17 Ιουλ 2008

Απάντηση του Συλλόγου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Τουρισμού Πύλου σε επιστολή ιδιώτη

Στο φύλλο της έγκριτης εφημερίδας σας της 7ης
Ιουλίου 2008 είδε το φως της δημοσιότητας επιστολή
παλαιού δημοτικού συμβούλου, ήδη απόντος από
την Πύλο
και συνεπώς και από τα κοινά αυτής από δε-
καετίας περίπου. Στην επιστολή του ο παραπάνω ανα-
φερόταν στην είσπραξη από το Δήμο Πύλου του τέ-
λους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατο-
ρίων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ. και επέπληττε το
δήμο για την επί του θέματος αυτού στάση του, ζητώ-
ντας του παράλληλα -άραγε με ποια ιδιότητα;- οικο-
νομικά στοιχεία των επαγγελματιών της περιοχής από
τα οποία να προκύπτει ποιοι έχουν καταβάλει και ποι-
οι όχι το παραπάνω τέλος.
Προφανώς ο ανωτέρω επιστολογράφος σας, ενερ-
γώντας επίσης προφανώς για λογαριασμό άλλων
αφού ούτε επαγγελματίας ούτε καν κάτοικος της Πύ-
λου είναι, επιχειρεί, με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτι-
κών και οικονομικών συμφερόντων φίλων του, να
«φορτώσει» στην παρούσα δημοτική αρχή αμαρτίες
προηγούμενων, μεταξύ των οποίων και εκείνης στην
οποία αυτός συμμετείχε, οι οποίες με τη στάση τους
επί του συγκεκριμένου θέματος του τέλους 2% και επί
άλλων σχετικών που άπτονται των σχέσεων του δή-
μου με τους επαγγελματίες, όπως παράδειγμα εκείνο
της παραχώρησης των κοινοχρήστων χώρων και της
δημιουργίας στεγάστρων επ‘ αυτών
(ξέχασε αλήθεια
τα αυτόφωρα στα οποία επιχειρήθηκε επί των ημερών
του να συρθούν συγκεκριμένοι μη αρεστοί στην τότε
δημοτική αρχή επαγγελματίες;), δημιούργησαν απί-
στευτη σύγχυση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι σή-
μερα δεκάδες επαγγελματίες να βρίσκονται σε δύσκο-
λη θέση. Και ενώ η παρούσα δημοτική αρχή επιδιώ-
κει την με λογικό και δίκαιο τρόπο επίλυση του ζητή-
ματος που άλλοι δημιούργησαν, οι δε επαγγελματίες,
αναγνωρίζοντας αυτή την προσπάθεια αλλά και την
εμφανή προσπάθεια παραγωγής έργου απ‘ αυτή τη
δημοτική αρχή, επιδιώκουν καλόπιστα να συμβάλουν
στην επίλυση του ζητήματος, ο παραπάνω επιστολο-
γράφος θυμήθηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών
του να ρίξει λάδι στη φωτιά, να αποσείσει ευθύνες δι-
κές του και άλλων και, για τους λόγους που προανα-
φέρθηκαν, δηλαδή προκειμένου να εξυπηρετηθούν
πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα φίλων του, να
τα βάλει με τους επαγγελματίες, δήθεν για λόγους
ισονομίας και ισοπολιτείας τις οποίες βέβαια δεν θυ-
μήθηκε όταν αγωνιζόταν να μην εγκατασταθούν αλυ-
σίδες υπερκαταστημάτων στην Πύλο
ούτε όταν με την
ψήφο του ουσιαστικά «χάριζε» έναντι ευτελούς
ανταλλάγματος δημοτική περιουσία. Η στάση του κα-
θενός απέναντι στα κοινά αξιολογείται πρώτα από τον
κόσμο και μετά από την ιστορία. Ευχόμαστε αλλά δεν
πιστεύουμε ότι θα αξιολογηθεί θετικά η στάση του
επιστολογράφου σας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών
Επισιτισμού και Τουρισμού Πύλου
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ