13 Μαρ 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Στην Πύλο σήμερα 10/3/2009 με-
τά από πρόσκληση και πρωτο-
βουλία του δήμαρχου Πύλου Γιώρ-
γου Χρονόπουλου έλαβε χώρα σύ-
σκεψη συνεργασίας των δημάρχων:
Πύλου, Μεθώνης, Χιλιοχωρίων,
Βουφράδος, Αίπειας (αντιδήμαρ-
χος), Κορώνης, Παπαφλέσσα και
Νέστορος με αντικείμενο την εξεύ-
ρεση χώρου για την προσωρινή επί
διετία εγκατάσταση του συστήματος
“δεματοποιήσεως- μπαλοποιήσεως
αστικών απορριμμάτων”.
Κατά την έναρξη της συσκέψεως
ο δήμαρχος Πύλου ενημέρωσε
αναλυτικώς τους λοιπούς δημάρ-
χους για τις αποφάσεις του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου
που αντιτίθενται, κατά πλειοψηφία,
στην προσωρινή τοποθέτηση του
συστήματος για δύο χρόνια στην
θέση Αγιος Νικόλαος και για την
εξεύρεση εναλλακτικής θέσης σε
ημιορεινή δασική περιοχή εντός ή
εκτός των ορίων του Δήμου Πύλου
καθώς και για την θέση του γενικού
γραμματέα της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου. Μετά την ενημέρωση
ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των
δημάρχων και έλαβε χώρα διαλογι-
κή συζήτηση που ομοφώνως κατέ-
ληξε στα εξής συμπεράσματα – θέ-
σεις.
Οι δήμαρχοι Πύλου, Μεθώνης,
Χιλιοχωρίων, Βουφράδος, Αίπειας
(αντιδήμαρχος), Κορώνης, Παπα-
φλέσσα και Νέστορος θεωρούν ότι
η αντιμετώπιση της διαχειρίσεως
των σκουπιδιών αποτελεί ζήτημα
μείζονος προτεραιότητας, συνδεό-
μενο με την προστασία του φυσι-
κού και πολιτιστικού περιβάλλο-
ντος την αρχή της αειφορίας και την
αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.
Συμφωνούν ότι δεσμεύονται από
τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμ-
βουλίων των οικείων Δήμων που
έχουν εκχωρήσει την σχετική αρμο-
διότητα για την διαχείριση των
απορριμμάτων στον Ενιαίο Σύνδε-
σμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των Νομού Μεσσηνίας καθώς και
από την εξουσιοδότηση του Ενιαίου
Συνδέσμου προς τον Γενικό Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου ώστε να αναλάβει πρωτοβου-
λίες για την λύση του ζητήματος της
διαχειρίσεως των σκουπιδιών.
Δηλώνουν ότι δεσμεύονται απο-
λύτως από τις αποφάσεις περί ορι-
στικής παύσεως της λειτουργίας των
ΧΑΔΑ καθώς και από τις επιταγές
της εθνικής και της ευρωπαϊκής νο-
μοθεσίας.
Αποδέχονται ότι ο Δήμος Πύλου
ως οικονομικό και διοικητικό κέ-
ντρο της Πυλίας σε συνδυασμό με
την πραγματοποίηση εντός των
ορίων της επενδύσεως της ΠΟΤΑ
έχει πρωτεύοντα ρόλο στην επίλυ-
ση του ζητήματος της διαχειρίσεως
των απορριμμάτων.
Τονίζουν ότι ο πολιτισμός της κοι-
νωνίας μας εξαρτάται άμεσα απ’ την
διαχείριση των σκουπιδιών που σή-
μερα μπορούν να συμβάλλουν στο
ενεργειακό απόθεμα της χώρας και
στην ανάπτυξη των εναλλακτικών
πηγών ενέργειας και προσκαλούν
τις τοπικές κοινωνίες να κατανοή-
σουν την σοβαρότητα του ζητήμα-
τος προσεγγίζοντάς το με την απαι-
τούμενη υπευθυνότητα.
Τέλος προτείνουν:
Εχοντας υπ’ όψιν τη θέση της δια-
μορφωθείσας πλειοψηφίας του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πύλου, όπως το σύστημα μπαλο-
ποίησης - δεματοποίησης εγκατα-
σταθεί σε ημιορεινή δασική περιοχή
και προτείνουν τη δασική περιοχή
που βρίσκεται στα όρια των Δήμων
Πύλου, Αίπειας και Πεταλιδίου με-
ταξύ Αμπελοκήπων και Μηλίτσας ή
τη δασική περιοχή μεταξύ Ανω
Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου
και Πλατανόβρυσης του Δήμου Χι-
λιοχωρίων ή οποιαδήποτε άλλη
ημιορεινή δασική περιοχή προκρί-
νει επιτροπή της Περιφέρειας ως
λειτουργική και κατάλληλη σε
οποιονδήποτε από τους Δήμους.
Οι δήμαρχοι δεσμεύονται ότι θα
ανεύρουν εναλλακτικές διαδρομές
πρόσβασης προς το χώρο εγκατά-
στασης του «μπαλοποιητή - δεματο-
ποιητή», ώστε να αποφεύγεται η
επιβάρυνση της κυκλοφορίας σε
Τοπικά Διαμερίσματα που είναι ήδη
επιβαρυμένη και αντιμετωπίζουν
κυκλοφοριακά προβλήματα.
Για τους δημάρχους
Αίπειας, Βουφράδος,
Κορώνης, Μεθώνης,
Νέστορος, Παπαφλέσσα,
Χιλιοχωρίων και Πύλου
Ο δήμαρχος Πύλου
Γεώργιος Δ. Χρονόπουλος
ELEYUERIA