16 Δεκ 2007

Η ανεργία στη Πελοπόννησο

η ανεργία στην Πελοπόννησο
Από τις Περιφέρειες με τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας
είναι η Πελοπόννησος,σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε η Eurostat για το 2006. Σύμφωνα με αυτά η Πελοπόν-
νησος είναι προτελευταία στην κατάταξη με ποσοστό 7,7%
και τελευταία η Κρήτη με 7%. Στις γυναίκες η Πελοπόννησος
είναι τρίτη από το τέλος με ποσοστό 12,3%έναντι 11,2%
της Κρήτης και 11,6%της Αττικής.Στους νέους μεταξύ 15
και 24 ετών η Πελοπόννησος έχει το μικρότερο ποσοστό με
12,3%.Στην κορυφή της ανεργίας βρίσκεται η Δυτική Μακε-
δονία με ποσοστό 14,2%(στις
γυναίκες 20,3%).Ελλείψει στοιχείων από τη Δυτική Μα-
κεδονία,τα πρωτεία στην ανεργία των νέων κατέχει η
Δυτική Ελλάδα με 33,6%.