14 Δεκ 2007

Έρευνα για τη Μεσογειακή Διατροφή

Έρευνα για τη Μεσογειακή Διατροφή από Καλαματιανή επιστήμονα


Μία νέα μεγάλη μελέτη,επικεφαλής της οποίας ήταν Ελληνίδα ερευνήτρια,επι-
βεβαιώνει τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής σε ό,τι αφορά όχι μόνο την ποιότη-
τα αλλά και την...ποσότητα ζωής
.Η μελέτη αυτή,η οποία αφορούσε 380.296 άτομα
ηλικίας 50-71 ετών στις ΗΠΑ,έδειξε ότι όσοι ακολουθούσαν τις «επιταγές » της μεσογεια--
κής δίαιτας -ήτοι πολλά φρούτα,λαχανικά,όσπρια,ψάρι και ελαιόλαδο και λίγο κόκκι-
νο κρέας,γαλακτοκομικά και κορεσμένα λιπαρά-είχαν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής
σε σύγκριση με εκείνους που ακολουθού-σαν δυτικού τύπου διατροφή.
Η μελέτη,που είναι η πρώτη η οποία διερευνά με ποιον τρόπο οι διατροφικές συνή-
θειες σχετίζονται με τη θνησιμότητα στον αμερικανικό πληθυσμό,διεξήχθη από τη
δόκτορα Παναγιώτα Μήτρου από την Καλαμάτα και τους συνεργάτες της (η κυρία Μή-
τρου εργαζόταν στο Εθνικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια διε-
ξαγωγής της μελέτης ενώ τώρα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στη Βρετα-
νία).Τα στοιχεία σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των εθελοντών της μελέτης
προήλθαν από μεγάλη έρευνα σχετικά με τη Διατροφή και την Υγεία των Εθνικών Ινστι-
τούτων Υγείας των ΗΠΑ.Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι άνδρες που ακολουθούσαν
μεσογειακή διατροφή είχαν 21%λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από όλα τα αίτια
μέσα σε διάστημα πενταετίας σε σύγκριση με εκείνους που δεν τρέφονταν σύμφωνα
με τις επιταγές αυτού του μοτίβου διατροφής. Συγκεκριμένα ο κίνδυνος θανάτου εξαι-
τίας καρκίνου ήταν 14%μικρότερος,ενώ ο κίνδυνος θανάτου εξαιτίας καρδιοπάθειας
21%μικρότερος.Παρόμοια ποσοστά εμφανίστηκαν και στις γυναίκες,όπως σημειώ-
νουν οι ερευνητές στο έντυπο «Archives of Internal Medicine ».Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα οφέλη ήταν ιδιαίτερα μεγάλα για τους καπνιστές που δεν ήταν υπέρβαροι.

Στη συγκεκριμένη ομάδα η μεσογειακή δίαιτα μεί-
ωνε κατά το ήμισυ τον κίνδυνο θανάτου.
«Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν ισχυρές αποδείξεις σχετικά με την ευεργετική
επίδραση του μεσογειακού μοτίβου διατροφής στον κίνδυνο θανάτου από όλα τα αί-
τια,συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου »
ανέφερε η δρ.Μήτρου.
.