23 Απρ 2009

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ

Νέος διαγωνισμός για την εικονική αναπαράσταση

Με το νέο διαγωνισμό για τη δημι-

ουργία του Κέντρου Εικονικής Αναπαράστα-

σης για τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, θα

ασχοληθεί σήμερα στις 11.30 το πρωί, η Ν.Ε.

Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων. Ανα-

μένεται, ειδικότερα, να εγκρίνει τους όρους της

διακήρυξης. Θα ασχοληθεί, επί-

σης: Με τη συνέχιση της διαδικασίας κατα-

κύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνι-

σμού για την ανάδειξη αναδόχου για το Ολο-

κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επιχει-

ρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσε-

ων Δασικών Πυρκαγιών. Με την έναρξη

της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέ-

σματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη

αναδόχου για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών

Υποδομών Ασύρματης Πρόσβασης, Υπηρε-

σιών και Εφαρμογών στη Νομαρχιακή Αυτο-

διοίκηση Μεσσηνίας.

EΛΕΥΘΕΡΙΑ


Παρατήρηση

Ο χώρος είναι τα παλιά Σφαγεία . Έγινε πριν τριάντα χρόνια κτίριο , δρόμος, ηλεκτροδότηση αλλά τα σφαγεία δεν λειτούργησαν ποτέ . Ο βιολογικός και η μαρίνα μήπως θα έχουν την ίδια τύχη ;

Μ.Λ