23 Ιουν 2008

KETA στην Πύλο

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Κέντρου
Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ)
Πελοποννήσου, προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο
εμπορικής επικοινωνίας σε επίπεδο περιφέρειας, βρέ-
θηκαν στην Πύλο στο ξενοδοχείο «Καραλής» οι
ιθύνοντες του Κέντρου που, σε συνεργασία με το
Δήμο Πύλου,
την Αναπτυξιακή και το Επιμελητήριο
διοργάνωσαν μια εξαιρετική έκθεση προϊόντων των
επαγγελματιών της Πύλου, αφού δήλωσαν ότι η Πύ-
λος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
.
Συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την προώθηση
των προϊόντων για την ανάπτυξη της τοπικής οικο-
νομίας.
Ο υπεύθυνος του ΚΕΤΑ Σταύρος Καραμπάτος επι-
μένει στη συνέχιση τέτοιων δράσεων έτσι ώστε να δια-
φοροποιείται η εικόνα τωντοπικών οικονομιών,αφού
μέσα από τέτοιες εκθέσεις αναδεικνύονται και
προβάλλονται τα προϊόντα.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Καρα-
μπάτος, που του ζητήθηκε συνοπτική δήλωση για την
έκθεση στην Πύλο, με το δικό του τρόπο μας είπε ότι
προέχει να γνωρίσουμε εμείς τα προϊόντα μας, στη
γειτονιά μας, πολύ καλά και αφού το πιστέψουμε να
προβούμε σε διαδικασίες εξωστρέφειας. Τ.Αλ.(ELEFTHERIA)