17 Ιουλ 2008

Απόλυτος σεβασμός στη νομιμότητα για την ΠΟΤΑ


“Απόλυτος σεβασμός στη νομιμότητα για την ΠΟΤΑ”
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Τη θέση του Συνασπισμού για την ΠΟΤΑ Μεσσηνίας ξεκα-
θάρισε χθες ο πρόεδρός του Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι
φροντίζουν να υπάρξει απόλυτος σεβασμός στη νομιμότητα.
Απαντώντας σε ερώτησή μας ο κ. Τσίπρας είπε: «Ο Συνασπι-
σμός έχει τοποθετηθεί στη Βουλή αρνητικά, έχει καταψηφίσει.
Εχει τοποθετηθεί αρνητικά, γιατί έχουμε μια άλλη αντίληψη για
την ανάπτυξη.
Τώρα η επένδυση έχει περάσει από το Κοινοβούλιο και η δική
μας η στάση είναι να φροντίσουμε να υπάρξει απόλυτος σεβα-
σμός στη νομιμότητα. Είναι αναγκαία η ουσιαστική τήρηση των
προβλεπομένων διαδικασιών,αδειοδότησης και ελέγχων από
τη μεριά της διοίκησης, των ΟΤΑ και των υπουργείων. Και χρειά-
ζονται σοβαρές διαδικασίες διαβούλευσης με την τοπική κοινω-
νία. Μια τοπική κοινωνία που ενδεχομένως, που χωρίς ιδιαίτε-
ρη βάση, προσδοκά θέσεις εργασίας. Και λέμε χωρίς ιδιαίτερη
βάση, - δεν ξέρω τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης
επένδυσης -, γιατί παρόμοιες επενδύσεις στην Ελλάδα, έχουν
δείξει ότι τόση ευρείας κλίμακας αύξηση εργασίας που διατείνο-
νται, δεν υπάρχει. Η τοπική κοινωνία προσδοκά και από την
άλλη πλευρά η τοπική κοινωνία,ενεργοί πολίτες, κινήματα πολι-
τών, διεκδικούν την ανάληψη πραγματικών, χειροπιαστών δε-
σμεύσεων από τους επενδυτές.
Πράγμα που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητο στην υλοποίη-
ση κάθε έργου παρόμοιας κλίμακας, που πρέπει να υπόκεινται
στον έλεγχο και στις αποφάσεις των αρμοδίων θεσμικών οργά-
νων. Για παράδειγμα, περιμένουμε το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα αποφανθεί σε μια
προσφυγή που έχει γίνει από μια
μεριά ιδιοκτητών και πολιτών.Αυτή είναι η δική μας θέση,
μια θέση ξεκάθαρη, διαυγής καιδεν έχει να κάνει τόσο με το συ-
γκεκριμένο έργο, αλλά με κάθε έργο ανάπτυξης τόσο μεγάλης
κλίμακας». Γ.Σ.