8 Απρ 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Με βασικό στόχο την συνέχεια των επιτυ-
χίων θα πορευτεί το νέο Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Μεσσήνιων Φοιτητών.
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την
ανάδειξη του απελθόντος Δ.Σ. πραγματοποιή-
θηκαν μέσα σε κλίμα ενότητας στις 4 Απριλί-
ου στο γραφείο του Μεσσήνιου δικηγόρου
παρ αρείω πάγω Αλέξανδρου Παπατσώρη
στην Αθήνα οι εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συ-
γκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Βασίλης Xα-
λουλάκος πρόεδρος, Εύα Ζυγούρη αντιπρόε-
δρος Α‘, Νίκος Τζάνος αντιπρόεδρος Β‘, Ηλίας
Γιαννακέας γραμματέας, Γιώργος Πραμαγκι-
ούλης ταμίας, Γιώργος Τσεκουράς, Φωτεινή
Παπατσώρη, Βιβή Λαμπροπούλου, Γρηγόρης
Στραβόλαιμος μέλη. Mε ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. αναλαμβάνει καθήκοντα Υπευθύνου
Οργάνωσης ΑΕΙ ο Δημήτρης Ψυχάρης, υπευ-
θύνου ΣΥ.ΜΕ.Φ ΤΕΙ ο Φώτης Κουμουνδού-
ρος και υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων η Σο-
φία Κατόπη. Επιπλέον η Βιβή Λαμπροπού-
λου ορίστηκε υπεύθυνη ΣΥ.ΜΕ.Φ για την πε-
ριοχή της Τριφυλίας και ο Γρηγόρης Στραβό-
λαιμος Υπεύθυνος Εκδηλώσεων.
Η νέα διοίκηση του Συλλόγου προγραμμα-
τίζει ήδη σειρά από δραστηριότητες στο άμε-
σο χρονικό διάστημα. Η αρχή αναμένεται να
γίνει τις εορτές του Πάσχα όπου στα σχέδια
του ΣΥ.ΜΕ.Φ είναι η πραγματοποίηση μιας
ακόμα δράσης με κοινωνικό χαρακτήρα στην
Καλαμάτα ή πολύ πιθανόν σε κάποια άλλη
πόλη της Μεσσηνίας. Επίσης αποτελεί θέμα
χρόνου πλέον να διοργανωθεί και στην Πά-
τρα η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου Μεσ-
σηνίων Φοιτητών. Ηδη έχουν γίνει οι πρώτες
επαφές με τοπικούς φορείς της αχαϊκής πρω-
τεύουσας και τους εκεί Μεσσήνιους φοιτητές.
Τέλος το νέο Δ.Σ. σκοπεύει να είναι απόλυ-
τα συνεπές στο ραντεβού του με το αναγνω-
στικό κοινό της εφημερίδας του συλλόγου
«Μεσσήνιων Δεσμός» όσο και με τα μέλη και
τους φίλους του όπως κάθε χρόνο στις 11 Αυ-
γούστου που διεξάγεται η ετήσια ημερίδα του
ΣΥ.ΜΕ.Φ.