνήσεις από έναν κόσμο που χάθηκε...«Κάποτε οι εποχές ήταν διαφορετικές, το κάθε χωριό ήταν σαν μια οικογένεια, μοιράζονταν τις χαρές και τις λύπες και ο ένας στήριζε τον άλλον...
Η αρχιτεκτονική εκείνης της εποχής έβγαινε από τους μαστόρους της πέτρας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ντόπια υλικά, με το μεράκι και την αγάπη τους, έχιζαν σπίτια, πύργους, εκκλησίες, γεφύρια, καλντερίμια, έργα που και σήμερα προκαλούν τον θαυμασμό.
Η διασκέδαση για τον κόσμο τότε ήταν οι γάμοι, τα βαφτίσια και κυρίως τα πανηγύρια, παραμονή ή ολοήμερα στη γιορτή της εκκλησίας κάθε χωριού. Ο τρόπος ζωής ήταν απλός και δεν είχε αλλάξει για πολλά χρόνια.
Μέσο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, οι «βενζίνες» για Καλαμάτα (είδος μεγάλου καϊκιού), που περνούσαν καθημερινά από Τραχήλα, Αγιο Νικόλαο, Στούπα και Καρδαμύλη. Ετσι οι κάτοικοι από τα ορεινά χωριά έπρεπε να περπατήσουν ώρες και συνήθως φορτωμένοι.
Η Στούπα μέχρι τη δεκαετία του 70 ήταν ένα μικρό χωριό, με ελάχιστα σπίτια κατά μήκος της παραλίας όπου υπήρχαν και δύο καφενεία. Εκεί μπορούσε κάποιος να βρει τα βασικά για ένα σπιτικό, αλλά και απλά γεύματα για τους πρώτους επισκέπτες.
Οι οικογένειες εκείνα τα χρόνια ήταν αυτάρκεις. Στη Στούπα υπήρχαν πηγάδια, από τα οποία πότιζαν τους μπαξέδες, αλλά και στα οποία κρέμαγαν καλάθια με τρόφιμα και ποτά για συντήρηση και δροσιά.
Οι άντρες ήταν υπεύθυνοι για τις πολύ σκληρές δουλειές, μπορούσαν όμως να περνάνε πολλές ώρες στο καφενείο, που γι αυτούς αποτελούσε τον χώρο συνάντησης των πολιτικών και παντός είδους αναλύσεων, πειραγμάτων και ενίοτε καυγάδων...
Στις ρούγεςΟι γυναίκες δεν πήγαιναν στο καφενείο. Τόπος συνεύρεσής τους ήταν οι ρούγες. Συγκεκριμένοι χώροι σε κάθε χωριό (με πέτρινα πεζούλια), όπου συναντιόντουσαν, κουβέντιαζαν, κουτσομπόλευαν, πλέκανε, κεντάγανε, γνέθανε με τη ρόκα τους και καμιά φορά χορεύανε.
Ο ερχομός των τουριστών άλλαξε τα πράγματα δραστικά και την επόμενη δεκαετία η Στούπα και η γύρω περιοχή άλλαξαν ριζικά.
Αυτά και άλλα πολλά ζηλευτά καταγράφουν, λοιπόν, τα δραστήρια μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών της Στούπας.
Στον άγριο Νότιο Ταϋγετο
Πυκνά δάση από έλατα και πεύκα, δυσπρόσιτες πλαγιές, ψηλές κορυφές, γάργαρες πηγές και αναπτυγμένο δίκτυο δασικών δρόμων καθηλώνουν τον επισκέπτη του Πενταδάκτυλου
Πολυκόρυφος και άγριος ο νότιος Ταϋγετος, με τις πηγές του, τα δάση του και τις δυσπρόσιτες πλαγιές του. Ξακουστός, λοιπόν, ο Πενταδάκτυλος και θαυμαστό το δάσος της Βασιλικής στη μεσσηνιακή του πλευρά.
Σε ένα βουνό πασίγνωστο και πανέμορφο, όπως είναι ο Ταϋγετος, υπάρχει ανεπτυγμένο δίκτυο δασικών δρόμων, αρκετά δασικά φυλάκια και σημεία δασικής αναψυχής, αλλά και παράλληλα σημειώστε ότι δεν υπάρχουν «δασικά πρατήρια καυσίμων»...
Το δάσος της ΒασιλικήςΜε ορμητήριο, λοιπόν, τη Στούπα παίρνουμε τώρα τον δρόμο για Εξωχώρι, εκεί στην άσφαλτο που συνδέει το Οίτυλο με την Καλαμάτα, αμέσως μετά το παμπάλαιο μοναστήρι του Αγίου Σαμουήλ, και συνεχίζουμε την πορεία μας για το δάσος της Βασιλικής.
Ελατα, πεύκα, φτέρες όλα ζωντανά και φωτεινά, και κάπου κάπου και καμιά όαση ανθρώπινης παρουσίας, στη μορφή μιας κατοικίας ή και κάποιου κήπου με λαχανικά, εκεί που δεν το φαντάζεσαι!
Γραφικό το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου με την πηγή και το κρυστάλλινο νερό να τρέχει στο πλάι του και εμείς συνεχίζουμε 200 μέτρα πιο πάνω, για να βρεθούμε στον καλοκαιρινό οικισμό που αποτελείται από καμιά δεκαριά μονόχωρα σπιτάκια.
Εδώ στο τέρμα του οδοιπορικού μας στα νότια του Μεσσηνιακού Ταϋγέτου, ο απαιτητικός οδοιπόρος και ορειβάτης μπορεί να επιλέξει και πάνω και κάτω, αφού το σημείο εδώ αποτελεί κόμβο για ανάβαση στην κορυφή του Ταϋγέτου, την Πυραμίδα, ή κατάβαση στο φαράγγι του Βυρού, με το χτιστό μονοπάτι και τα χτιστά τοιχώματα σε κάποια σημεία.
Ανθολογώντας ομορφιές...Από τον Αγιο Δημήτριο ο αδιέξοδος δρόμος οδηγεί στην Τραχήλα σε 7 χλμ., έναν παράδεισο για λίγους και για απόλυτα ήσυχες διακοπές.
Εκεί ένα σηματοδοτημένο πεζοπορικό μονοπάτι οδηγεί στη Λαγκάδα, προσφέροντάς σας εικόνες εναρμονισμένες στο πνεύμα της οικοτουριστικής δράσης, ενώ ένα χιλιόμετρο βορειότερα της Τραχήλας ένα άλλο οδοσημασμένο μονοπάτι οδηγεί στις Θαλάμες και στο Νομιτσί.
Από το τέρμα του δρόμου στην Τραχήλα σε νότια κατεύθυνση, ένας χωματόδρομος 400 μέτρα οδηγεί σε μια γιγάντια φυσική πισίνα με πρασινογάλαζα νερά, αλλά, για να κολυμπήσει κάποιος σε αυτό το υπέροχο φιόρδ, χρειάζεται να κάνει πρώτα ελεύθερη πτώση και μετά να επέμβει ελικόπτερο διάσωσης...
Στο σπήλαιο Καταφύγι και το χωριό ΜηλιάΚοντά στο χωριό Προάστιο διανοίγεται το σπήλαιο Καταφύγι Βατσινίδη. Εχει δύο τεράστιους θαλάμους με λίμνες από θαλασσινό νερό, καθώς και ξερολιθιές σκεπασμένες από σταλακτιτική ύλη, που μαρτυρούν την εγκατάσταση ανθρώπων εδώ και πολλούς αιώνες. Ενας φεγγίτης στην οροφή μοιράζει φως και χρώματα, ενώ ανιχνεύονται και λιμναίες αποβάθρες!
Τέλος, στο χωριό Μηλιά, σε υψόμετρο 450 μέτρων που αποτελείται από πέντε οικισμούς, υπάρχει ένα κωδωνοστάσιο γοτθικού ρυθμού ύψους 22 μέτρων κατασκευασμένο από ντόπιο μάρμαρο, ενώ στο χωριό Πλάτσα υπάρχουν οι βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Ιωάννη.
Ο κοσμοπολίτικος Αγιος ΝικόλαοςΟ Αγιος Νικόλαος κοσμοπολίτικος και πολύκοσμος, συμπαθητικό το αλιευτικό καταφύγιο, αλλά για να μπεις στη θάλασσα από την παράκτια μεγάλη ξέρα πρέπει να είσαι κάτι ανάμεσα σε αναστενάρη και φακίρη...
Το σπήλαιο του Αγ. Δημητρίου, που βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο οικισμό, λίγο πιο πέρα από τον Αγιο Νικόλαο (Σελίνιτσα), είναι υπόγειος ποταμός που τα νερά του εκβάλλουν κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και έχει εξερευνηθεί σε βάθος 16 χιλιομέτρων.
Η εγκαταλελειμμένη από νερά κύρια κοίτη του, με μήκος 1.250 μέτρα, έχει αλλάξει πολλές φορές στάθμη, διανοίγοντας ένα πολυδαίδαλο σύστημα καναλιών σε χαμηλότερα επίπεδα.
Πώς θα πάτε

 • Η οδική πρόσβαση στην Καλαμάτα από Αθήνα εγγυάται ασφάλεια εθνικής οδού σε μήκος περίπου 165 χιλιομέτρων μέχρι και έξω από την Τρίπολη. Μετά ακολουθεί ένα διπλό πακέτο δύσκολων στροφών, ένα πλησιάζοντας τη Μεγαλόπολη και ένα άλλο να υποδηλώνει την απουσία της ελαττωματικής εθνικής προς Καλαμάτα.

 • Από την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας η Καρδαμύλη απέχει 30 περίπου χιλιόμετρα, με τη Στούπα να βρίσκεται περίπου 6 χιλιόμετρα μακρύτερα. Οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να έλθει στην Καλαμάτα και από τη Σπάρτη, αφού αυτός ο κλασικός δρόμος αξίζει για την αυθεντικότητά του, όσο και για την οδηγική απόλαυση που χαρίζει. Φυσικά, η Μεσσηνιακή Μάνη συνδέεται και με την υπόλοιπη, μέσω Οιτύλου και Γυθείου.

 • Τέλος, το δάσος της Βασιλικής προσεγγίζεται με χωματόδρομο που απαιτεί στοιχειώδη οδηγική εμπειρία σε βουνά και ομάδα εντός του αυτοκινήτου, πλήρους σύμπνοιας...
Πού θα φάτε

 • Στούπα
Στη Στούπα, η εκπληκτική κυρία Βούλα Κυριακέα στο στέκι της «Χθες και Σήμερα» είναι ένα χείμαρρος δημιουργίας και αυθεντικότητας.
«Εχουμε γεύσεις με λάδι, φτιάχνουμε σαπούνι, ζυμωτό ψωμί κάθε Τρίτη στον ξυλόφουρνο και, φυσικά, μπόλικη κουβέντα για το λιομάζωμα, δείχνοντας στους εκατοντάδες Κεντροευρωπαίους πώς μαζεύεται η ελιά...», μας λέει η κυρία Βούλα. Εσείς απλά αφεθείτε στο πανόραμα της παραλίας της Στούπας και απολαύστε το μανιάτικο πρωινό σας, με λάδι και μικρή ελιά Μάνης, ζυμωτό παξιμάδι, ντομάτα από τα μποστάνια και φέτα από τον Ταϋγετο. Ακόμη πίτα με λιαστές ντομάτες, μανιταρόπιτα, μελιτζανόπιτα και κιμαδόπιτα, με υλικά που εγγυώνται την απόλυτη ποιότητα, σε πανέμορφη θέση και με μυρωδιές από το χθες!

 • Λαγκάδα
Στην είσοδο του χωριού Λαγκάδα από Αρεόπολη, η αυθεντικότατη ταβέρνα του κ. Πέτρου Γιωργηλά, του επονομαζόμενου και μπάρμπα Πέτρου, με τα κοκόρια του και τα κηπευτικά του, είναι το απόλυτο σημείο για στάση.
Χρήσιμα τηλέφωνα

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας: 27210-44200

 • Τροχαία Καλαμάτας: 27210-25444

 • Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλης: 27210-73209

 • Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας: 27210-69696

 • Νοσοκομείο Καλαμάτας: 27210-46000

 • Περιφερειακό Ιατρείο Καρδαμύλης: 27210-73218
Κείμενα: Αλέξανδρος Τσαντούλας
Φωτογραφίες: Πηνελόπη Τσαντούλα "ΕΘΝΟΣ" 18/09/2008

10 Δεκ 2008

Κάτι τρέχει στη Γιάλοβα .....

Το ΕΛΚΕΘΕ επανεξετάζει δείγματα της λιμνοθάλασσας

Τιμές αναλύσεων που μπορεί να προκληθούν από λύματα βιομηχανίας, παρουσιάσθηκαν σε δείγματα που έχουν ληφθεί από τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας.
Ήδη το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), μετά από αίτημα του Τμήματος Αλιείας της Νομαρχίας Μεσσηνίας, έχει λάβει νέα δείγματα, τόσο από το ίζημα όσο και από το νερό, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.
Τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων στις αρχές του καλοκαιριού παραξένεψαν τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την εμφάνιση τέτοιων τοξικών ουσιών. Κι αυτό, γιατί από την ευρύτερη περιοχή απουσιάζουν βιομηχανίες τέτοιου είδους που με λύματά τους θα μπορούσαν να ρυπάνουν τη λιμνοθάλασσα.
Κατόπιν αυτών των ευρημάτων, οι υπηρεσίες έκριναν πως χρειάζεται επανεξέταση, ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι η ύπαρξη τοξικών ουσιών.

Νέα δείγματα
Μετά τα αποτελέσματα από τα πρώτα δείγματα, οι υπηρεσίες έκριναν πως χρειάζεται επανεξέταση, ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι η ύπαρξη τοξικών ουσιών (π.χ. βαρέα μέταλλα).
Η προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της Νομαρχίας Μεσσηνίας Ζωή Γεωργίου, ερωτώμενη από το «Θάρρος», επιβεβαίωσε ότι στα πρώτα δείγματα υπήρξαν κάποια αποτελέσματα τα οποία παραξένεψαν την υπηρεσία (χωρίς να αναφέρει ποια είναι αυτά), εξ ου και αποφασίσθηκε ο επανέλεγχος. Ζητήθηκε, μάλιστα, τα νέα δείγματα να ληφθούν από το ΕΛΚΕΘΕ λόγω εμπειρίας και εξοπλισμού, ώστε τα αποτελέσματα να είναι απολύτως αξιόπιστα.
Από την πλευρά του ΕΛΚΕΘΕ, η κα Αλέκα Παυλίδου, με την οποία επικοινωνήσαμε, μας ενημέρωσε ότι έχουν ληφθεί δείγματα από το ίζημα και το νερό της λιμνοθάλασσας, εδώ και περίπου ένα μήνα, ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας τα αποτελέσματα θα έχουν σταλεί στο Τμήμα Αλιείας.

Ψαράδες
Στην ερώτησή μας αν γνωρίζει για το πρόβλημα, ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων, Γ. Σταυριανάκης, απάντησε ότι κανείς δεν τον έχει ενημερώσει. Πρόσθεσε, ωστόσο, λίγο αργότερα ότι γνώριζε πως είχαν ληφθεί δείγματα αρχές καλοκαιριού στα οποία «βρέθηκε κάτι», αλλά και πως επρόκειτο να ληφθούν νέα δείγματα.
Κατά τον κ. Σταυριανάκη, μέχρι σήμερα κανείς δεν τον έχει ενημερώσει γι’ αυτά τα δεύτερα δείγματα, ενώ αναρωτήθηκε πώς ελήφθησαν χωρίς να ερωτηθεί και να είναι παρών. Παρατήρησε, μάλιστα, ότι είναι σημαντικό το σημείο από το οποίο ελήφθησαν, αφού οι περίεργες τιμές μπορεί να αφορούν στο νερό της θάλασσας το οποίο μπαίνει στη λιμνοθάλασσα, όταν ανοίγουν οι δίοδοι.
Από την πλευρά του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορυφασίου ο κ. Κωνσταντίνος Τσάκωνας, στην ερώτησή μας αν υπάρχουν προβλήματα με τη λιμνοθάλασσα, σημείωσε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η αλατότητά της και αν αυτό συνεχισθεί, σε 2-3 χρόνια θα έχει «πεθάνει».

© Θάρροs 2008 Εφημερίδα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
Powered by: e-nt Solutions

4 Δεκ 2008

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΟΥ

Εμπλοκή προέκυψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου για το χώρο εγκατά-
στασης του δεματοποιητή και εναπόθεσης των δεματοποιημένων σκουπιδιών
της ενότητας 7-8 δήμων της πρώην επαρχίας Πυλίας. Σύμβουλοι των μειοψηφιών
και της πλειοψηφίας πρότειναν οι δράσεις αυτές να αναπτυχθούν σ’ άλλο χώρο, να
βρεθεί κατάλληλος χώρος και να μην επιλεχθεί η χωματερή του δήμου, ώστε οι
εγκαταστάσεις αυτές να μην είναι κοντά στην Πύλο.
Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει προβληματισμό, διαβουλεύσεις και συζητήσεις
στους δημοτικούς παράγοντες, και ο δήμαρχος Γιώργος Χρονόπουλος προτίθεται
να το φέρει σύντομα και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
«Σ’ αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει, να αναζητήσουμε και να βρούμε άλλο χώρο»,
μας είπε ο δήμαρχος και συμπλήρωσε: «Σε 1 - 2 μήνες αυτός ο χώρος δεν μπορεί να
βρεθεί. Θα απαιτήσει έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αγορά ή παραχώρηση του
χώρου που θα βρούμε. Και όλο αυτό θα πάρει μήνες. Εκεί τα έχουμε όλα και θα κά-
νουμε και αποκατάσταση της χωματερής.
Κι είναι για τα 2 χρόνια που υπάρχει η δέσμευση για προσωρινή εναπόθεση».
Ο κ. Χρονόπουλος τόνισε πως δε θα το επιτρέψει να πληρώνει ο πυλιακός λαός
πρόστιμο 34.000 ευρώ την ημέρα. Και πρόσθεσε: «Είναι αυστηρά για 2 χρόνια.
Από ‘κεί κι έπειτα μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εκτιμώ πως θα γίνει ένα εργοστά-
σιο για όλη την Πελοπόννησο. Δεν μπορεί να γίνει ένα μόνο για όλη τη Μεσσηνία.
Δεν είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των σκουπιδιών. Εμείς οι 7-8 δήμοι μπορούμε να
δούμε την περίπτωση της λιπασματοποίησης ή ΣΔΙΤ, ώστε να έχουμε λιγότερα
σκουπίδια». Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
______________________________________________________________________________

Μπράβο στους συμβούλους της Αντιπολίτευσης και περισσότερο της Συμπολίτευσης που
αρνήθηκαν τη παράλογη πρόταση του Δημάρχου .....
ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ των οκτώ Δήμων για να πάνε στον Άι Νικόλα από θα περνάνε από την πλατεία (πολιτιστικό δρώμενο μετά οσμών) ή από τη λεωφόρο Κολοκοτρώνη (παρακαμπτήριος της πόλης... sic )
Στον Άι Νικόλα ο Δήμαρχος δεν ήθελε ούτε Αιολικό Πάρκο γιά λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ήταν και τα πουλιά που θάχαναν το δρόμο της επιστροφής ....
Ο Φαρισαϊσμός σε όλο του το μεγαλείο.
Μπράβο και πάλι στους συμβούλους που είπαν όχι,πιστεύω ο δήμαρχος να μη τους πείσει........όταν το θέμα ξανασυζητηθεί.
(M.Λ)