7 Απρ 2011

BOHΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ...Επιτέλους


Ο Δήμος Πύλου με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Πύλου, καθώς και οι Δήμοι Χιλιοχωρίων και Μεθώνης, συμμετέχουν στο έργο του Ε.Σ.Π.Α.  «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας». Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Πύλου.
Η παρέμβαση στοχεύει:
       Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.     
        Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
         Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών  καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.
           Αντικείμενο των πράξεων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας»αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κλπ), μέσω των «Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι», και των «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας», με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
           Ωφελούμενοι των πράξεων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας»είναι οι ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες  καθώς και οι μη ηλικιωμένοι (ΑμεΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών  ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με σκοπό την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας των ηλικιωμένων, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης με συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν:
-το εισόδημα
-η οικογενειακή κατάσταση και
-η κατάσταση της υγείας τους 
        Για την υλοποίηση του προγράμματος η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Πύλου διαθέτει το ακόλουθο προσωπικό, κατανεμημένο σε τέσσερις δομές ανά ειδικότητα, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω:

Τρείς Ψυχολόγoυς.
Τέσσερις Νοσηλεύτριες.
Βοηθητικό προσωπικό (4).
Διοικητική υποστήριξη (1).

             Οι υπηρεσίες στεγάζονται στα κτίρια των Δημαρχείων των Δήμων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Για τον Δήμο Πύλου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη του Προγράμματος στα ακόλουθα τηλέφωνα:

              27233-60240
         27233-60224