6 Οκτ 2008

Μεθώνη - ιχθυοτροφείο

Ανατροπές στη Μεθώνη για το ιχθυοτροφείο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεθώνης στην
συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου πέραν των άλλων θε-
μάτων κλήθηκε να πάρει απόφαση στο θέμα της εται-
ρείας «Ιχθυοπαραγωγικές επιχειρήσεις Σαπιέντζα Α.Ε.»,
για μετεγκατάσταση της μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε
πλησιέστερο στην ακτή σημείο απέναντι από την παρα-
λία «Λάμπες» του Δήμου Μεθώνης.
Την εισήγηση του θέματος την «προσπάθησε» ο κύ-
ριος δήμαρχος Ηρακλής Μιχελής. Ούτε λίγο ούτε πολύ,
με πρόδηλη την αμηχανία του μας είπε ότι πρέπει αυτό
να γίνει, γιατί ωφελεί την τοπική οικονομία, γιατί δίνει
δουλειά σε δύο ανθρώπους
. Να θυμίσω εδώ ότι ο δή-
μαρχος αυτός δέκα χρόνια τώρα με νταμάρια, ιχθυοτρο-
φεία, ανεμογεννήτριες μας έχει απασχολήσει.
Τέλος πάντων, επειδή στα θέματα αυτά θα επανέλ-
θουμε σύντομα με λεπτομερή αναφορά, τώρα και σχετι-
κά με το θέμα της μετεγκατάστασης του ιχθυοτροφείου,
το Δημοτικό Συμβούλιο συντάχθηκε με την πρόταση της
μειοψηφίας και όχι του δημάρχου, με τον οποίο συμ-
φώνησε μόνο ο σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αθανά-
σιος Παρασκευόπουλος. Και βέβαια, είναι αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι και ο κ. Καρβέλας για πρώτη φορά δεν
ήταν σύμφωνος με τον κ. Μιχελή. Το 2002 όμως, για το
ίδιο θέμα, όλοι θυμόμαστε την στάση του υπέρ του επι-
χειρηματία και εναντίον των ψαράδων. Κάλλιο αργά πα-
ρά ποτέ, λέει ο λαός.

Ο δημοτικός σύμβουλος
Κωνσταντίνος Μανωλέας