23 Δεκ 2008

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΤΑ

Η γραμματεία της Ν.Ε. του
Συνασπισμού, σε πρό-
σφατη συνεδρίασή της,
στην οποία συζήτησε το θέμα
της ΠΟΤΑ κατέληξε ομόφωνα
στην παρακάτω απόφαση:
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η
επένδυση της ΠΟΤΑ Μεσση-
νίας έχει ήδη προχωρήσει στο
τελικό στάδιο, θεωρεί ανα-
γκαίο να τονίσει ότι στην πα-
ρούσα φάση πρέπει να καλέ-
σει τους πολίτες να αγωνι-
στούν ώστε να ελαχιστοποιη-
θούν οι αρνητικές επιπτώσεις
και να μεγιστοποιηθούν τα
όποια θετικά.
Είμαστε υποχρεωμένοι λοι-
πόν να τονίσουμε ότι τα κεντρι-
κά ζητήματα είναι τα θέματα
που αφορούν τους υδάτινους
πόρους, την αυστηρή τήρηση
των όρων των μελετών περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων και
της νομιμότητας.
Με βάση αυτά τα δεδομένα
επιμένουμε στην δημιουργία
επιτροπής παρακολούθησης
της συγκεκριμένης επένδυσης
στην οποία θα συμμετέχει η
Ν.Α., οι όμοροι δήμοι, οι εκ-
πρόσωποι του επενδυτή, εκ-
πρόσωποι της Περιφέρειας και
εκπρόσωπος της κυβέρνησης,
με περιεχόμενο την τήρηση
των όρων των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων και την προ-
στασία των υδάτων.
Αναλυτικά:
Α) Για το λόγο αυτό, διεκδι-
κούμε από την κυβέρνηση:
1) Να υπάρξει γενναία χρημα-
τοδότηση και να επιταχυνθούν
όλες οι διαδικασίες, ώστε γρή-
γορα να ολοκληρωθούν οι με-
λέτες και να δημοπρατηθούν
από το εθνικό σκέλος του
ΕΣΠΑ η ουσιαστική βελτίωση
των οδικών αξόνων (α) Καλα-
μάτα – Ριζόμυλος – Πύλος –
Μεθώνη, β) Πύλος – Ρωμανού
– Γαργαλιάνοι – Φιλιατρά, διό-
τι με το υπάρχον οδικό δίκτυο
δεν μπορεί να υπάρξει τουρι-
στική ανάπτυξη.
2) Την χρηματοδότηση για
άμεση ολοκλήρωση και λει-
τουργία των βιολογικών καθα-
ρισμών του Δήμου Νέστορος
και Πύλου με τριτοβάθμιο σύ-
στημα επεξεργασίας των λυ-
μάτων. Σε διαφορετική περί-
πτωση πρέπει να δρομολογη-
θεί άμεσα ο εναλλακτικός τρό-
πος λειτουργίας της μονάδας
βιολογικού καθαρισμού της
επένδυσης.
3) Την άμεση νομοθετική ρύθ-
μιση ώστε να επαναχρησιμο-
ποιούνται τα νερά των βιολο-
γικών καθαρισμών για άρδευ-
ση.
4) Τη δημιουργία Τμήματος
Τουριστικών Επαγγελμάτων
στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και ανά-
λογων τμημάτων στα δημόσια
Ι.Ε.Κ. του νομού, ώστε να
υπάρξουν οι ειδικότητες εργα-
ζομένων που θα απαιτούνται
για τη λειτουργία της ΠΟΤΑ,
διότι θα πρέπει οι νέοι του νο-
μού να επωφεληθούν από τη
δημιουργία των θέσεων εργα-
σίας της ΠΟΤΑ.
5) Τη θεσμοθέτηση επιτροπής
παρακολούθησης της τήρησης
των περιβαλλοντικών όρων
που έχουν εγκριθεί στις Μ.Π.Ε.
και επιτροπής επίβλεψης για το
σύνολο των υδάτων που χρη-
σιμοποιούνται στην ΠΟΤΑ
ώστε να μην υπάρξει υποβάθ-
μιση του υδροφόρου ορίζο-
ντα. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε
ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις.
7) Την επιδότηση των ελαιοτρι-
βείων 3 φάσεων ώστε να μετα-
τραπούν σε διφασικά α) μέσα
από τα χρήματα που παρακρα-
τούνται από την ενιαία αποδε-
σμευμένη ενίσχυση, β) από
παρακράτηση μέρους της επι-
δότησης των 145 εκ. ευρώ
που γίνονται για την επένδυ-
ση, διότι για την προστασία
του περιβάλλοντος πρέπει να
πληρώσει και ο επενδυτής, γ)
από προγράμματα προστασίας
του περιβάλλοντος της Ε.Ε. με
στόχο τον μηδενισμό της ρύ-
πανσης των νερών των ποτα-
μών και των χειμάρρων.
Β) Η Ν.Α. Μεσσηνίας πρέπει να
επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα
και να προχωρήσει στα κατάλ-
ληλα μέτρα και ενέργειες για
τη σύνδεση του τουρισμού με
την εγχώρια παραγωγή.
Τονίζουμε για μια ακόμη φορά
ότι ο ΣΥΝ διεκδίκησε και από
την κυβέρνηση, αλλά και μέσα
από τα στελέχη του στο Ν.Σ. να
υπάρξει απόφαση του Ν.Σ. της
ΝΑΜ και να ζητήσει από τον
επενδυτή την υπογραφή μνη-
μονίου συνεργασίας μεταξύ
της ΝΑΜ και την ΤΕΜΕΣ ΑΕ
ώστε:
α) Οι εργαζόμενοι που θα απα-
σχοληθούν στην ΠΟΤΑ να εί-
ναι από την περιοχή και το νο-
μό μας κατά προτεραιότητα και
β) Να υπάρξει κατά προτεραιό-
τητα απορρόφηση πιστοποιη-
μένων αγροτικών προϊόντων
ποιότητας του νομού μας από
την ΠΟΤΑ.
Παρ’ ότι αυτή η πρότασή μας
απορρίφθηκε από τις παρατά-
ξεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ
στο Ν.Σ., αλλά και από την κυ-
βέρνηση το Μάρτιο του 2007,
όταν έθεσε το θέμα στη βουλή
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δρα-
γασάκης. Θα αγωνιστούμε για
να γίνουν πράξη αυτά, απευ-
θυνόμενοι πρώτα απ’ όλα
στην κοινωνία της Μεσσηνίας,
αλλά και στους φορείς, την
αυτοδιοίκηση και διεκδικώ-
ντας τα πάλι από την κυβέρνη-
ση.
Επιπλέον διεκδικούμε από τη
ΝΑΜ να προχωρήσει στα κα-
τάλληλα μέτρα και ενέργειες:
α) Προς τους επαγγελματίες
της περιοχής ώστε να εφαρμο-
στεί ένα «σύμφωνο ποιότη-
τας» με αποκλειστική χρησιμο-
ποίηση μεσσηνιακού έξτρα
παρθένου ελαιολάδου και το-
πικών προϊόντων σε όλα τα
καταστήματα εστίασης.
β) Προς τους αγρότες για πα-
ραγωγή πιστοποιημένων προϊ-
όντων ποιότητας (ολοκληρω-
μένη διαχείριση των βιολογι-
κών) και τυποποίησή τους (λά-
δι, κρασί, φρούτα, οπωροκη-
πευτικά κ.λπ.) με στόχο να συ-
ζητήσει η ΝΑΜ με τους επεν-
δυτές για την απορρόφηση
των αγροτικών προϊόντων ποι-
ότητας για τις ανάγκες λειτουρ-
γίας της ΠΟΤΑ.
γ) Να αναβαθμίσει το Τμήμα
Περιβάλλοντος σε διεύθυνση
και να δημιουργηθεί ειδικό
τμήμα, ώστε με επάρκεια να
παρακολουθείται η τήρηση
των όρων των Μ.Π.Ε. και ειδι-
κότερα η προστασία των νε-
ρών (μετρητές παροχών και
χρήση κ.λπ.).
Παρ’ ότι μέχρι σήμερα ο
επενδυτής μέσα από τις μελέ-
τες περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων που έχουν εγκριθεί, έχει
προχωρήσει σε ενέργειες για
την ελαχιστοποίηση της επιβά-
ρυνσης του περιβάλλοντος
(δημιουργία λιμνοδεξαμενών,
αξιοποίηση ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας με φωτοβολταϊ-
κά πάρκα και σύστημα γεω-
θερμίας, μερική αξιοποίηση
νερού θαλάσσης, επαναφύ-
τευση ελαιοδέντρων κ.λπ.),
οφείλουμε να παρατηρήσου-
με στην πορεία των έργων, με
επίκεντρο τα νερά, ορισμένα
ζητήματα που προκύπτουν μέ-
σα από τους εγκεκριμένους πε-
ριβαλλοντικούς όρους:
Υπάρχει καθυστέρηση στην
εκπόνηση της μελέτης διαχεί-
ρισης των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων της περιο-
χής της υδρογεωλογικής λεκά-
νης (παρ. Δ24 περ. όρων ΠΟ-
ΤΑ Πύλου).
Επρεπε με βάση τις εγκεκρι-
μένες Μ.Π.Ε. να είχαν εκδοθεί
οι σχετικές άδειες, να είχαν
εγκατασταθεί οι μετρητές πα-
ροχής και κατανάλωσης νε-
ρών σε συγκεκριμένες θέσεις
των αξιοποιήσιμων ρεμάτων,
των λιμνοδεξαμενών και της
λιμνοθάλασσας και να κατατί-
θενται για έλεγχο στις αρμό-
διες υπηρεσίες. Εξ άλλου αυτό
προβλέπεται και με την υλο-
ποίηση κατά τη διάρκεια κατα-
σκευής και λειτουργίας του έρ-
γου προγράμματος παρακο-
λούθησης (monitoring).
Συνεπώς είναι επείγουσα η
ανάγκη εγκατάστασης των πα-
ραπάνω στοιχείων και επιπρο-
σθέτως για να ξέρουμε μήπως
στην πορεία απαιτηθεί άλλη
μορφή εξεύρεσης υδάτων
(π.χ. αφαλάτωση). Επειδή έχει
αρχίσει η δημιουργία του γκα-
ζόν για τα γήπεδα γκολφ Ρω-
μανού επείγει να διασφαλιστεί
άμεσα ο έλεγχος των χαρακτη-
ριστικών του και η μη μόλυν-
ση της θάλασσας, καθώς και η
αξιοποίηση των προϊόντων
κλαδέματος αυτού (κομποστο-
ποίηση).
Επιπλέον είναι ανάγκη να
υπάρξουν ξεχωριστοί περι-
βαλλοντικοί όροι για το συ-
γκρότημα που προβλέπεται
εντός της προστατευόμενης πε-
ριοχής (Natura) της ΠΟΤΑ Πύ-
λου. Στα πλαίσια προστασίας
του περιβάλλοντος επισημαί-
νουμε ακόμα την ανάγκη για
συνέχιση του έργου της ανα-
κύκλωσης και εκτός ΠΟΤΑ, τη
λειτουργία εντός αυτής μονά-
δας κομποστοποίησης για τα
παραγόμενα προϊόντα και ιδι-
αίτερα αυτά του χορταριού
του γκολφ και φυσικά το σε-
βασμό της προστατευόμενης
παραλιακής ζώνης όπου πρέ-
πει να μείνει άθικτη και κανένα
έργο δεν πρέπει να γίνει επ’
αυτής.
Να γίνει διαχειριστικό σχέ-
διο, με χρηματοδοτήσεις και
προγράμματα δράσεων για
την προστασία της χλωρίδας,
της πανίδας και των οικοτόπων
της περιοχής και να δημιουρ-
γηθεί μουσείο φυσικής ιστο-
ρίας για το οικοσύστημα της
Γιάλοβας.
Τέλος, απαιτούμε την τήρη-
ση των όρων για ελεύθερη
πρόσβαση στις παραλίες. Δεν
πρόκειται να επιτρέψουμε το
κλείσιμό τους.
Η Ν.Ε. ΣΥΝ Μεσσηνίας