28 Μαρ 2009

Τουρισμός Ειδικό γραφείο συντονισμού


Μια σημαντική πρωτοβουλία για το νομό μας και την τουριστική του ανάπτυξη προωθείται μέσω της συνένωσης δυνάμεων μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και με την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Η πρωτοβουλία αυτή έγκειται στην άμεση οργάνωση και λειτουργία εξειδικευμένης μονάδας, η οποία θα λειτουργεί ως:
-Γραφείο συνεδρίων και επισκεπτών (CVB) κατά τα πρότυπα ανάλογων γραφείων, που λειτουργούν στην Ευρώπη και διεθνώς για την προώθηση του συνεδριακού και γενικά του επαγγελματικού τουρισμού προς την Καλαμάτα και ευρύτερα προς τη Μεσσηνία, και ταυτόχρονα ως
-Γραφείο προώθησης μορφών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (ή θεματικών ή ειδικών μορφών τουρισμού), για τις οποίες η Μεσσηνία διαθέτει κατάλληλους τουριστικούς πόρους (δηλαδή, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους) καθώς και κατάλληλες υποδομές και με προτεραιότητα στις μορφές εκείνες, για τις οποίες η Μεσσηνία διαθέτει ήδη ή θα διαθέτει σταδιακά πλήρες και εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν και σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Στόχος είναι η οργάνωση της προσφοράς των παραπάνω μορφών τουρισμού στην Αγορά και, κυρίως, η προώθηση και προβολή τους να ανατεθεί σε μία εξειδικευμένη δομή, που θα ελέγχεται και θα χρηματοδοτείται από τους θεσμικούς φορείς της Μεσσηνίας και θα διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση, ώστε να είναι σε θέση να τις προωθεί συστηματικά και να προσελκύει εξειδικευμένη τουριστική πελατεία (πελατεία ειδικών ενδιαφερόντων) στη Μεσσηνία.
Ο Νομός Μεσσηνίας διαθέτει, όπως είναι γνωστό, αξιόλογη τουριστική προσφορά σε καταλύματα και συμπληρωματικές υπηρεσίες, στην οποία συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, συνεδριακές εγκαταστάσεις, κατάλληλες για συνέδρια μικρού και μεσαίου μεγέθους, και ικανές, με την αναγκαία προώθηση, να προσελκύσουν μορφές επαγγελματικού τουρισμού (business tourism), όπως συναντήσεις, συνέδρια και ταξίδια κινήτρων (incentive travel). Διαθέτει, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, που, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προσέλκυση, υψηλότερων των σημερινών, μεγεθών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (ή θεματικών μορφών).
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος και το Επιμελητήριο επιχειρούν να οργανώσουν την προσέλκυση της συγκεκριμένης τουριστικής πελατείας σε επιστημονική και συστηματική βάση, ξεκινώντας από το Γραφείο Συνεδρίων και Θεματικών Μορφών Τουρισμού, στην πορεία, όμως, θα καταβληθεί προσπάθεια συμμετοχής στη δράση του Γραφείου και των επιχειρηματιών, που ασχολούνται επαγγελματικά με τις συγκεκριμένες μορφές τουρισμού.

ΘΑΡΡΟΣ