20 Ιουλ 2009

Κορδέλες και φιόγκοι ...

Δεματοποιητές
Κορδέλες και φιόγκοι
Η ΝΕΑ λογική για μια μονάδα ολο-
κληρωμένης διαχείρισης σε επίπεδο πε-
ριφέρειας είναι αναμφίβολα στη σωστή
κατεύθυνση. Μένει όμως να αποσαφηνι-
στούν η μέθοδος επεξεργασίας που θα
επιλεγεί και, το σημαντικότερο, ο χώρος
εγκατάστασης της συγκεκριμένης μονά-
δας. Αυτά δεν έχουν ακόμα αποκαλυ-
φθεί, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται
επί της ουσίας κανένας νέος σχεδιασμός.
Υπάρχουν, δηλαδή, μόνο δηλώσεις που
ανατρέπουν τον παλιό – ένας ΧΥΤΥ σε
κάθε νομό – και πέραν τούτου ουδέν.
Μέσα σ’ όλα αυτά είναι φανερό ότι εξε-
λίσσεται μια αγωνιώδης προσπάθεια να
ενταχθούν στο νέο σχεδιασμό οι δεμα-
τοποιητές ως σταθμοί μεταφόρτωσης.
Με απλά λόγια, προσπαθούν να πεί-
σουν ότι τα σκουπίδια θα τυλίγονται και
θα δένονται για να μεταφερθούν στη μο-
νάδα διαχείρισης. Για όσους δεν γνωρί-
ζουν, αυτό προφανώς φαίνεται λογικό.
Οι υπόλοιποι ξέρουν ότι οι σταθμοί με-
ταφόρτωσης είναι άλλο πράγμα, με μι-
κρό οικονομικό κόστος, με μεγάλη ευ-
κολία, κοντά σε κατοικημένη περιοχή
που δεν απαιτούν ούτε ...κορδέλες ούτε
φιόγκους.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ