15 Οκτ 2008

Φράγματα σε Πυλία και Τριφυλία

Το Φιλιατρινό και άλλα 4
φράγματα σε Πυλία και Τριφυλία
μαζί μ’ ένα ακόμα αρδευτικό έρ-
γο, περιλαμβάνονται στα έργα σε-
ναρίου μελλοντικής επιλογής στη
Μεσσηνία, που παρουσιάστηκαν
σε πρόσφατη ημερίδα του
υπουργείου Ανάπτυξης στην Κα-
λαμάτα, για τη διαχείριση των
υδατικών πόρων της Πελοποννή-
σου.

Τα μελλοντικά έργα άρδευσης
του νομού που δεν έχουν εντα-
χθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης, με εξαίρεση το Φιλιατρινό, τα
οποία εξετάζονται στα Σενάρια
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
(ΣΔΥΤ) από τους μελετητές και
παρουσιάστηκαν στην ημερίδα εί-
ναι:
1) Φράγμα και δίκτυα Λα-
γκούβαρδου:
α) Φράγμα στη θέ-
ση Λαγκούβαρδος (υπάρχει προ-
μελέτη), προϋπολογισμού
33.912.356 ευρώ. Ωφέλιμος
όγκος 6.900.000 μκ. β) Δίκτυα
Λαγκούβαρδου, προϋπολογι-
σμού 31.350.000 ευρώ. Προβλέ-
πεται να αρδευθούν νέες εκτάσεις
28.500 στρεμμάτων στο Δήμο
Γαργαλιάνων.
2) Φράγμα Φιλιατρινού
(υπάρχει μελέτη),
προϋπολογι-
σμού 32.845.160 ευρώ. Φράγμα
από σκληρό επίχωμα με όγκο τα-
μίευσης 7.810.000 μκ. Σύμφωνα
με την οριστική μελέτη προβλέπε-
ται να αρδευθούν 35.000 στρέμ-
ματα με απόληψη 9 εκ. μκ. από το
φράγμα.
3) Φράγμα και δίκτυα Μινα-
γιώτικου:
α) Φράγμα Μιναγιώτι-
κο, προϋπολογισμού 11.198.424
ευρώ. Ωφέλιμος όγκος
11.800.000 μκ. Σύμφωνα με την
αναγνωριστική μελέτη προβλέπε-
ται να αρδευθούν 44.500 στρέμ-
ματα (265μκ/στρ/έτος). β) Δίκτυα
Μιναγιώτικου, προϋπολογισμού
48.950.000 ευρώ. Κατ’ εκτίμηση
20.000 στρέμματα προστιθέμενες
εκτάσεις στο Δήμο Πύλου και
24.000 στρέμματα στο Δήμο Με-
θώνης.

4) Φράγμα και δίκτυα Κλει-
σουρέικου
: α) Φράγμα Κλεισου-
ρέικο, προϋπολογισμού
9.701.605 ευρώ. Ωφέλιμος όγκος
3.400.000 μκ.
5) Φράγμα και δίκτυα Μπου-
λούμπαση:
α) Φράγμα Μπου-
λούμπαση, προϋπολογισμού
13.249.621 ευρώ. Ωφέλιμος
όγκος 3.200.000 μκ. Σύμφωνα με
την αναγνωριστική μελέτη προ-
βλέπεται να αρδευθούν 12.100
στρέμματα (265 μκ/στρ/έτος). β)
Δίκτυα Μπουλούμπαση, προϋ-
πολογισμού 13.310.000 ευρώ.
Κατ’ εκτίμηση 6.100 στρέμματα
προστιθέμενες εκτάσεις στο Δήμο
Αίπειας και 6.000 στρέμματα στο
Δήμο Πεταλιδίου.
6) Αρδευτικό έργο Κοινότη-
τας Αλωνίων,
προϋπολογισμού
1.100.000 ευρώ. Μικρό τμήμα
της περιοχής αρδεύεται από το
έργο στον Αγιο Φλώρο. Προβλέ-
πεται κατασκευή δικτύου 1.000
στρεμμάτων και σύνδεση με το
υφιστάμενο έργο Σκάλας, Βαλύ-
ρας, Αγίου Φλώρου. Γ.Σ.