17 Μαΐ 2008

<ΣΒΗΝΕΙ > η ΔΕΗ στη Πύλο


Στο δρόμο της ιδιωτικοποίησης...
Επανέρχεται η <ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ> με δημοσίευμα του Τ. Αλεξάκη στο θέμα του κλεισίματος της ΔΕΗ Πύλου. Οι Πύλιοι θα αναγκάζονται να τρέχουν στη Καλαμάτα , ενώ θεωρείται σίγουρη η αναβάθμιση του Δήμου με τον Καποδίστρια 2. Τί να πει κανείς , μωραίνει ο Κύριος όν βούλεται ....

ΚΑΙ όμως συνέβη κι αυτό. Εκπληκτοι οι
κάτοικοι του Δήμου Πύλου έμαθαν ότι πρό-
κειται να κλείσει το γραφείο της ΔΕΗ στην
πόλη. Οι λόγοι που προκάλεσαν την εν λό-
γω απόφαση είναι γνωστοί μόνο στη διοί-
κηση της επιχείρησης. Για όποιες εξυπηρετή-
σεις (καινούργιες παροχές κ.τ.λ.) θα πρέπει
ο κοσμάκης να μετακινείται στην Καλαμάτα.
Εδώ συζητείται ο “Καποδίστριας 2” φέρ-
νοντας το Δήμο Πύλου με διευρυμένο ρόλο
στη Δυτική Μεσσηνία, και η ΔΕΗ... σβήνει
διακόπτες.
Μήπως αγνοούν ότι η Πύλος είναι έδρα
δήμου και διαθέτει όλες τις δημόσιες υπη-
ρεσίες; Φυσικά αγνοείται και το γεγονός ότι
η Πύλος ηλεκτροδοτήθηκε προπολεμικά
από ιδιωτική εταιρεία με υδροηλεκτρικό ερ-
γοστά
σιο στον καταρράκτη στα Μπαλοδη-
μέικα. Βέβαια αυτό δεν έχει καμία σημασία
τώρα, αφού το “τιμής ένεκεν“ στις μέρες
μας είναι φράση άνευ σημασίας. Πάντως ο
Δήμος Πύλου προέβη σε ομόφωνο ψήφι-
σμα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου ενέκρινε ομό-
φωνα ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την
πλήρη διαφωνία και την αντίθεσή του με
την απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ για την
αναστολή της λειτουργίας του υποπρακτο-
ρείου της επιχείρισης στην Πύλο. Συνεχίζο-
ντας το ψήφισμα τονίζει ότι η απόφαση αυ-
τή θα έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία
των πολιτών έξι συνολικά δήμων της περιο-
χής που εξυπηρετούνται από το συγκεκρι-
μένο γραφείο της ΔΕΗ Πύλου». Τ.Αλ.