23 Απρ 2009

Ρεκόρ μακροζωίας καταγράφει στην Ικαρία διεθνής ερευνητικής ομάδα

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην Ικαρία
δυστυχώς όχι στη Πύλο .
Μου αρέσουν πολύ οι Ικαριώτες, μου
έκανε εντύπωση και το σχόλιο περί
ραδονίου και το παρουσιάζω.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας
μεταφέρω την εντύπωση που αποκόμισα
από τη Πύλο,κάθε χρόνο όλο και περισσότερο
ακούω για τη μάστιγα του καρκίνου,
λάθος κάνω ;


IKAΡΙΑ
Η Ικαρία, μαζί με τη Σαρδηνία και την
Οκινάβα της Ιαπωνίας, είναι οι περιοχές
του κόσμου με τα υψηλότερα ποσοστά
υπερήλικων, διαπιστώνει διεθνής ερευ-
νητική ομάδα που βρίσκεται στο νησί.
Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη μόνο το
0,1% του πληθυσμού ζει πάνω από 90
χρόνια, στην Ικαρία το αντίστοιχο ποσο-
στό είναι δεκαπλάσιο, δείχνουν τα δη-
μογραφικά στοιχεία της Εθνικής Στατι-
στικής Υπηρεσίας.
Επιστήμονες του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών, μαζί με συναδέλφους τους
από τις ΗΠΑ, την Ιταλία και το Βέλγιο
έφτασαν την Τρίτη στην Ικαρία για να
μελετήσουν τον τρόπο ζωής των κατοί-
κων και τα γενετικά και βιοχημικά τους
προφίλ, σε μια προσπάθεια να ανακα-
λύψουν παράγοντες που σχετίζονται με
τη μακροζωία.
«Στην Ικαρία διαπιστώνουμε ότι επι-
βιώνουν πολλά κοινά σημεία ηθών και
εθίμων της καθημερινότητας με τα άλ-
λα δύο νησιά που παγκοσμίως έχουν
πολλούς κατοίκους πάνω από 90 ή 100
ετών, τη Σαρδηνία και την Οκινάβα»
εξηγεί ο Αμερικανός ερευνητής Νταν
Μπόιτνερ, επικεφαλής της μελέτης.
»Οι Ικαριώτες ακολουθούν μια δίαιτα
πλούσια σε λαχανικά, φρούτα και ψάρι,
ασχολούνται ακόμη κατά πλειονότητα
με αγροτικές εργασίες που τους εξα-
σφαλίζουν καθημερινή άσκηση, ενώ
παραμένουν ισχυροί οι οικογενειακοί
δεσμοί αλληλοϋποστήριξης και βοή-
θειας». Εκτός από αυτούς τους περι-
βαλλοντικούς παράγοντες που ευνο-
ούν τη μακροζωία, η έρευνα θα μπο-
ρούσε να αποκαλύψει και γενετικούς
παράγοντες που έχουν διατηρηθεί στο
νησί λόγω γεωγραφικής απομόνωσης.
Αγνωστο παραμένει επίσης αν το
προσδόκιμο επιβίωσης των Ικάριων
επηρεάζεται από τις ασυνήθιστες συνή-
θειές τους όσον αφορά τον ύπνο -σε
πολλά χωριά είναι «ξενύχτηδες» και τα
καταστήματα ανοίγουν το βράδυ- ή
ακόμα και από τα υψηλά επίπεδα ρα-
διενεργού ραδόνιου
, τα οποία ίσως
ενεργοποιούν τους μηχανισμούς επι-
διόρθωσης των γενετικών βλαβών.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ