6 Ιαν 2012

Μεσαιωνικό υδραγωγείο Πύλου

Επιτέλους κάτι κινείται ...

Ανάδειξη του μεσαιωνικού υδραγωγείου της Πύλου


Την ένταξη του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του μεσαιωνικού υδραγωγείου Πύλου (οι καμάρες), προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, σε πρόγραμμα του υπουργείου Πολιτισμού με πιστώσεις του ΕΣΠΑ, έχει προτείνει με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος. Και για την ικανοποίηση του αιτήματος υπάρχει δέσμευση από πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου.
Στη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημάνθηκε ότι οι εντυπωσιακές καμάρες έχουν χαρακτηριστεί μνημείο από το 1984 και για την αποκατάσταση και ανάδειξή τους έχει συνταχθεί μελέτη από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών με πρωτοβουλία του πρώην Δήμου Πύλου, με δήμαρχο το Γιώργο Χρονόπουλο.
ELEFTHERIA
_______________________________________________________________________

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό 28/2011, τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος
Αριθμός Απόφασης : 297/2011
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Υποβολή πρότασης στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» για το έργο με τίτλο ¨Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού
Υδραγωγείου Πύλου¨, προϋπολογισμού ποσού € 150.000,22 (€ Εκατόν πενήντα
χιλιάδων και είκοσι δύο λεπτών), από πιστώσεις προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.
Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του
μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με
αριθμ. πρωτ. 22987/17-11-2011 γραπτής πρόσκλησης τoυ Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Πετρόπουλου του Φωτίου, που δόθηκε σε κάθε ένα
Δημοτικό Σύμβουλο, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των
Τοπικών Κοινοτήτων, στους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, ως και
στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 του Νέου
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 - Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ. Α΄), ως
και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την
σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι
επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)
μέλη, ήτοι:
----------------------------------
ΘΕΜΑ: ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ (23 ο )
Με την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, o
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος του Φωτίου,
αφού διαπίστωσε ότι το Σώμα συνεδριάζει με απαρτία, το λόγο έδωσε στον Δημοτικό
Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο του Δήμου Πύλου – Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα
του Θεοδώρου για να εισηγηθεί το προς συζήτηση θέμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Πύλου – Νέστορος κ. Παναγι-
ώτης Καρβέλας του Θεοδώρου, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο του Φωτίου, ενημέρωσε το Σώμα λέγοντας, ότι
το έργο με τίτλο ¨Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου¨
αφορά το μεσαιωνικό υδραγωγείο στην νότια πύλη της πόλεως Πύλου και έχει
χαρακτηριστεί ως μνημείο από το έτος 1984. Κατόπιν μελέτης η οποία συντάχθηκε από
την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και κατόπιν συντονισμένων
ενεργειών της πα-ρούσας Δημοτικής Αρχής, και ειδικά με επαφές του κ. Δημάρχου με
την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού την κα Λίνα Μενδώνη, υπάρχει
πλέον μία συνεννόηση σαφέστατη ότι το πρόγραμμα έχει ανοίξει για την ένταξη του
συγκεκριμένου έργου.
Είναι ένα έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό ποσού € 150.000,22 (€ Εκατόν πενήντα
χιλιάδων και είκοσι δύο λεπτών), από πιστώσεις προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. που προβλέ-
πει, τον καθαρισμό, το αρμολόγημα και την βελτίωση της ζώνης προστασίας, δηλαδή
την αποκατάστασή του. Πιστεύω ότι εάν αυτό το έργο συνδυαστεί και με μία φωτιστική
ανάδειξη του μνημείου, πραγματικά θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο χώρο στην είσοδο
της πόλεως Πύλου. Θεωρώ την εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική και προτείνω να την
εγκρίνεται..
Το λόγο στην συνέχεια ζήτησε και έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος και επί κεφαλής
της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Γεώργιος Χρονόπουλος του Διονυσίου, τέως
Δήμαρχος Πύλου, ο οποίος είπε:
Κατ’ αρχήν χαιρετίζω αυτήν την πρόταση, με την παρατήρηση ότι δεν προβλέπονται σε
αυτήν την φάση εργασίες για τον φωτισμό του μνημείου. Μόνο αποκατάσταση. Μακάρι
να ευοδωθεί. Πιστεύω ότι θα ευοδωθεί μετά τις διαβεβαιώσεις που έχει και ο κ.
Δήμαρχος. Είδα και το σχετικό έγγραφο που έχει συντάξει η κα Ανδρινοπούλου
Θεοδώρα, η οποία έχει ετοιμάσει το σχετικό φάκελο. Να διευκρινίσω επίσης ότι το
ποσόν των € 150.000,22 (€ Εκατόν πενήντα χιλιάδων και είκοσι δύο λεπτών), είναι ένα
μόνο μέρος για την καθαρά αρχαιολογική αποκατάσταση. Οι μελετητές έχουν βρεί ότι
είναι τρία (3) τα υδραγωγεία. Είναι τρείς (3) οι φάσεις του υδραγωγείου. Όλα αυτά
πρέπει να αναδειχθούν. Ο περιβάλλοντας χώρος είναι μία άλλη μελέτη και ορθώς
διαχωρίστηκε, διότι με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να πάρεις χρήματα. Διότι εάν
ξεκινήσουμε αυτό, μετά είναι δυνατόν να ενταχθεί και ο περιβάλλοντας χώρος που σε
αυτόν εντάσσεται και ο φωτισμός. Είναι επίσης και η διαμόρφωση της πλατείας, η
οποία φτάνει μέχρι και το σημερινό Νεκροταφείο της πόλεως, το οποίο περνά και μέσα
από αυτό. Βέβαια, αυτό το θέμα το ψηφίζω με ιδιαίτερη χαρά.
Το λόγο στην συνέχεια ζήτησε και έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος και επί κεφαλής
της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Τσορώνης του Κωνσταντίνου, ο οποίος είπε:
Οπωσδήποτε θα ψηφίσουμε και αυτό και το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Είμαστε ευχαριστημένοι διότι προωθούνται και αναδεικνύονται τέτοια μνημεία.
Πιστεύω ότι το έχει ανάγκη η Πύλος, το να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.
Το υδραγωγείο όπως θα είναι, θα δώσει μία διαφορετική όψη στην νότια είσοδο της
Πύλου. Επομένως θεωρούμε ότι τέτοια έργα, όσο μπορούμε να τα προωθήσουμε, στη
δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε είναι έργα που πρέπει να τα προωθή-
σουμε για να μπορέσουμε να αναδείξουμε κάποια πράγματα που τα έχουμε, τα
βλέπουμε καθημερινά και δεν τα υπολογίζουμε. Γιατί λίγοι μπορούν να υπολογίσουν τι
σημαίνει ¨περνάμε από τις Καμάρες¨ και τελειώσαμε. Ήταν ¨Καμάρες¨ και τίποτε
άλλο. Επομένως, αυτό το παλιό υδραγωγείο, πρέπει να αναδειχθεί, να ομορφύνει την
πόλη. Βέβαια, όπου υπάρχουν και άλλες τέτοιες προτάσεις σε πόλεις και χωριά του
Δήμου μας, πρέπει να προωθηθούν. Επομένως ψηφίζουμε θετικά και όχι απλώς θετικά.
Θετικότατα.
Το λόγο στην συνέχεια ζήτησε και έλαβε η Δημοτική Σύμβουλος και επί κεφαλής της
δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας κα Αποστολοπούλου Σοφία του Παναγιώτη, η οποία
είπε: Συμφωνώ να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση. Συμφωνώ να πραγματοποιηθεί το
έργο.
Το λόγο στην συνέχεια ζήτησε και έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Πύλου κ. Κωνσταντίνος Νερατζόγλου του Δημητρίου, ο οποίος είπε:
Συμφωνώ απολύτως να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του μνημείου του υδραγω-
γείου, το οποίο θα έχει θετικά αποτελέσματα στην όψη της πόλεως Πύλου.
Κλείνοντας, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος
του Φωτίου, το λόγο έδωσε στον Δήμαρχο Πύλου - Νέστορος κ. Δημήτριο Καφαντά-
ρη του Παναγιώτη, ο οποίος είπε:
Κύριοι Συνάδελφοι. Κατ’ αρχήν θα ήταν αχαριστία μας, εάν δεν πούμε ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, την κα Λίνα Μενδώνη
και στο επιτελείο της, την κα Γερούση, η οποία πραγματικά έχει ¨σκύψει¨ και ¨ακούσει¨
και έχει δεί όλο το φάσμα των διεκδικήσεων που έχουμε βάλει για τα θέματα του Πολι-
τισμού. Είναι ένα άξιο στέλεχος του ΥΠ.ΠΟ. και μακάρι να υπάρχουν και στα άλλα
Υπουργεία τέτοια στελέχη. Είναι γνώστης των θεμάτων, σωστή Αρχαιολόγος και έχει
διάθεση να συζητήσει. Άρα λοιπόν λέμε δημόσια προς το πρόσωπό της, ένα μεγάλο
ευχαριστώ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και πρόταση του Δημοτικού
Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Πύλου – Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα
του Θεοδώρου, τις απόψεις, θέσεις και προτάσεις των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων
μετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Την υποβολή πρότασης στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» για το έργο με τίτλο ¨Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού
Υδραγωγείου Πύλου¨, προϋπολογισμού ποσού € 150.000,22 (€ Εκατόν πενήντα χιλιά-
δες και είκοσι δύο λεπτά), από πιστώσεις προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 297/2011
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ...
ΑΔΑ: 45ΨΡΩ1Β-ΖΣ2