17 Δεκ 2007

Η ΠΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ


Tη συμμετοχή της Πύλου στην Ενωση Αρχαίων Ελληνι-
κών Λιμανιών της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου

προετοιμάζει η δημοτική αρχή,η οποία θα υποβάλει το
σχετικό φάκελο στην επόμενη συνάντηση των εκπροσώ-
πων των πόλεων που ήδη μετέχουν στην Ενωση,η οποία
προγραμματίζεται τον ερχόμενο Ιανουάριο,στην Πάτρα.

Οπως έκανε γνωστό στην«Ε » ο δήμαρχος Πύλου Γιώργος Χρονόπουλος,η
Ενωση στοχεύει στην ισχυροποίηση των σχέσεων μεταξύ των πόλεων-μελών
της στους τομείς της παιδείας,της οικονομίας,της τεχνολογίας και της επικοινωνίας των κατοίκων της,ειδικά των νέων.


Η Ενωση Αρχαίων Ελληνικών Λιμανιών της Μεσογείου και του Εύξεινου Πό-
ντου απαρτίζεται από πόλεις οι οποίες έχουν κοινό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
ιδρύθηκαν από Ελληνες και εμφανίζονται στο προσκήνιο της προϊστορίας και της
ιστορίας διαδραματίζονταςσημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό ρόλο.
Η Ενωση θεσμοθετήθηκετο 1996 και αρχική της έδραήταν η αρχαία Agde (Αγά-
θη) στη νότια Γαλλία καιαπό το 2002 μεταφέρθηκεστη Λάρνακα της Κύπρου.
Η Γενική Συνέλευση της Ενωσης απαρτίζεται από τους δημάρχους των πόλε-
ων που είναι μέλη της Ενω-σης και ανά διετία εκλέγεταιτο Διοικητικό της Συμβού-
λιο.Στην Ενωση μέχρι τώρασυμμετέχουν είκοσι μία πό-λεις -αρκετές από τις οποίες
ελληνικές-που είναι σημα-ντικά λιμάνια και έχουνπλούσια ναυτική παράδοσηκαι ιστορία,
όπως ο Πειραι-άς,η Πάτρα,το Ηράκλειο,ηΧαλκίδα,η Ρόδος,το Πυθα-γόρειο,ο Βόλος κ.ά.
ενώαπό εξωτερικό συμμετέ-χουν πόλεις-λιμάνια απότην Κύπρο,τη Γαλλία,την
Ισπανία,την Ιταλία,την Αί-γυπτο,την Τυνησία,το Λί-βανο,τη Ρουμανία,τη Γεωρ-
γία και την Ουκρανία. AAI