18 Μαΐ 2009

Ανοιξε το Κέντρο Eνημέρωσης στο ΔιβάριΑνοιξε για δεύτερο χρόνο τις πύλες
του το Κέντρο Ενημέρωσης στην
περιοχή του Διβαρίου στο Νομό
Μεσσηνίας προσκαλώντας τούς επισκέ-
πτες να ξεναγηθούν στους χώρους του,
να ενημερωθούν για τη σημαντικότητα
της περιοχής, αλλά και να πάρουν μέρος
σε οργανωμένες οικοπεριηγήσεις.
Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση
του Κέντρου Ενημέρωσης, «ο χώρος
του παλαιού αντλιοστασίου στην περιο-
χή της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας δια-
μορφώθηκε κατάλληλα πέρυσι, προκει-
μένου να πληροί και να καλύπτει τις ανάγκες
λειτουργίας ενός Κέντρου Ενημέρωσης στην
περιοχή. Η στρατηγική του θέση δίνει τη δυ-
νατότητα στον επισκέπτη μίας άμεσης επαφής
και πρώτης γνωριμίας με τα είδη χλωρίδας
και πανίδας που φιλοξενούνται στην περιο-
χή. Η αξία της λιμνοθάλασσας, ως του νοτιό-
τερου σταθμού των Βαλκανίων για τα μετα-
ναστευτικά πουλιά, αποτελεί πόλο έλξης για
χιλιάδες λάτρεις τους, αλλά και αιτία διοργά-
νωσης οικοπεριηγήσεων με σκοπό τη γνωρι-
μία και αναγνώρισή τους. Ενώ, το μονοπάτι
της φύσης που ξεκινά από τον περιβάλλοντα
χώρο του Κέντρου Ενημέρωσης προσφέρει
μία μαγευτική διαδρομή, διασχίζοντας τα οι-
κοσυστήματα και τους τύπους βλάστησης της
περιοχής.
Το Κέντρο Ενημέρωσης, που αποτελεί
σταθμό για πολλά σχολεία κατά τη διάρκεια
του χειμώνα, φιλοξενώντας πρόγραμμα περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης, αποτελεί τό-
πο διεξαγωγής γιορτών και εκδηλώσε-
ων κατά τη διάρκεια της θερινής περιό-
δου, σε ημερομηνίες που δημοσιεύο-
νται στον Τύπο. Στους χώρους του προ-
σφέρεται ενημερωτικό υλικό και γίνεται
πώληση αναμνηστικών.
Το Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί με
τη βοήθεια και υποστήριξη εθελοντών
και συνεργατών της Ελληνικής Ορνιθο-
λογικής Εταιρείας (ΕΟΕ).
Οι ώρες λειτουργίας του είναι 5 με 8
μ.μ. καθημερινά, ενώ με την έναρξη της
τουριστικής περιόδου, από τις αρχές Ιουνίου,
θα υπάρχει και πρωινή λειτουργία (9 π.μ. με
1 μ.μ.).
Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τε-
τάρτη και Σάββατο 6 με 8 μ.μ. και οι δηλώσεις
συμμετοχής γίνονται στο Κέντρο Ενημέρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στα τηλέφωνα 27230 23046 και
6972 938302, Μαρία Μαυρουδή ή στο site της ΕΟΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ