14 Μαρ 2008

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΥΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΟ Δήμος Πύλου πρόκειται να συνεργαστεί με το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών
, το οποίο αναλαμβάνει να συντάξει
μελέτες και να καταθέσει προτάσεις
για την ανάδειξη και την ανάπτυξη της πόλης και
της ευρύτερης περιοχής.Προχθές το βράδυ, σε
άτυπη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Τμήματος Γεώρ-
γιος Πανέτσος και ο αντιπρόεδρος Πέτρος Κουφό-
πουλος
και ενημέρωσαν για το πρωτόκολλο συ-
νεργασίας με αντικείμενο τη συνολική αναβάθμιση,
εμπλουτισμό, συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη
και επέκταση του Δήμου Πύλου.
Οπως σημείωσε στην “Ε” ο δήμαρχος Γιώργος
Χρονόπουλος, οι 2 πρώτες μελέτες αφορούν την
αναβάθμιση - ανάπλαση της πλατείας Τριών Ναυ-
άρχων και των πέριξ δρόμων και την αποκατάστα-
ση - ανάδειξη του μεσαιωνικού υδραγωγείου (κα-
μάρες). Την ερχόμενηεβδομάδα σε συνεδρίασή
του το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να εξου-
σιοδοτήσει το δήμαρχο για την υπογραφή του
πρωτοκόλλου.
«Είμαστε ευτυχείς που δέχθηκαν να συνεργα-
στούν μαζί μας άνθρωποι με τεράστια επιστημονική
εμπειρία και καινοτόμες ιδέες, για να μπορέσουμε
να προλάβουμε τις προκλήσεις με την ΠΟΤΑ και
την όποια ανάπτυξη συντελεστεί στην περιοχή
μας», επεσήμανε ο κ. Χρονόπουλος.
Η συνεργασία έχει ορίζοντα από 2 έως 4 χρόνια.
Τα 10 αντικείμενα που πρόκειται να μελετήσει το
πανεπιστημιακό τμήμα της Πάτρας, είναι: Πολεοδομι-
κή προσέγγιση. Συγκοινωνιολογική - κυκλοφορια-
κή προσέγγιση. Αστική επέκταση. Παραλιακή ζώ-
νη - προστασία, αποκατάσταση, ανάπλαση, ανάδει-
ξη. Κοινωνική και πολιτιστική υποδομή. Ανάδειξη
αρχιτεκτονικού, μνημειακού, φυσικού και άλλου
πλούτου. Σημειακές παρεμβάσεις λειτουργικών
βελτιώσεων, εξωραϊσμούκαι ανάδειξης. Τεχνική
υποδομή - οικολογία - περιβάλλον. Ανάπτυξη
εφαρμογών πληροφορικής για τον πολεοδομικό
σχεδιασμό του δήμου.Διερεύνηση τάσεων, επι-
θυμιών, απόψεων, προβληματικής και προοπτι-
κής των πολιτών του δήμου, σε σχέση με τα πολε-
οδομικά προβλήματα, την ποιότητα ζωής και τη μελ-
λοντική ανάπτυξη.