9 Ιαν 2009

Σοβαρές εμπλοκές με τους δεματοποιητές στη Μεσσηνία

Καμία φανερή εξέλιξη δεν προκύπτει,
ούτε και επίσημη ενημέρωση υφίστα-
ται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
ως προς την υλοποίηση του σχεδίου των
δεματοποιητών -της προσωρινής «λύσης»
στη διαχείριση των σκουπιδιών στους 5
νομούς, η οποία θα ξεκινούσε στις 15 του
μήνα σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις
του γενικού γραμματέα Νίκου Αγγελό-
πουλου.
Οσον αφορά στη Μεσσηνία, προκύ-
πτουν σημαντικές εμπλοκές, καθώς απο-
τυχημένη υπήρξε -σύμφωνα με πληρο-
φορίες- και η δεύτερη απόπειρα να απο-
δεχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου να
εγκατασταθεί στο ΧΑΔΑ της έδρας του δή-
μου ο δεματοποιητής της ενότητας, η
οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Πύλου,
Αίπειας, Βουφράδας, Κορώνης, Μεθώνης,
Νέστορος, Παπαφλέσσα, Πύλου και Χι-
λιοχωρίων.

Της πιο πάνω σχετικής απόπειρας, που
έγινε λίγα 24ωρα πριν την έλευση του
2009, είχε προηγηθεί ανάλογη -και εξ
ίσου αποτυχημένη- προσπάθεια να πειστεί
το Σώμα, από το δήμαρχο Γιώργο Χρονό-
πουλο, να λειτουργήσει στη χωματερή
Πύλου δεματοποιητής και χώρος εναπό-
θεσης των μπαλοποιημένων απορριμμά-
των των 9 ΟΤΑ.
Ανάλογο πρόβλημα προκύπτει και στην
ενότητα της Μεσσήνης -που περιλαμβάνει
τους Δήμους Ανδανίας, Ανδρούσας, Αρι-
στομένους, Ιθώμης, Μελιγαλά, Μεσσή-
νης, Οιχαλίας, Πεταλιδίου και την Κοινό-
τητα Τρικόρφου- με την υπόδειξη από την
Περιφέρεια του ΧΑΔΑ Ιθώμης για το δε-
ματοποιητή και το χώρο εναπόθεσης των
«συσκευασμένων».
Ο Δήμος Ιθώμης αντιδρά έντονα στην
υπόδειξη για τη χωροθέτηση δεματοποιη-
τή στο ΧΑΔΑ, στις πλαγιές του Βουλκά-
νου.
Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, άγνωστη είναι
η εξέλιξη της προμήθειας των δεματοποι-
ητών -συνολικά 4 για τη Μεσσηνία, 3 για
τη Λακωνία και 4 για Αργολίδα, Αρκαδία,
Κορινθία.
Η υπόθεση έχει μείνει στο σημείο της
ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών, όπου
για τη Μεσσηνία και τη Λακωνία (4 και 3
αντίστοιχα), προσωρινός μειοδότης είχε
αναδειχθεί με προσφορά 4.026.067,12
ευρώ η εταιρεία Polyeco A.E. Για τους
υπόλοιπους 4 δεματοποιητές -που προο-
ρίζονται για Αργολίδα-Αρκαδία και Κοριν-
θία (2 και 2) προσωρινός μειοδότης είχε
αναδειχθεί η Alphagreen ABEE με προ-
σφορά 3.559.911 ευρώ. Β.Γ.Μ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ