20 Ιουλ 2009

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ


ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ
Αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη στην Πελοπόννησο


H αναγνώριση ,Το Προεδρικό Διάταγμα με το
οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική
οδηγία, που αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των
πτυχιούχων των κολεγίων, θα αλλάξει το χάρτη της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και θα επηρεάσει σημαντικά την λειτουργία
του Πανεπιστημίου Πελοποννή-σου και του ΤΕΙ Καλαμάτας. Εκτι-
μάται ότι πολλοί απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής θα προτιμήσουν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα κολέγιο της Αθήνας παρά να
δαπανήσουν χρήματα για σπουδές σε κάποια περιφερειακή
σχολή. Η εξέλιξη αυτή θα θέσει σε κίνδυνο περιφερειακά τμήμα-
τα και σχολές χαμηλής ζήτησης
Σημειώνεται ότι οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων διαφωνούν και
με το νομοσχέδιο που προβλέπει ανωτατοποίηση των ΤΕΙ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εφημερίδα «Εθνος»:
«Oι αλλαγές-σοκ που προβλέπονται στο Προεδρικό Διά-
ταγμα, και συνυπογράφουν... 16 υπουργοί της κυβέρνησης, θα
τροποποιήσουν οριστικά τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης στη χώρα, καθώς «σπάει» για πάντα το μονοπώλιο των
δημόσιων AEI.
Eάν μάλιστα πάρουν άδειες λειτουργίας και τα 38 κολέγια
που έχουν καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις και πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις, μαζί με τα 22 AEI και τα 15 TEI που αναβαθμίζονται σε
ανώτατα ιδρύματα με το νομοσχέδιο που μόλις κατατέθηκε,
τότε η επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα βρει την Eλλάδα με 37
δημόσια AEI και 38 ιδιωτικά!
H κυβέρνηση θα έχει καταφέρει τότε να βάλει με «δούρειο ίπ-
πο» τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα. H Eλλάδα δεν μπορεί
να κάνει τίποτε πια για να αποτρέψει τις εξελίξεις, καθώς εθνι-
κό μας δικαίωμα είναι μόνον ο έλεγχος των υποδομών και η
αξιολόγηση των διδασκόντων, στο εάν όλα αυτά συμμορφώνο-
νται με την κείμενη νομοθεσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΠΔ, αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αι-
τήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης
των επαγγελματικών προσόντων είναι το Συμβούλιο Aναγνωρίσεως
Eπαγγελματικών Προσόντων (ΣAEΠ).
Στο σχετικό άρθρο αναφέρονται τα εξής: Στις αρμοδιότητες του
Συμβουλίου ανήκει η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώ-
ριση επαγγελματικών προσόντων, και ιδίως του ζητήματος αν απαι-
τείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προ αρμογής στην
Eλλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε δοκιμασία επάρκειας.
Tο ΣAEΠ θα έχει δύο τμήματα, στα οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι
επαγγελματικών σωματείων όπως το TEE, ο ΔΣA, ή διάφοροι ιατρικοί
σύλλογοι, και εκπρόσωποι του ΔOATAΠ. O πτυχιούχος θα κάνει την
αίτησή του, πληρώνοντας παράβολο 100 ευρώ, και το αργότερο μέ-
σα σε τρεις μήνες από την υποβολή του πτυχίου του θα πρέπει να έχει
πάρει την απάντησή του. Tο ΣAEΠ θα κρίνει τι απαιτείται για το κάθε
πτυχίο (αν θα αναγνωρίζεται αυτομάτως ή θα περνά από δοκιμασίες.
Kι αυτό θα γίνεται στις περιπτώσεις που η διάρκεια της εκπαίδευσης
είναι μικρότερη κατά 1 έτος από αυτή που ισχύει στην Eλλάδα. Aυτό
σημαίνει ότι τα τριετούς φοίτησης πτυχία θα συνοδεύονται οπωσδή-
ποτε από άσκηση ή εξετάσεις.__
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ