20 Ιουλ 2009

Αποκατάσταση των χωματερών

Ζητούν αποκατάσταση
των χωματερών

Οι σύλλογοι και οι οικολογικές ομάδες,
που συμμετείχαν στη συνάντηση της Τρί-
πολης, με ψήφισμά τους ζητούν να απο-
κατασταθούν όλοι οι Χώροι Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), τονί-
ζουν την αντίθεσή τους στη δεματοποίηση
των σκουπιδιών και προτείνουν εναλλα-
κτική διαχείριση των απορριμμάτων. Συ-
γκεκριμένα προτείνουν να γίνεται διαλογή
στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίη-
ση και υγειονομική ταφή των υπολειμμά-
των.Σημειώνουν ότι απαιτείται νέος Περι-
φερειακός Σχεδιασμός, καθώς ο υπάρχων
του 2005 έμεινε στην κυριολεξία στα χαρ-
τιά. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δημο-
τικές κινήσεις "Ναύπλιο - Η Αλλη Πρότα-
ση", "Κίνηση Πολιτών Δήμου Κοριν-
θίων", "Κοινωνική Πρωτοβουλία Τεγεα-
τών" "Τρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη", οι
σύλλογοι "Περιβαλλοντική Κίνηση Κοριν-
θίας". "Οικολογικός Σύλλογος Κορινθια-
κού Κόλπου", "Παρεμβατική Κίνηση Πο-
λιτών Μεγαλόπολης", "Παρέμβαση Πολι-
τών Ερμιονίδας", "Οικολογική Κίνηση Κα-
λαμάτας", "Ενωση Καταναλωτών Μεσση-
νίας", "Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας
για την Εναλλακτική διαχείριση των απορ-
ριμμάτων",
"Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Γαργαλιάνων" και οι νομαρχιακές
κινήσεις "Αρκάδων Κοινόν" και "Αργολί-
δα: Κοινωνία των Πολιτών".
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ