17 Ιουλ 2009

Την άλλη εβδομάδα για το δεματοποιητή στην Πύλο

Για την επόμενη εβδομάδα η Ν.Ε.
Προγραμματισμού και Υποδομών
ανέβαλε τη γνωμοδότηση για τη με-
λέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
που αφορά την εγκατάσταση δεμα-
τοποιητή και την προσωρινή αποθή-
κευση των δεματοποιημένων σκου-
πιδιών στον “Αγιο Νικόλαο” του
Δήμου Πύλου.
«Προλαβαίνουμε τις προθεσμίες. Τ’
αφήνουμε για την εκπνοή του χρό-
νου», είπε ο αντινομάρχης Στάθης
Αναστασόπουλος, αναφέροντας ότι το
Νομαρχιακό Συμβούλιο θα γνωμοδο-
τήσει για το σοβαρό αυτό θέμα που
έχει προκαλέσει αντιδράσεις, στη συ-
νεδρίασή του τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.
Για τον ίδιο λόγο, γιατί υπάρχει
χρόνος, αναβλήθηκε και η γνωμοδό-
τηση για την περιβαλλοντική μελέτη,
που αφορά την αναβάθμιση και λει-
τουργία της υφιστάμενης γραμμής
μεταφοράς 150 KV Μεγαλόπολη -
Καλαμάτα Ι. Γ.Σ.
ELEFTHERIANEWS