8 Ιαν 2009

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ... ΟΧΙ

Αντίθετος με δεματοποιητή
στο Βουλκάνο ο μητροπολίτης
Ομητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος
αντιτίθεται
στην εγκατάσταση του δεματοποιητή και των δεμα-
τοποιημένων σκουπιδιών στη χωματερή του Δήμου Ιθώ-
μης, καθώς ο χώρος αυτός βρίσκεται πολύ κοντά στη
Μονή Βουλκάνου.
Οπως μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύ-
που της Μητρόπολης Κώστας Ψυχάρης, για το συγκεκρι-
μένο θέμα που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην τοπική
κοινωνία: «Ο μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος είναι αρνη-
τικός. Εχει εκφράσει την τοποθέτησή του και στο δήμαρ-
χο Μεσσήνης και πρόεδρο του Ενιαίου Συνδέσμου
Απορριμμάτων του νομού Κώστα Σπυρόπουλο. Θα απο-
στείλει και σχετικό έγγραφο με τις θέσεις του στον περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου Νίκο Αγγελόπουλο, το οποίο
θα κοινοποιήσει σ’ όλους τους εμπλεκόμενους». Γ.Σ.
Aντιδρούν στο Δήμο
Ιθώμης για το δεματοποιητή

ΟΔήμος Ιθώμης αντιδρά στην προτεινόμενη εγκατά-
σταση του δεματοποιητή και των δεματοποιημένων
σκουπιδιών των δήμων της πρώην επαρχίας Μεσσήνης,
στη χωματερή του. Ο δήμαρχος Κώστας Γεωργακόπου-
λος εκφράζει απορία για την επιλογή του συγκεκριμένου
χώρου, που είναι πολύ κοντά στο μοναστήρι του Βουλ-
κάνου, αλλά και για τη στάση των συναδέλφων του, που
έσπευσαν να συναινέσουν, χωρίς να έχουν δει και να
γνωρίζουν το χώρο.
«Θα είναι μεγάλη η αντίδραση. Θεωρούμε ότι είναι το
πιο ακατάλληλο μέρος. Διαφωνούμε ριζικά. Εδώ υπήρχε
πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και μας πίεζαν από το μο-
ναστήρι να κλείσουμε τη χωματερή. Και πιστεύαμε πως
31 Δεκεμβρίου θα τελείωνε, θα έκλεινε. Και αυτές τις δια-
βεβαιώσεις δίναμε και μεις», είπε ο κ. Γεωργακόπουλος.
Παρατήρησε πως «είναι 1.000 μέτρα, ακριβώς κάτω
από το μοναστήρι. Είναι σε πλαγιά. Δεν υπάρχει χώρος.
Δεν έχει έρθει ποτέ κανένας να το δει» και σημείωσε: «Για
το συγκεκριμένο σημείο θα υπάρχει πρόβλημα. Είμαι πι-
κραμένος με τους συναδέλφους. Βιάστηκαν να πουν ναι.
Δεν ξέρω, αλλά γνωρίζουν το χώρο; Τον έχουν δει; Και
λένε πως είναι κατάλληλος; Μου προκαλεί απορία, γιατί
επιμένουν σ’ ένα χώρο που θα δημιουργήσει αντιδρά-
σεις. Γιατί στη συγκεκριμένη ενότητα (της πρώην επαρ-
χίας Μεσσήνης) δε διάλεξαν το χώρο, που θα γίνει μελ-
λοντικά το εργοστάσιο;».
Ο δήμαρχος Ιθώμης ανέφερε ότι «τώρα με την ανακύ-
κλωση εμείς ως δήμος βγάζουμε μόνο 3 αυτοκίνητα
σκουπίδια την εβδομάδα» κι επεσήμανε: «Δεν μπορούμε
εμείς, ο μικρότερος δήμος της ενότητας να δεχθούμε τα
σκουπίδια άλλων μεγαλύτερων δήμων, όπως της Μεσ-
σήνης. Ο Δήμος Καλαμάτας πηγαίνει αλλού τα σκουπί-
δια του;».
Ο κ. Γεωργακόπουλος ξεκαθάρισε ότι «σε μας δεν έχει
έρθει χαρτί από την Περιφέρεια για να πάρει απόφαση το
Δημοτικό Συμβούλιο» και αναρωτήθηκε: «Οι άλλοι δή-
μοι πήραν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων; Τους ήρ-
θε χαρτί; Πώς εκφράζουν θετική άποψη; Είδαν το χώρο;
Πώς είναι κατάλληλος;». Γ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ