27 Ιουν 2008

Μειωμένες κατά 52,6% ήταν οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών

Μειωμένες κατά 52,6% ήταν οι
αφίξεις αλλοδαπών τουριστών
στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο
πεντάμηνο του 2008 σε σύγκριση με
πέρυσι σύμφωνα με τα στοιχεία του
Ινστιτούτου Τουριστικών
Ερευνών και
Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Σημειώνεται ότι
είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που
παρατηρείται μείωση στην τουριστική
κίνηση του αεροδρομίου. Το πρώτο
πεντάμηνο του 2005 ήρθαν στο Αερο-
δρόμιο της Καλαμάτας 9.474 αλλοδα-
ποί τουρίστες, το 2006 8.529, το 2007
ήρθαν 7.378 και το 2008 μόλις 3.500
τουρίστες. Σε σχέση με το 2005 οι αφί-
ξεις έχουν μειωθεί κατά 63%. Σημειώ-
νεται ότι πανελληνίως οι αφίξεις αλ-
λοδαπών τουριστών το πρώτο πεντά-
μηνο του 2008 αυξήθηκαν κατά 2,8%
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό
χρονικό διάστημα.