2 Ιαν 2008

Τρεις νέοι αντιδήμαρχοι στη Πύλο

Τρεις νέοι αντιδήμαρχοι στην Πύλο
Τρεις αντιδημάρχους με θητεία για το 2008 όρισε
ο δήμαρχος Πύλου Γιώργος Χρονόπουλος με σχετική του
απόφαση.
Ειδικότερα,αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι Παύλος Καλ-
δής,Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος και Παναγιώτης
Μπαλαφούτης.
Ο Π.Καλδής θα έχει στις αρμοδιότητές του,την ανα-
πλήρωση του δημάρχου,την αντιμετώπιση προβλημάτων
καθημερινότητας αλλά και των εκτάκτων αναγκών,την
εποπτεία διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και
του ΚΕΠ,την παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων
του δήμου,το διπλογραφικό σύστημα και τη μηχανογρά-
φηση,όπως και την παρακολούθηση και προώθηση
εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων,την αδειοδότηση
και εποπτεία λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού εν-
διαφέροντος,κι ακόμα θέματα τουριστικής ανάπτυξης,
κοινωνικής πολιτικής,όπως επίσης και τη διαχείριση θε-
μάτων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών
Επιτροπών.
Ο Κωνστ.Καλογερόπουλος θα έχει στις αρμοδιότητές του,
τη δημοτική και αγροτι-κή οδοποιία,θέματα αγροτικής πολιτικής,
την εποπτεία
συντήρησης και επέκτασης του δημοτικού φωτισμού,
την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,το κυκλοφορια-
κό,σήμανση οδών,τον καθαρισμό των ακτών και των
παραλιών,την άσκηση εποπτείας και συντονισμού πά-
σης φύσεως θεμάτων των ΤOπικών Διαμερισμάτων,την
εποπτεία της δημοτικής περιουσίας,τη χορήγηση – αφαί--
ρεση αδειών κοινοχρήστων χώρων καθώς και τον έλεγχό
τους.
Ο Π.Μπαλαφούτης θα έχει στις αρμοδιότητές του,
την ύδρευση και την αποχέτευση,την αξιοποίηση των
δημοτικών χώρων,την προστασία του περιβάλλοντος,
τις προμήθειες και την αποθήκη υλικών,την εποπτεία
και παρακολούθηση του μηχανολογικού εξοπλισμού,
τους πολιτικούς γάμους,την έκδοση αδειών ταφής,την
καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων,το
πράσινο και τις παιδικές χαρές,τον αθλητισμό και τις
αθλητικές εγκαταστάσεις.
____________________________________________________
KAΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ....