2 Ιουλ 2008

ΓΥΡΙΣΑΝ ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΑ

Οι ήπιες μορφές ενέργειας θα έπρεπε ήδη να έχουν διεισδύσει στη καθημερινή ζωή μας. Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία . Η Ελλάδα ήταν πρωτεργάτης στην Ε.Ε στην εφαρμογή Ηλιακής Ενέργειας με ηλιοσυλλέκτες , με παραβολικά κάτοπτρα υψηλής απόδοσης κ.α
Σήμερα καμαρώνουμε στις τελευταίες θέσεις λόγω του πολύπλοκου και χρονοβόρου γραφειοκρατικού συστήματος , αλλαγές στη νομοθεσία χρειάζονται και όχι ταξίδια ....ΜΛ

......................
Γύρισαν από την Ισπανία όπου είδαν αιολικά
πάρκα, οι δήμαρχοι Πύλου Γιώργος Χρονόπουλος και
Μεθώνης Ηρακλής Μιχελής και σήμερα στις 7.30 το
απόγευμα, οι δύο δήμοι οργανώνουν ημερίδα στην
Πύλο με θέμα την αιολική ενέργεια. Το ταξίδι και η εκ-
δήλωση που γίνεται αμέσως μετά, όπως πληροφο-
ρηθήκαμε, τυχαία συνέπεσαν χρονικά, αν και η όλη
υπόθεση συνδέεται με την εταιρεία “Gamesa”, ισπανι-
κών συμφερόντων, που είναι η νέα ιδιοκτήτρια της
άδειας για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην πε-
ριοχή “Αγιος Αθανάσιος”,μεταξύ των δύο δήμων.
Το ταξίδι έγινε μετά από πρόσκληση της ισπανικής
πρεσβείας και τη χορηγία 4 εταιρειών που δραστηριο-
ποιούνται σε αιολικά πάρκα, από τις οποίες η μία εί-
ναι η “Gamesa”.
Ο δήμαρχος Πύλου Γ.
Χρονόπουλος φάνηκε επιφυλακτικός και σημείωσε:
«Είναι υποχρέωσή μας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, όχι ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν χώροι που πρέπει να
προστατευτούν,
έστω και οπτικά».
Ο δήμαρχος Ηρ. Μιχελής αποκόμισε θετικές εντυπώ-
σεις απ’ αυτά που είδε στην Ιβηρική χώρα, παρατηρώ-
ντας: «Η Ισπανία ήταν γεμάτη αιολικά πάρκα. Εκεί η
παραγωγή ενέργειας από
τον άνεμο υπερβαίνει τα 15.000 MW και μεις εδώ
έχουμε μόλις 800.
Εκεί είναικαλοδεχούμενα τα αιολικά
πάρκα. Οι δήμοι έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις
αδειοδοτήσεις. Απέναντι από κάστρα, κοντά σε πα-
ραλίες και χωριά υπήρχαν ανεμογεννήτριες. Πιστεύω
ότι είναι καλή επένδυση καιπρέπει να τις δούμε θετικά.
Αρκεί να γίνει σωστά, με τη χωροθέτηση που πρέπει
και με όλα όσα προβλέπονται για την όσο το δυνατόν
ελάχιστη ρύπανση, ακόμα και την οπτική. Υπάρχει έλ-
λειψη ενεργειακών πηγών στη χώρα μας. Δεν μπορού-
με να εξαρτιόμαστε από το πετρέλαιο και το λιγνίτη.
Πρέπει να αρχίσουμε να επανεξετάζουμε τη στάση
μας έναντι αυτών των προτάσεων».
Στη σημερινή ημερίδα στο Ινστιτούτο “Νέστωρ”
αναμένεται να παραβρεθούν και να μιλήσουν εκ-
πρόσωποι του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, της Greenpeace και της “Gamesa”.
Γ.Σ.