28 Ιαν 2010

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ Στα 5,2 εκ. ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα


ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στα 5,2 εκ. ευρώ ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου Πύλου που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία
(με 1 μόνο αρνητική ψήφο) από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τα περισσότερα χρήματα (2,3 εκ. ευρώ) προορίζονται για
έργα ύδρευσης. Σε δήλωσή του στην “Ε” ο δήμαρχος
Γιώργος Χρονόπουλος επεσήμανε ότι «τοπρόγραμμα είναι
ρεαλιστικό. Ευελπιστούμε ότι θα υλοποι-
ηθεί πλήρως». Και συμπλήρωσε:
«Λάβαμε υπόψη μας τα πραγματικά δεδομένα, τη μεί-
ωση των χρηματοδοτήσεων που έχουμε το τελευταίο διά-
στημα. Για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με την ανα-
πτυξιακή πορεία του τόπου μας για το 2010, θα προσπα-
θήσουμε να προχωρήσουμε σε έργα αγροτικής οδοποιίας
περισσότερα απ’ ό,τι προβλέπονται στο πρόγραμμα, με
την εξασφάλιση και άλλων πόρων. Θα δώσουμε έμφαση
στην αναβάθμιση του φωτισμού σ’ όλα τα δημοτικά δια-
μερίσματα, και με την ολοκλήρωση των συνδέσεων με
το δίκτυο του βιολογικού μέχρι το Πάσχα, θα αποκατα-
στήσουμε και θα βελτιώσουμε τους βασικούς δρόμους
της Πύλου».
Τα σημαντικότερα έργα και οι πηγές χρηματοδότησής
τους είναι:
- Από το πρόγραμμα “Θησέας” και τις οριζόντιες δρά-
σεις του: Εξωτερικό υδραγωγείο Δήμου Πύλου, 2 εκ. ευ-
ρώ. Ανάπλαση πλατεία Τριών Ναυάρχων, 247.660
ευρώ. Ανάπλαση παραλίας Γιάλοβας και πλατειών δ.δ.,
209.228,83 ευρώ. Ανέγερση Παιδικού - Βρεφονηπιακού
Σταθμού Δήμου Πύλου, 200.000 ευρώ. Επικαιροποίη-
ση υποβάθρων πολεοδομικής μελέτης Πύλου, 120.000
ευρώ. Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών δικτύου βιολογι-
κού καθαρισμού, 100.000 ευρώ. Κατασκευή νέων δεξαμε-
νών ύδρευσης στα δ.δ.,90.000 ευρώ. Αντικατάσταση
τμημάτων δικτύου ύδρευσης στα δ.δ., 70.000 ευρώ (και
άλλα 29.750 ευρώ από ιδίους
πόρους). Εργα προστασίας της οδού Πλατάνου - Παπου-
λίων, 20.000 ευρώ. Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσε-
ων στο Δημαρχείο, 20.000 ευρώ.
- Από τη ΓΓΑ: Συμβολή στην κατασκευή κολυμβητη-
ρίου, 250.000 ευρώ. Κατασκευή στεγάστρου στην κερ-
κίδα στο Δημοτικό Στάδιο, 70.000 ευρώ. Εγκατάσταση
ηλεκτροφωτισμού στο Δημοτικό Στάδιο, 60.000 ευρώ.
- Από το ΕΤΕΡΠΣ: Διαμόρφωση κήπου Πνευματικού
Κέντρου “Κωστής Τσικλητήρας”, 100.000 ευρώ
- Από ιδίους πόρους: Μελέτη ΓΠΣ Πύλου, 20.000 ευρώ.
Μελέτες οδοποιίας 14.000 ευρώ. Ανάπλαση παλιάς βρύ-
σης Παλιού Νερού, 12.000 ευρώ.
Σ’ όλα τα δημοτικά διαμερίσματα προβλέπονται έργα
συντήρησης - χαλικόστρωσης αγροτικών δρόμων από
6.000 μέχρι 12.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ
2010. Προβλέπεται ακόμη διάνοιξη δρόμου πρόσβασης
στον καταρράκτη Καλάμαρη, με 6.925 ευρώ.
Γ.Σ. EΛΕΥΘΕΡΙΑ