20 Ιουλ 2009

Ζητούνται από ΠΟΤΑ

Προσωπικό σε πολλές
ειδικότητες στην ΠΟΤΑ


Σε αναζήτηση προσωπικού
από τη Μεσσηνία βρίσκεται η ΤΕ-
ΜΕΣ Α.Ε. για τη λειτουργία του
πρώτου προορισμού της Costa
Navarino, το “Navarino Dunes”
στου Ρωμανού. Εκεί θα λειτουρ-
γήσουν 2 ξενοδοχειακές μονάδες
5 αστέρων από τη Starwood
Hotels & Resorts, ένα γήπεδο
γκολφ, γήπεδα τένις, συνεδριακό
κέντρο, spa/θαλασσοθεραπεία,
εστιατόρια καθώς και ένα ευρύ
φάσμα αθλητικών και πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων.
Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. αναζητά προσω-
πικό με στόχο τη μακροχρόνια
συνεργασία. Οι θέσεις που προ-
σφέρονται αφορούν σε ανειδί-
κευτους και ειδικευμένους ενδια-
φερομένους των κλάδων φιλο-
ξενίας και εστίασης, λειτουργίας
spa- θαλασσοθεραπείας, τεχνι-
κών επαγγελμάτων, συντηρητών
κήπων, επαγγελματιών αθλητι-
κών δραστηριοτήτων, αλλά και
διοικητικές θέσεις με εμπειρία
στα αντίστοιχα πεδία. Η αξιολό-
γηση και οι προσλήψεις θα πραγ-
ματοποιηθούν από τις εταιρείες
που έχουν αναλάβει τη διαχείρι-
ση των ξενοδοχείων, των γκολφ
και των άλλων δραστηριοτήτων.
Οι προσλήψεις θα ξεκινήσουν λί-
γο πριν την έναρξη λειτουργίας
του προορισμού, το Μάιο του
2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να στέλνουν αίτηση ενδιαφέρο-
ντος (στοιχεία επικοινωνίας, προ-
ϋπηρεσία αν υπάρχει, σύντομο
βιογραφικό αν υπάρχει, επιθυμη-
τός κλάδος απασχόλησης) στο
φαξ 210 9404109 ή με e-mail στο
career@costanavarino.com, ή τα-
χυδρομικώς στη διεύθυνση
TEMES A.E. Πεντέλης 5, 17564,
Αθήνα, υπόψη Μ.Ε.Σ.17.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Παρατήρηση

Γιά εντοπιότητα δεν αναφέρεται τίποτα ...

ή δεν είδα καλά ....