23 Ιαν 2009

ΟΤΕ και Πύλος

ΛΟΥΚΕΤΟ στα εμπορικά καταστήματα
του ΟΤΕ σε διάφορα σημεία της Μεσ-
σηνίας και οι διαμαρτυρίες φθάνουν
συνέχεια. Και έχουν να κάνουν με το
γεγονός ότι στα σημεία που έχουν υπο-
δειχθεί δεν γίνεται εξόφληση των λογα-
ριασμών εφόσον αυτοί έχουν λήξει.
Πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος
που μας τηλεφώνησε χθες θυμωμένος
από την Πύλο, θα πρέπει να έρθει στην
Καλαμάτα για να πληρώσει το λογαρια-
σμό. Πρόκειται για αδιανόητα πράγματα
και η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αλ-
λάξει αμέσως. Εκοψαν τα εμπορικά κα-
ταστήματα για οικονομία, αλλά δεν
έκοψαν και τον παχυλό μισθό του Παν.
Βουρλούμη, μας είπε ο διαμαρτυρόμε-
νος αναγνώστης μας. Τουλάχιστον ας
ρυθμίσουν τα πράγματα για να εξο-
φλούνται οι λογαριασμοί και μετά τη
λήξη τους. Τον... τόκο ας τον βάλουν
στον επόμενο λογαριασμό. Διαφορετι-
κά η ιστορία καταλήγει σε καψώνι και
μπορεί να υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να
χάσει κάποιος τις... προθεσμίες.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ